Theihthaina 21

Study

          |

1 ABEIPA ta Mawsi hnohta, “Arawna sawchapawpa theihthaipazy cha chho la, ama hnohta ama chiheihzy hryta athihpa vâta ahyhmah amâ papuapalei awpa châ vei.

2 ama heinawh a hniapa, ama nô zy, ama paw zy, ama sawchapawpa zy, ama sawchanônô zy, ama unawhpa zy.

3 ama sietanô zy (ama ylâhpa laihsapa, vahpa a hnei leipazy vâna deikua chata ama papuapalei thei aw).

4 Ama chiheihzy hryta pawhrâ chaipa ama châpa vâta a papuapaleipa ta ama pachhiepahru awpa châ vei.

5 Ama luh pôlôpata amâ ngyu awpa châ leipa ta, ama kâhmi kâ lâ ama tai awpa châ hra leipa ta, ama pôhpa ama â awpa châ hra vei.

6 Ama Khazohpa chata chyhsa pathaihpa ama châ awpa châ ta, ama Khazohpa moh ama pachhie awpa châ vei; ABEIPA chata mei ta hmohlâpazy ama Khazohpa châta niepa tovyuh zy ama hlâ tyhpa châ ta; chavâta ama pathaih awpa a châ.

7 Chanô sihrypa tlyma, moh chhiepa tlyma, â vahpa ma chiehpa tlyma ama hnei awpa châ vei; ama Khazohpa châta chyhsa pathaihpa châ tlôh ei ta.

8 Chavâta na pathaisa awpa a châ, na Khazohpa châta niepa tovyuh cha hlâ tyh tlôh ei ta; na châta chyhsa pathaihpa ama châ awpa a châ: Kei ABEIPA nâmo cha pathaituhpa cha pathaih tlôh na ta.

9 Theihthaipa ahyrai a sawchanô sihrypata a pachhiepahru khiahtala, a paw a pachhiepahrupa cha ta; mei ta rao awpa a châ.

10 A unawhpazy hryta theihthaipa bei chaipa, a luh sathaw thupata thu hawpa chysia tao awpata panano hawpa chata a sâ â pathlia awpa châ leipa ta, a pohzy a hrie awpa châ leipa ta.

11 athihpa ri yna liata a ngia awpa châ leipa ta, a nô tlyma, a paw tlyma vâta a pachhiepahru awpa châ hra vei.

12 su pathaihpa tawhtapa cha a pua awpa châ leipa ta, a Khazohpa su pathaihpa a pachhiepahru awpa châ hra vei; a Khazohpa sathaw thupata cha a chô liata y tlôh ta: Kei he ABEIPA cha ei châ.

13 Lahpinô châta cha laihsa kôpa a hnei awpa a châ.

14 Nôhmei tlyma, ma chiehpa tlyma, chanô moh chhiepa tlyma, sihrypa tlyma zy cha, a hnei awpa châ leipata; ano chiheih laihsa kôpa lahpinô ta a hnei awpa a châ.

15 a chiheihzy hry liata a pathlazy cha a pachhiepahru lei nawpata: Kei he ABEIPA a pathaituhpa cha châ tlôh na ta, tah teh,” tah ta.

16 Chatawhcha ABEIPA ta Mawsi chho ta.

17 Arawna hnohta, ama chhâzy liata, na pathlazy hry liata a khaihly leipa maih chata, a Khazohpa viahchhâ hlâ awpa ta a vaw hnia kha se.

18 Ahyrai a khaihly leipa maih chata amâ vaw hnia awpa châ vei; mochaopa zy, pheisypa zy, hnapasu a paihpa zy, ku phei a sei tuhpa maih zy.

19 chyhsa phei tliepa zy, ku tliepa zy,

20 ku â kohpa zy, chyhsa a phuhlupa a kypa zy, tihmô a keipa zy cha.

21 theihthaipa Arawna pathla a khaihly leipa maih chata ABEIPA châta mei ta hmohlâpa hlâ awpa ta amâ vaw hnia awpa châ vei; a khaihly leipa châ ei ta, ama Khazohpa viahchha hlâ awpa ta amâ vaw hnia chacheita awpa châ vei.

22 Ama Khazohpa viahchhâ a pathai chaipa nata a pathaipa chhao cha ama nie rairieh thei aw.

23 anodeikuacha a khaihly leipa ama châpa vâta pohraipa chhôh liata tlyma, maisâh kiapâh liata tlyma, a vy thei aw veih ei, ei su pathaihpa zy ama pachhiepahru lei nawpabta: Kei he ABEIPA âmo a pathaituhpa cha, châ tlôh na ta, tah teh,” tahpa ta.

24 Cha hawhna chata Mawsi ta, Arawna nata a sawchapawpazy nata Izarel pathla zydua hnohta reih ta.