Maka 6

Studie

  

1 Cha su tawhtapa cha pua ta, a yna khih lâta ngai ta; a pachupazy chata ano cha ama zi lymâ.

2 Chatawhcha pahânoh ta apakhyna-o liata pachu pathao ta; a bie theituhpa hluhpi cha noâhpa ta, “He biezy he khataih tawhta e a pahno? He chyhsa hnohta sona piepa he kheihawhpa sona e a châ? A ku tlai ta hmonoâhpa a tao theipa he kheihtazie ta a châ!

3 He chyhsa he Mari sawchapawpa Zami zy, Zôse zy, Zuda zy, Saimaw zy unawhpa thobyh taotuhpa kha châ vei ma, a sietanôzy chhao eima hnohta a ypazy he châ vei ma?” tah ei ta. Chatanachata a chôta ama palôh tlâh leipa ta.

4 Zisu chata ama hnohta, “Hrohsopa cha a khih nata a chiheih nata a o liata zy dei leipa la palyupalih leipa ta y beih vei,” tah ta.

5 Chatawhcha atlâh leipa chyhsa chyhta chô liata, a ku pazawh ta a patlâhsapa dei leipa cha, hmonoâhpa tao thei vei.

6 Amâ ngiapâ leipa cha a noâh kaw ta.

7 Pahrawhleinopazy cha aw ta, pano lymâ ta tuah ta, ama hnohta ahripa puapazy chôta biehneina pie hra ta.

8 Ama hnohta chôhchahrei dei leipa cha khâpa hmah ta; viahchhâ tlyma, sahria tlyma, ama chaisaihna liata tâkâ tlyma a chei lei awpa ta bie pie ta;

9 pheiky deikua cha a kypa ta viahpakao sâno a ky leipa ta.

10 Ama hnohta, ‘Khataih lia rai nama tlôna o cha nama siesai hlâ lei cha puasai kha u.

11 Chatanachata khataih su lia raita, châly leipa ei sala nama bie chhao ama nahthlie vei khiahta cha, nama siesai tita, ama châna pahnosana awpa ta nama phei liatahpa buhchado chatho thlu teh u,” tah ta.

12 Chatanachata pua ei ta, chyhsazy ama rona awpa ta bie chho ei ta.

13 Ahripa a hluhpi papua ei ta, a tlâh leipa hluhpi chhao sathaw thu ei ta, ama patlâh hra.

14 Herawda chata Zisu thâtih pathâhpa cha pahno ta. Thokhazy ta, “Bâtituhpa Zawhana kha athihpa hry tawhta vaw thyu heih ta; cha hmotaotheinazy chata ano liata a hria,” tah ei ta.

15 Châhrasala thokhazy chata, “Elaiza a châ,” tah ei ta. A hropazy heih ta, “Hrohsopa na a châ, hrohsopa parohpa hry liata pakha khana a lyu,” tah ei ta.

16 Herawda deikua cha a pahno nahta, “Zawhana, a luh ei taipa kha, a vaw thyu heih cha,” tah ta.

17 Herawda chata a unawhpa Phili lahpinô Herawdi vâta, chyhsa tuah ta Zawhana cha patusa ta, lô-o liata chahryna chôta khô ta, Herawdi cha lahpinô ta hnei ha tlôh ta.

18 Zawhana chata Herawda hnohta, “Na unawhpa lahpinô na hneipa cha ânapana a châ,” tahpa ta a chhopa vâta.

19 Cha vâna chata Herawdi chata ano cha a hao ngaita kaw ta, thie khoh ta. Châhrasala tao thei vei,

20 Herawda ta Zawhana cha chyhsa siapa nata pathaihpa a châ tahpa a pahnopa vâta chi ta, pabohsa tlôh ta. A bie a thei nahta, a nôpo kaw tyh ta; châhrasala aly ngaitapa ta nahthlie tyh ta.

21 Herawda chata a pina daihti a tyheihna noh liata a chyhsa rôhnahpazy nata a pheisaih hyutuhpazy nata Kalili râh liata molaipazy chata zâ ta kyhchhina a tao no ta, Herawdi châta daihti rypaohpa vaw y ta.

22 Herawdi sawchanônô cha a vaw ngia ta, lâh ta, Herawda nata pati a dôlâhpazy cha palysa ta; chatanachata abeipa ta chanâ hâti hnohna chata, “Na khopa maih na hiah teh, ei cha pie aw,” tah ta.

23 “Khâparai eina hiapa maih chi cha, ei râh a khophie chhao ei cha pie aw,” tahpa ta a hnohta chhie a sakhâh ta.

24 Ano cha pua ta, a nô hnohna chata. “Khâpa e ei hiah aw?” tah ta. A nô chata, “Bâtituhpa Zawhana luh,” tah ta.

25 Ano cha abeipa hnohna chata thlai a ngia ta, a hnohta, “Beikoh ta Bâtituhpa Zawhana luh thlai eina pie awpa chi ta ei khoh,” tah ta.

26 Chatawhcha abeipa cha a pachârôh ngâsâ ta; châhrasala a pati dôlâhpazy hmiakô ta chhie a sakhâh hapa vâta, a bie cha ei khoh leipa ta.

27 Chatawhcha abeipa chata a vaihtuhpa pheisaih thlai tuah ta, Zawhana luh vaw cheih awpa ta bie pie ta. Ano chata lô-o liana chata a luh kei tai ta,

28 beikoh ta a luh cha vaw cheih ta, chanô hawti hnohna chata pie ta, ano chata a nô hnohta a pie haw.

