၁ ရာဇဝင်ချုပ် 4:35

Studie

     

35 ယောလ၊ အာသေလသား စရာယ၏ သား ယောရှိဘိ၏သား ယေဟု၊