Hlazy 68

Studie

         |

1 Khazohpa cha thyu sala, a khakhaipazy cha papaipa ta y ei sala; ano ahaotuhpazy chhao cha a hmiakô liata a râpai ei se!

2 Meikhuh he phaoh pathlahpa ta a ypa hawhta âmo cha to pathlah mah y; kheihlô he mei lalôhpa liata a zaopa hawhta, hmoparaopazy cha Khazohpa hmiakô liata leidia ei se!

3 A siapazy deikua cha thaphapa ta y ei sala; Khazohpa hmiakô liata thaphapa ta y ei se; aly ngaitapa ta thaphapa ta y ei se!

4 Khazohpa lâta hla sa ula, a moh reithaipa ta sa teh u; leisadi bypizy liata a sie awpa châna chata hla sa ula; a hmiakô liana chata thapha teh u!

5 Khazohpa yna pathaihna liata a ypa cha, paw a hnei leipazy paw nata nôhmei a pachiatuhpa a châ.

6 Khazohpa chata chyhsa matlupa cha chhôhkha hry liata zy pahlaosa tyh ta; a tahpa sahlao cha papua ta, vâhneina liata a chhihtha tyh; aty hmâhpa zy deikua cha râh chawhpa liata ama pahrâ tyh.

7 Hy Khazohpa, na chyhsa zy hmia a sahpa ta na vaw pua nata râhpathohpa liata na sie nona khata, Selah

8 alei he a chalyu ta, avâzy chhao khi Khazohpa hmiakô liana chata a di tla ta; Sinai tlâh tlai chhao hao, Khazohpa hmiakô liata Izarel sahlao Khazohpa hmiakô liana chata a chalyu ngâpa kha.

9 Hy Khazohpa, nâ chata vâsua a hluh ngaitapa ta pasuasa chi ta; na ryuto cha panao nona khata pa-isa chi ta;

10 na sahlaozy chata cha liana chata pahrâna tao ei ta; hy Khazohpa, nâ chata na phana ta sipasapa zy châta a chhuahdy chi ta.

11 Abeipa ta bie cha pie tyh ta; thâtih a chhotuhpa chanô zy cha sahlao lai ngaitapa ama châ:

12 “Abeizy nata ama pheisaih zy cha a râpai ei ta!” O hâtuhpa chanô chata hraopa sôh cha rai ta,

13 chanô zy cha vachhuh mathlaw tâkâri ta khupa lyu ei ta, a mathlaw pawhmao zy chhao ngôh khaih ngaitapa ta khupa hawhta mietahkupa sahdô likawh zy liata namâ zia.

14 Atotaotheipa ta cha liana chata beizy a papai no cha, Zalmaw tlâh liata dâhaw sua no hawhta a châ.

15 Basana tlâh cha Khazohpa tlâh châ ta; Basana tlâh cha tlâh sâh ngaitapa a châ!

16 Tlâh sâh ngaitapa saih u, Khazohpa ta a yna awpa a tlâh khopa cha, Khazia e hnâchhaopa ta namâ mô? ABEIPA cha cha liana chata chhâzaw ta a y thlâh ha aw mâ tâh.

17 Khazohpa talailizy cha a thy, a sâh ta, sâh hluhpi a châ, ABEIPA cha Sinai liata a ypa hawhna khata chazy hry liana chata su pathaihpa liata y ta.

18 Nâ cha chô lâta khy chi ta, seichâna kyh cha sei ta a chhi chi ta, chyhsa zy hry liata hmopiepa zy aly chi ta, atyhmâhpa zy hry liata chhao, ABEIPA Khazohpa cha ama hnohta a pahrâ thei nawpa ta.

19 Abeipa, eima phao noh chareih maniah phaopatuhpa; eima pachhana Khazohpa cha reithaipa ta y mawh sy. Selah

20 Khazohpa cha eima châta pachhana Khazohpa a châ; thina tawhtapa puana zy cha Abeipa KHAZOPA eih a châ hra.

21 Châhrasala Khazohpa ta ano khakhaipa zy luh cha chhawhpa ta a patlaw aw, a thei leina liata a sie lymâpa luh vo sâ hluh ngaitapa cha.

22 ABEIPA ta, “Basana râh tawhta a chhi heih aw na ta, tilaipi a thu ngaitapa tawhtapa cha ei chhi heih aw,

23 na phei cha thisaih liata ny theipa ta, na izy paleih chata na khakhaipazy liata tovyuh a hnei thei nawpa ta,” tah ta.

24 Hy Khazohpa, na sie haipazy hmô ei ta, ei Khazohpa, ei Beichaipa su pathaihpa liata sie haipa ta cha:

25 laihsa khohzy tôtuhpa sahlao lia liana chata hla satuhpa zy hmia a sah ei ta:

26 “Pahmaohpakhyna zy liana cha Khazohpa reithai ula, Izarel sahlao saih u, ABEIPA cha reithai teh u,” tahpa ta.

27 Cha liana chata saw chyhpa ta Benzami ama ryureituhpa ta y ta, Zudah abeisaw zy nata ama machâ sahlao zy, Zebulawna abeisaw zy, Nathalai abei sawzy chhaota.

28 Na Khazohpa chata na hmotaotheina cha bie pie ta; hy Khazohpa, eima châta hmo maniah na tao papa cha tha patlôsa mah y.

29 Zerusale liata na chhyna-o tawhta abei sahlao ta hmosaipiepazy na hnohta ama vaw cheih aw.

30 Liaryh hry liata sahrâpa zy cha ra la, phopi zy, viahchao tôhpa zy, Viahchao tawzy chhao cha ra la. Na hmiako liata amâ bôh hla hlei nata ama tâkâzy ama cha pie hlâ lei cha; adyuh a byuhpa chyhsa to cha papai teh.

31 Izi râh tawhta lyuhchâpa zy vaw pua aw ei ta; Ethiôpia sahlao cha ama ku Khazohpa lâta pazaw awpa ta ama chatlie chakoh aw.

32 Leilô râhzy saih u, Khazohpa lâta hlasa ula; Abeipa reithaipa ta sa muh vy, Selah

33 avâzy vâ, hlâno ta a ypazy chô liata a kiahtuhpa cha; a ao pathlie ta, ao paro ngaitapa cha.

34 Khazohpa lâna chata thatlôna pie teh u, a rôhnahna cha Izarel sahlao chô liata y ta, a thatlôna cha vadô liana zy khita a y.

35 Hy Khazohpa, na su pathaihpa tawhna chata rarôh ypa na châ na, ano Izarel sahlao Khazohpa dei châta a chyhsazy hnohta thatlôna nata hmotaotheina a pie tyh. "Khazohpa cha reithaipa ta y mawh sy!"