၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:10

Studie

     

10 ယုဒရှင်ဘုရင်ယောရှ နန်းစံသုံးဆယ်ခုနစ်နှစ် တွင်၊ ယောခတ်သား ယဟောရှသည် ရှမာရိမြို့၌မင်းပြု၍ ဣသရေလနိုင်ငံကို ဆယ်ခြောက်နှစ်စိုးစံ၏။


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 10. And this new state occurs when the celestial church is in full vastation as to truth and as to good, and is a state of evil derived from the falsity of the former state in all completeness.