၁ ရာဇဝင်ချုပ် 12:17

Studie

     

17 ဒါဝိဒ်သည် ကြိုဆိုြင်းငှါ ထွက်သွား၍၊ ငါ့ကို မစြင်းငှါ မေတ္တာစိတ်နှင့်လာလျှင် ငါသဘောတူ၏။ သို့မဟုတ် ငါ့ကိုရန်သူလက်သို့ အပ်ြင်းငှါ လာလျှင် ငါ၌ အပြစ်မရှိသောကြောင့်၊ ဘိုးဘေးတို့၏ ဘုရားသခင်သည် ကြည့်ရှု၍ ဆုံးမတော်မူပါစေသောဟုဆိုသော်၊