Theihthaina 18

Studie

         |

1 ABEIPA ta Mawsi chho ta,

2 Izarel pathlazy cha chho la, ama hnohta, kei he ABEIPA nama Khazohpa cha châ na ta.

3 Nama pahrâna chiehpa Izi râh chyhsazy taopa hawhna kha, nama tao awpa châ vei, ei cha chhihthana awpa Kana râh chyhsazy taopa hawhpa chhao nama tao awpa châ vei, ama ryhpa chhao nama zyh hra awpa châ vei.

4 Ei bie raopazy cha a pyh aw eichi ta, ei ryhpazy cha a chhihpa ta nama zyh awpa a châ. Kei he ABEIPA nama Khazohpa cha ei châ.

5 Chavâta ei ryhpa nata ei bie raopazy nama zyh awpa a châ, cha cha chyhsa ta a tao khiahtala a hroh aw: Kei he ABEIPA cha ei châ.

6 Ahyhma ta heihnawh a hniapazy rai cha, nama hnei awpa châ vei. Kei he ABEIPA cha ei châ.

7 Na paw no pazasapa ta na nô cha na hnei awpa châ vei, ano cha na nô châ ta, a no na paza awpa châ vei.

8 Na paw lahpinô na hnei awpa châ vei; cha cha na paw nozana a châ.

9 Na sietanô, na paw sawchanônô tlyma, na nô sawchanônô tlyma, na pilâhpa tlyma, na pilâh leipa tlyma, chhao na hnei awpa châ vei.

10 Na sawchapawpa sawchanônô tlyma, na sawchanô sawchanônô tlyma, na hnei khiah cha nâma sasyh ta nozana lâna châ tlôh ta.

11 Na paw lahpinô sawchanônô, na paw sapa cha na hnei awpa châ vei, na sietanô cha tlôh ta.

12 Na paw sietanô cha na hnei awpa châ vei, na paw heinawh a hniapa a châ.

13 Na nô naronô cha na hnei awpa châ vei, na nô heinawh a hniapa châ tlôh ta.

14 Na paw unawhpa no na paza awpa châ leipa ta, a lahpinô cha na pangai awpa châ vei; na nô a châ.

15 Na myuhnô cha na hnei awpa cha vei; na sawchapaw lahpinô châ ta, a no na paza awpa châ vei.

16 Na unawhpa lahpinô cha na hnei awpa châ vei; na unawhpa nozana a châ.

17 Chanô nata a sawchanônô na hnei awpa châ vei, a nozana awpa ta a sawchapaw sawchanônô tlyma, a sawchanô sawchanônô tlyma, na hnei awpa châ vei; heinawh a hniapazy châ ei ta; molei ngaitapa a châ.

18 Na lahpinô narônô cha hneipa ta, na lahpinô hroh chhôhta cha na hnei pabao awpa châ vei.

19 Chatawhcha chanô a pathaih leina yzie tyhpa ta a pathaih vei chhôh cha, a no paza awpa ta na pangai awpa châ vei.

20 Ano liata a papuapalei awpa ta na vaih lahpinô nâ ziakhei awpa châ vei.

21 Môleka châta mei liata thy awpa ta na sawzy na pie awpa châ leipa ta, na Khazohpa moh na pachhie awpa châ hra vei: Kei he ABEIPA cha ei châ.

22 Chanô hawhta chapaw na ykhei awpa châ vei; hmo pasichhihpa a châ.

23 A papuapaleina awpata sahroh rai na ykhei awpa châ leipata, chanô ahyrai sahro a ykheipa châ hra vei: molei khuachhuahpa a châ.

24 He hmozy a kheihawhpa rai heta, a papuapalei khah u, he hmo zydua liana heta nama hmialâta ei papua hawpa phozy cha a papuapalei haw ei ta; lyurâh chhao a pualei haw, chavâta cha liata a hmo paraona cha hrie na ta, râh chata a chhôh liata a ypazy cha palie khai haw ta.

26 Chavâta nâmo châta ei ryhpazy, ei bie raopazy, nama zyh awpa châ ta; he hmo pasichhihpazy he a kheihawhpa rai nama tao awpa châ vei, nama râh liata chyhsa rai tlyma, râh hropa chyhsa rai tlyma, râh hropa chyhsa nama hryta a ypazy chhaota,

27 (he hmo pasichhihpa zydua he, nama hmialâta he râh liata a ypazy khata vaw tao haw ei ta, râh chhao cha a pualei haw).

28 nama hmialâta a ypa pho a pali hawpa hawh hra ta papuapaleipa râh chata a cha pali leina awpa ei ta.

29 Ahyrai he hmo pasichhihpazy he a kheihhawhpa rai a taotuhpa maih cha, ama chiheihzy hry tawhtapa pathluapa ta a y aw.

30 Chavâta he hmo pasichhihpazy nama hmialâta ama tao hawpa he nama tao hra lei nawpa nata chazy liana chata nama papuapalei lei nawpa ta ei biepiepa he nama zyh awpa a châ: Kei he ABEIPA nama Khazohpa cha ei châ, tah teh,” tahpa ta.