29 Zawhana pachupazy chata ama pahno nahta, a ri cha la ei ta, thlâ liata ama pabu haw.

30 Apôstôlzy cha Zisu hnohta vaw kua ei ta, ama hmotaopa nata pachupazy chho ei ta.

31 Ama hnohta, “Nâmo sahlao deita ta râhpathohpa su liata a vy ula, a pahâ chy teh u,” tah ta. Chyhsa hluhpi zu heih khy heih ama tahpa vâta pati dâhdei chhao nie hmâ leipa ei ta.

32 Chatawhcha balyh ta râhpathohpa su lâta sie haw ei ta.

33 Chyhsa hluhpi ta ama siepa cha hmô ei ta, âmo cha pahno hra ei ta, khi to tawhtapa cha liana chata phei ta a vaw râ chyu ei ta, vaw tlô khâh haw ei ta.

34 Zisu cha balyh tawhta a pua nata zawpi hluhpi hmô ta, vaihtuhpa hnei leipa mietahkupa hawhta ama châpa vâta âmo cha a tha pasa ta; hmo hluhpi âmo pachu haw ta.

35 Chatawhcha vaw zâlâ ha ta, a pachupazy chata a hnohta a vy ei ta, “He he râhpathohpa su châ ta, zâlâ chhao châ ha ta;

36 âmozy he eima chheipâh khih nata lyu liatazy siepa ta ama niepa khâpa tlyma chhâ ama chalei theina awpa ta pasiesa châh chi,” tah ei ta.

37 Zisu deikua chata ama hnohta, “Nâmo ta niepa pie teh u,” tahpa ta a chhy ta. Âmo chata a hnohta, “Denarius zano mâ ta viahchhâ va chalei ei sihla ma, niepa âmo eima pi aw?” tah ei ta.

38 Ano chata ama hnohta, “Viahchhâ khazie e nama hnei? vawh ula, tlua teh u,” tah ta. Chatawhcha ama hneipazie ama pahno nahta, “Mia pangawh nata nga sâno,” tah ei ta.

39 Zisu ta a pachupazy hnohta, “Zawpizy cha a hlao hlao ta, sibiepa hropa chô liata patyusa teh u,” tahpa ta biepie ta.

40 Chatanachata sypangawh sai ta, tlâ za kha ta atyuh ei ta.

41 Chatawhcha ano chata viahchhâ sâpangawh nata nga sâno cha la ta, a vâ lâ uapa ta, byhnâ aw ta. viahchhâzy cha eichheih ta, zawpizy to awpa ta a pachupazy hnohta pie ta; nga sâno chhao cha ama zydua hryta rai hra ta.

42 Ama zydua ta niepa ta ama rih bie sai ta.

43 Chatawhcha viahchhâ nata ngasa ama nie bâhpa cha hrâbyh hmo hrawhleino a biepa ta hru ei ta.

44 Viahchhâ nietuhpazy cha paw tlohpa saita sâ pangawh ama châ.

45 Zawpizy a pasiesa chhôh ta, a pachupazy cha a hmia lâta haosâ lâ Besaida khih lâta balyh ta thlai pasiesa chhielie ta.

46 Âmo cha a pasiesa khai nahta, tlâ lâta thlahchhâ awpa ta sie ta.

47 Chatawhcha zâlâ a vaw châ nahta, balyh cha tilaipi liah liata y ta, ano cha ano deita ta tlâh liata y ta.

48 Thlih ta thata a supa vâna chata ama balyh hiapa cha riethei kawpa ta âmo cha hmô ta. Chatawhcha khihdei chyta tilapi liana cha phei ta siepa ta, âmo vaw pangai ta. Âmo siepakhô a chhuah ta,

49 châhrasala âmo chata tilaipi chô liata phei ta a siepa cha ama hmô nahta, thlahhmipa a châ nata pangiasa ei ta, thata sâh ei ta;

50 ama zydua ta ano hmô ei ta, chi ngaita ei ta. Châhrasala ano chata ama hnohta, “Thlahlôhpa ta y teh u, keima na ei châ; chi kha u,” thlai tah ta.

51 Chatawhcha ama hnohta balyh liata kiah ta, thlih cha a chalih ha ta. Chatawhcha âmo cha ama noâh ngâsâ ta,

52 viahchhâ chô liata hmo vaw tlôpa kha ama pahno leipa vâta ama palôhrupa kuhchha tlôh ta.

53 Chatawhcha haosâ lâ ama chaka nahta, Kenesare râh tlô ei ta, ngiakâ liana chata ama balyh cha hraih ei ta.

54 Balyh tawhta ama pua nahta, chyhsazy ta ano cha thlai pahno haw ei ta,

55 cha râh chheipâh zydua liana cha thlai sie ei ta, a tlâh leipazy cha a yna su ama pahnona lia maihta ama hmophaw chhaota a vaw sy ei ta.

56 Chatawhcha khih chyhpa liata zy, khihpi liata zy, lyu liata zy khataih liata rai a siena maihta, tlâh leipazy cha daohpi su liata zy paziapa ta a pohpai chhâ ama hria theina awpa ta thata hiah ei ta; ano a hriapa maih cha ama tlâh lymâ.

  
Scroll to see more.