၁ ဓမ္မရာဇဝင် 16

Studovat vnitřní smysl
← ၁ ဓမ္မရာဇဝင် 15   ၁ ဓမ္မရာဇဝင် 17 →     

1 တဖန် ထာဝရဘုရားက၊ ရှောလုကို ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာမှ ငါပယ်သောကြောင့်၊ သင်သည် အဘယ်မျှ ကာလပတ်လုံး စိတ်မသာ ညည်းတွားလျက် နေလိမ့်မည်နည်း။ သင်၏ဘူးကို ဆီနှင့် ပြည့်စေလော့။ ဗက်လင်မြို့သား ယောရှဲရှိရာသို့ ငါစေလွှတ်မည်။ သူ၏သားတို့တွင် ငါ့အဘို့ ရှင်ဘုရင် တပါးကို ငါပြင်ဆင်ပြီဟု ရှမွေလအား မိန့်တော်မူ၏။

2 ရှမွေလက၊ အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သို့ သွားနိုင်ပါမည်နည်း။ ရှောလုကြားလျှင် သတ်ပါလိမ့်မည်ဟု လျှောက်သော်၊ ထာဝရဘုရားက၊ နွားမတန်းကိုယူ၍ ငါသည် ထာဝရဘုရားအား ယဇ်ပူဇော်ခြင်းငှါ လာပြီဟု ပြောလော့။

3 ယေရှဲကိုလည်း ယဇ်ပွဲသို့ ခေါ်ဘိတ်လော့။ ထိုအခါ သင်သည် အဘယ်သို့ ပြုရမည်ကို ငါပြမည်။ ငါသည် နာမဖြင့် ထုတ်ပြသောသူကို ငါ့အဘို့ ဘိသိက်ပေးရမည်ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊-

4 ရှမွေလပြု၍ ဗက်လင်မြို့သို့ သွားလေ၏။ ဗက်လင်မြို့ သားအသက်ကြီးသူတို့သည် ရှမွေလနှင့် တွေ့သောအါ တုန်လှုပ်၍၊ ကိုယ်တော်သည် ျမ်းသာပေးလျက် လာတော်မူသလောဟု မေးလျှောက် ကြသော်၊

5 ျမ်းသာပေးလျက် ထာဝရဘုရားအား ယဇ်ပူဇော်ြင်းငှါ ငါလာပြီ။ မိမိတို့ကို သန့်ရှင်းစေပြီးမှ ငါနှင့်အတူ ယဇ်ပွဲသို့လာကြဟု ဆိုသဖြင့်၊ ယေရှဲနှင့် သူ၏သားတို့ကို သန့်ရှင်းစေ၍ ယဇ်ပွဲသို့ ေါ်လေ၏။

6 သူတို့သည် ရောက်လာသောအခါ ဧလျာဘကို ကြည့်ရှု၍၊ စင်စစ်ထာဝရဘုရားအခွင့်နှင့် ဘိသက်ခံရသော သူသည် ငါ့ရှေ့မှာရှိ၏ဟု ဆိုလေသော်၊

7 ထာဝရဘုရားက၊ သူ၏မျက်နှာ၊ သူ၏အရပ်ကို မကြည့်မရှုနှင့်။ သူ့ကို ငါပယ်ပြီ။ ထာဝရဘုရားသည် လူမြင်သကဲ့သို့ မြင်တော်မူသည် မဟုတ်။ လူသည် အဆင်းသဏ္ဌာန်ကို ကြည့်ရှုတတ်၏။ ထာဝရဘုရား မူကား နှလုံးကို ကြည့်ရှုတတ်သည်ဟု ရှမွေအား မိန့်တော်မူ၏။

8 တဖန် ယေရှဲသည် အဘိနဒပ်ကို ခေါ်၍ ရှမွေလရှေ့မှာ သွားစေသဖြင့်၊ ရှမွေလက၊ ဤသူကိုလည်း ထာဝရဘုရား ရွေးတော်မမူဟုဆို၏။

9 တဖန်ယေရှဲသည် ရှိမာကို သွားစေသဖြင့်၊ ဤသူကိုလည်း ထာဝရဘုရားရွေးတော်မမူဟု ဆို၏။

10 တဖန်ယေရှဲသည် သားခုနစ်ယောက်တို့ကို ရှမွေလရှေ့မှာ သွားစေသဖြင့်၊ ရှမွေလက၊ ဤသူတို့ကို လည်း ထာဝရဘုရား ရွေးတော်မမူ။

