Malureina 35

Studie

  

1 Zerikô dady Zawdâh kiapâh Môaba bypi liana chata ABEIPA ta Mawsi chho ta.

2 Izarel pathlazy bie pie la, ama râhzy liana chata Livai sahlao pahrâna awpa khihzy taopa mawh sy; sahroh pabâsa nawpa ta khih opâhzy Livai sahlao na pie awpa a châ.

3 Khihzy cha ama pahrâna awpa châ aw ta, a opâhzy cha ama viahchao nata ama sahroh, ama pasapa zydua châta a châ aw.

4 Opâh Livai mo pie awpa cha khihpi kuh tawhta dy sâh kha a kawhpa ta a châ awpa a châ.

6 Livai mo na pie awpa khihzy cha lianyh a cheihpazy râ nawpa ta a râna khih miacharu châ aw ta, chazy leipa cha khih sypalih nata khih no na pie hra awpa a châ.

7 Livai mo na pie awpa khih zydua cha khih sypalih nata khih charie a châ aw, opâh chhaota na pie awpa a châ.

8 Izarel pathlazy topa khih na pienazie awpa cha a hluh viapa tawhta a hluh via pie aw chi ta, a chyh viapa tawhta a chyh via pie aw chi ta, chyhsa tota ama topa râh hluhnazie ta a khih cha Livai mo a pie awpa a châ,” tahpa ta.

9 ABEIPA ta Mawsi chho ta,

10 Izarel pathlazy chho la, ama hnohta, Zawdâh chakapa ta Kana râh namâ ngia tita cha.

11 abohna khih awpa khihzy nama châta nama rao awpa a châ, lianycheih pathleituhpa a râ nawpa ta.

12 Cha khihzy cha phuh a latuhpa tawhtapa namâ bohna a châ aw, pôhpakhypa hmiakô liata ryureipa awpa ta â dua hlâta liany a cheihtuhpa cha a thi lei nawpa ta.

13 Nama châta abohna awpa khih nama raopazy cha khih miacharu a châ aw.

14 Zawdâh haosâ lâ khih thôh rao aw eichi ta, Kana râh lâta khih thôh rao aw eichi ta, abohna khihzy a châ aw.

15 Izarel pathlazy nata pho hropa nata ama hnohta a pahrâpazy châta he khih charu he abohna a châ aw, cha liana chata ahyrai chyhsa a thie pathleipa maihta amâ râ aw.

16 Anodeikuacha thua hmâpa ta chyhsa a thie khiahtala lianycheihpa châ ta, lianyh a cheihpa cha thi thlyu awpa a châ.

17 Thina taihta alô ta chyhsa a chôpa ta a thie khiahtala, lianycheihpa châ ta; liany a cheihpa cha thi thlyu awpa a châ.

18 Thina taihta chyhsa tho ta tupa ta a thi khiahtala, lianycheihpa châ ta; liany a cheihpa cha thi thlyu awpa a châ.

19 Thisaih phuh a latuhpa chata liany a cheihtuhpa cha a thi pâ aw; â tyh thithaw ta a thi awpa a châ.

20 Chyhsa a haopa vâta a chati tlyma, a byhkhâhpa ta a vawh tlyma, a thie tlyma.

21 â haona vâta a chô sao tlyma, a châ khiahtala, a thietuhpa cha thi thlyu awpa a châ; lianycheihpa a châ; thisaih phuh a latuhpa chata a thietuhpa cha â tyh thithaw ta a thie awpa a châ.

22 Anodeikuacha a haona vâta châ hlei leipa ta sôkha ta a chati tlamawpa tlyma, chatawhcha a byh cheingei leipa ta chyhsa ama y tahpa chhao pahno leipa ta.

23 a khakhaipa chhao châ leipa ta hmo peipa hriapa a chhuah hlei leipa ta alô tlyma ta vawhpa ta chyhsa a vaw thie haw khiahtala.

24 pôhpakhypa sahlao ta, he pachiana yzie hawhna heta a thietuhpa nata thisaih phuh a latuhpa cha ama pachiapa awpa a châ;

25 pôhpakhypa sahlao chata liany a cheihtuhpa cha thisaih phuh a latuhpa tawhtapa cha paboh aw ei ta, pôhpakhypa sahlao chata a râna abohna khih liana chata paysa heih aw ei ta, sathaw pathaihpa ta thupa theihthaipa abei a thi hlâ lei cha cha liana chata a y awpa a châ.

26 Anodeikuacha khati no rai ta lianycheihtuhpa chata a râna abohna khih râhri khôtho lâta siepa ta.

27 thisaih phuh a latuhpa ta abohna khih khôtho lâ hmôpa ta, thisaih phuh a latuhpa ta a thie khiahtala thisaih liana chata thai lei châ aw vei.

28 Theihthaipa abei a thi hlô leita cha abohna khih liata a y thlâh ha awpa a châpa vâta; theihthaipa abei a thi tawhta deikua cha liany a cheihtuhpa cha a yna râh lâta a di heih awpa a châ.

29 He hmozy he nama pathlazy taihta nama yna maih liata nama pachianazie awpa a châ aw.

30 Ahyrai ta chyhsa a thie khiahtala, lianycheihtuhpa cha pahnotuhpazy pakah tawhta bie a puapa ta thie awpa a châ; anodeikuacha pahnotuhpa pakha cha chyhsa thina awpa ta a daih vei.

31 Lianycheihtuhpa cha nama chatlai awpa châ vei, thina taihta thai lei a châpa châ ta; thi thlyu awpa tlao a châ.

32 Theihthaipa thi hlâta cha abohna khih lâta a râpa, a râh liata a y heih awpa ta chatlaina cha nama la awpa châ vei.

33 Nama yna râh cha papuapaleipa aw eichi ta; thisaih chata râh cha papuapaleipa ta, thisaih palona râh papuapaleipa pathai nawpa ta a palotuhpa thisaih dei leipa ta cha hmâh theipa châ tlôh lei khâh ta.

34 nama yna râh ei yna he nama papuapalei awpa châ vei, kei ABEIPA cha Izarel pathlazy hry liata y tlôh na ta, tah teh,” tahpa ta.