Zawba 12

Studie

         |

1 Chatawhcha Zawba chata a chhy ta:

2 “Chyhsa sopa nâma deita he na vaw châ tlai na, sona cha nâma hnohta a thi aw.

3 Nama pahno hawpa cha ei pahno hra; nâmo hlâta nawh via hlei va na. Ahy e hmo he hawhpa he a pahno leipa a y?

4 Viasa zy pahnei parâsaopa ei vaw châ; kei Khazohpa a awpa, ano chhaota â chhypa, chyhsa siapa, phapakipa nata pahnei parâsaopa he.

5 Chyhsa phasapa pachâna liana chata vâchhiepa mopakhôna a y; a hluapa zy a bykhâh thlâh hapa cha.

6 Phihmâhpa poh-ozy cha a dochâh ta, Khazohpa pathipa-iatuhpa zy a boh ei ta, ama ku liata ama khazoh a vaw chabatuhpa zy cha.

7 “Châhrasala sahroh zy hiahri la, ama cha pachu aw; aruapa liata pavawzy chhao, ama cha chho aw;

8 cha leipa ta alei chhao chho la, a cha pachu aw; tilaipi ngazy chata na hnohta ama phuah aw.

9 He hmo zydua liana heta ABEIPA ku ta taopa a châ tahpa ahy e a pahno leipa a y?

10 Ano ku liata hmohrohneipa ta hrona nata, chyhsa zydua husona chhao a y.

11 Pakah ta niepa a pachâpa hawhna heta, nahkhao chhao chata biezy pasia vei ma?

12 Machâpa liata sona y ta, noh khih pasina liata pahnona a y hra.

13 “Khazohpa liata sona nata thatlôna ta; chhosiena nata novâhna hnei hra ta.

14 Phie ta sa heih awpa rimâ châ vei; chyhsa khawhlôh ta, ahy hmah pahy thei aw vei.

15 Tizy cha patu ta, ama kua khai; vaw tuah heih ta aleilô ama pahly.

16 Ano liata thatlôna nata sona y ta; dôpa nata dôtuhpa chhao ano eih ama châ.

17 Chhosietuhpa zy tahruapa ta chhitha pathla ta, Ryureituhpa zy cha a pahrusa.

18 Abeizy ta chahryna he ama piepa cha pathlâ ta, ama chai cha chaisaihna ta saih ta.

19 Theihthaipa zy tahruapa ta a chhitha, thatlô ngaitapa zy a papaosa.

20 Abeisaw zy chôta mohnaona leitha ta, Thahtlôpa zy chaisaihna cha a pahua.

22 Zohna kyh a tawhtapa hmo a thupa hmô ta, thina nohpahli cha khaina liata a papua.

23 Phopizy cha padua ta, a parao hra ei: phopi zy palai ta, a pahlei heih hra ei.

24 Aleilô hyutuhpa zy pathipalôh lapa ta, râhpathohpa lâpi y leina liata a pavia visa ei.

25 Khaihna leipa ta zohna liata pathâh ei ta; paripa hawhta a paviavisa ei.