11 သင်၌ သားမရှိပြီလောဟု ယေရှဲအား မေးလျှင်၊ ယေရှဲက အငယ်ဆုံးသော သားရှိပါသေး၏။ သိုးတို့ကို ထိန်းကျောင်းလျက် နေပါသည်ဟု ပြောဆိုသော်၊ ရှမွေလက သူ့ကို ခေါ်စေခြင်းငှါ လူကို စေလွှတ် ပါ။ သူမရောက်မှီ ပွဲသို့ ဝင်၍ မထိုင်ရဟု ဆိုသည်အတိုင်း၊

12 စေလွှတ်၍ သူ့ကို ခေါ်ခဲ့၏။ သူသည် နီသောဆံပင်ရှိ၏။ လှသောအဆင်းနှင့် ချစ်ဘွယ်သော မျက်နှာ လည်းရှိ၏။ ာဝရဘုရားက ဤသူပေတည်း။ ၍ ဘိသိက်ပေးလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။

13 ရှမွေလသည်လည်း၊ ဆီဘူးကိုယူ၍ သူ၏ အစ်ကိုစုဲမှာ သူ့ကို ဘိသိက်ပေးလေ၏။ ိုနေ့မှစ၍ ာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ဒါဝိဒ်အပေါ်မှာ သက်ရောက်လေ၏။ ရှမွေသည် ရာမ မြို့သို့ ပြန်သွား၏။

14 ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ရှောလုမှ ထွက်သွား၍၊ ထာဝရဘုရားထံတော်က ဆိုးသော ဝိညာဉ်သည် နှောင့်ရှက်တတ်၏။

15 ရှောလု၏ ကျွန်တို့ကလည်း၊ ယခုမှာ ဘုရားသခင်ထံတော်က ဆိုးသော ဝိညာဉ်သည် ကိုယ်တော်ကို နှောင့်ရှက်တတ်ပါ၏။

16 ခစားသော ကိုယ်တော်၏ ကျွန်တို့သည်၊ သာယာစွာ စောင်းတီးတတ်သောသူကို ရှာဖွေရမည် အကြောင်း အရှင်အမိန့်ရှိတော်မူပါ။ ဘုရားသခင့်ထံတော်က ဆိုးသောဝိညာဉ် လာသောအခါ၊ သူသည် စောင်းတီးသဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ချမ်းသာရတော်မူမည်ဟု လျှောက်လျှင်၊

17 ရှောလုက၊ သာယာစွာ တီးတတ်သောသူကို ငါ့အဘို့ ရှာဖွေ၍ ငါ့ထံသို့ ခေါ်ခဲ့ကြဟု ကျွန်တို့အား မိန့်တော်မူသော်၊

18 ကျွန်တယောက်က၊ ကျွန်တော်တွေ့ဘူးသော ဗက်လင်မြို့သား ယေရှဲသားသည် စောင်းတီးသောအတတ်၊ ရဲရင့်ခြင်းအစွမ်းသတ္တိနှင့် ပြည့်စုံ၍၊ စစ်မှု၌၎င်း၊ ပညာစကား၌၎င်း လေ့ကျက်ပါ၏။ အဆင်းလည်း လှပါ၏။ ထာဝရဘုရားသည်သူနှင့်အတူ ရှိတော်မူ၏ဟု လျှောက်သောကြောင့်၊

19 ရှောလုက၊ ယေရှဲရှိရာသို့ လူကိုစေလွှတ်၍၊ သိုးထိန်းဖြစ်သော သင်၏သားဒါဝိဒ်ကို ငါ့ထံသို့ စေလွှတ် ရမည်ဟု အမိန့်တော်ရှိ၏။

20 ယေရှဲသည် မုန့်တင်သော မြည်း၊ စပျစ်ရည်ဘူး၊ ဆိတ်သငယ်ကို ယူ၍ မိမိသားဒါဝိဒ်တွင် ရှောလုထံ သို့ ပေးလိုက်လေ၏။

21 ဒါဝိဒ်သည် ရှောလုထံသို့ ရောက်၍ ခစားသဖြင့်၊ ရှောလုသည် အလွန်ချစ်၍ လက်နက်တော်ဆောင် အရာ၌ ခန့်ထား၏။

22 ရှောလုသည်လည်း ယေရှဲရှိရာသို့ လူကိုစေလွှတ်၍၊ ဒါဝိဒ်ကို ငါ့စိတ်နှင့်တွေ့သောကြောင့် ငါ့ထံ၌ ခစားပါစေဟု အခွင့်တောင်းလေ၏။

23 ဘုရားသခင့်ထံတော်က ဆိုးသောဝိညာဉ်သည် ရှောလုအပေါ်မှာ ရောက်သောအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် စောင်းကိုယူ၍ တီးသဖြင့် ဆိုးသောဝိညာဉ်ထွက်သွား၍၊ ရှောလုသည် သက်သာလျက် ပကတိ ကျန်းမာ လျက်ရှိတတ်၏။

← ၁ ဓမ္မရာဇဝင် 15   ၁ ဓမ္မရာဇဝင် 17 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2832, 4594, 9391, 9954, 10182

Apocalypse Revealed 242, 276, 779


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 279, 316, 323, 375, 449

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

ကမ္ဘာ ဦး 35:19, 39:4, 6, 41:46

ထွက်မြောက်ရာ 3:1

တရားဟောရာကျမ်း 17:15

ယောရှုသည် 3:5

တရားသူကြီးမှတ်စာ 9:23, 16:20

၁ ဓမ္မရာဇဝင် 1:19, 3:19, 9:12, 10:1, 6, 10, 13:14, 15:11, 23, 26, 35, 16:12, 18, 17:12, 13, 14, 15, 42, 18:10, 12, 19:9, 20:29, 28:15

၂ ဓမ္မရာဇဝင် 12:7, 17:8, 10

၃ ဓမ္မရာဇဝင် 2:13, 4:11, 8:39, 18:12, 14

၄ ဓမ္မရာဇဝင် 3:15

၁ ရာဇဝင်ချုပ် 2:13, 11:3, 12:18

ယောဘ 1:5, 10:4, 35:5

ဆာလံ 78:70, 89:21

သုတ္တံကျမ်း 15:11, 22:29

ဟေရှာယ 55:8

မMatthewဲ 1:6

လုကာ 3:31, 32

တမန်တော်ဝတ္ထု 9:6, 13:22

ဟေဗြဲ 11:32

၁ ပေတရု 3:4

Významy biblických slov

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ဆီ
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

သား
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

လွှ
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ကြား
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

သတ်
'To slay a man to his wounding,' means extinguishing faith, and 'to slay a young man to his hurt,' signifies extinguishing charity, as in Genesis...

နွား
'A herd,' as mentioned in Genesis 32:7, denotes exterior or natural good, and also not good things.

လာ
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

လာပြီ
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

သိ.
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

သိ
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

ပြ
'Shew' signifies instruction to the life.

ဗက်လင်မြို့
There is a strong relationship between Ephrath and Bethlehem in the Bible; they might be two different names for the same town, or it’s possible...

မြို့
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

ကြီး
Elders are mentioned in the Bible mainly in two ways: First the elders of Israel: and second the 24 elders seated about the throne of...


To fare sumptuously every day, as in Luke 16:19, 20, signifies the satisfaction and delight which the Jewish people had in reading and possessing the...

အရပ်
'Height' signifies the good and truth of the church in every degree.

ရှေ့မှာ
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

အငယ်ဆုံး
In general, birth order in the Bible reflects the progression of spiritual states, but the specifics of those states depends greatly on context: who the...

အငယ်
In general, birth order in the Bible reflects the progression of spiritual states, but the specifics of those states depends greatly on context: who the...

သိုး
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

ဝင်
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

ထိုင်
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...


It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

ရှမွေလသည်
'Samuel' signifies the Word.

အစ်ကို
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

လေ
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

နေ့
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ရာမ
'Ramah' denotes things that pertain to spiritual truth derived from celestial truth.

ဆိုးသော
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

ရှောလု၏
Saul was the first king of Israel, anointed by Samuel when the people insisted on having a king. Like all the kings, both good and...

ကျွန်
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

ဘုရားသခ
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

ရှာ
The meaning of "to seek" in the Bible is pretty straightforward, but there is a bit of nuance: Swedenborg tells us that in most cases...

သခင်
In most cases, a "master" in the Bible refers to truth: knowledge, an understanding of the situation at hand, an understanding of the Lord's wishes,...

စစ်
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

မြည်း
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

ချစ်.
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

ဒါဝိဒ်သည်
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

ရှောလုသည်
Saul was the first king of Israel, anointed by Samuel when the people insisted on having a king. Like all the kings, both good and...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Angels and Spirits with Us
Lesson and activities explore stories of the Word about angels and spirits. How do they help us on our spiritual journey?
Religion Lesson | Ages over 15

 Correspondences of Animals
Illustrations of three places where animals are mentioned in the Word. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 David Is Anointed King, Conquers Goliath
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 David Plays for Saul
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 David the Shepherd
Coloring Page | Ages 7 - 14

 David the Shepherd Boy
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Looking at the Heart
When we are choosing a marriage partner, it is important to look at the things that last forever, such as whether a person loves the Lord, His Word, and doing what is right and good.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Music: A Gift from the Lord
Worship Talk | Ages over 18

 The Anointing of David
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Anointing of David
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Anointing of David
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Anointing of David (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Anointing of David (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Přeložit: