Athaona 37

Studie

  

1 Zakaw cha a paw khichhai châna râh Kana râh liata pahrâ ta.

2 Hezy he Zakaw pathlazy cha ama châ. Zawsi cha, kô hrawhleisari a châ nahta a uhtazy chhaota sahroh pabâsa ei ta; ano cha hawtipa châ ta, a paw lahpinôzy Bilha nata Zilpah sawchapawpazy hnohta y ta; Zawsi chata ama moleina kyh ama paw hnohta tlôkhei ta.

3 Chatawhcha Izarel chata Zawsi cha a pawpi tawhta a saw sapa a châpa vâta a saw zydua hlâta a kyh pachâ via ta; viahpakao pasihpa â chapaipa taopa ta.

4 Chatawhcha ama paw ta âmo cha a uhta zydua hlâta kyh a pachâ via tahpa a uhtazy ta pahno haw ei ta, chatanachata ano cha a hao kaw ei ta, reikah phapa rai hlâ leipa ei ta.

5 Zawsi chata mâ sa ta, a uhtazy hnohta chho ta, ano cha a hao pachai ei ta.

6 Ano chata ama hnohta, “Ngiachhiepa ta ei mâsana kyh he nahthlie teh u,

7 lyu liana chata sâhpiahzy chahry pi ta, kei sâhpiah cha vaw thyu ta, a vaw duah ta; nâmo sâhpiahzy chata vaw chadô ta, ei sâhpiah cha a naoh chyu ei ta,” tah ta.

8 A uhtazy chata a hnohta, “Nâ bao hra heta eima chô liata ryu na reih aw mâ?” tah ei ta. A mâsana vâta a bie reipazy vâna chata, ano cha a hao pachaih heih ei ta.

9 Chatawhcha mâ hropa sa heih ta, a uhtazy chho heih ta, “Mâ sa heih na ta; noh zy, thlâpâ zy, awhsi sâhrawhleikhazy khi ta, einâ naoh ei,” tah ta.

10 Chatawhcha a paw cha chho ta, a uhtazy chhao, chatanachata a paw chata chhorei ta, a hnohta, “Mâ na sapa he, khâpa mâ ma a châ tly? Kei nata na nô nata na uhtazy heta a bôhpa ta eimâ châ naoh bao hra aw mâ?” tah ta.

11 Chatawhcha a uhtazy ta ano cha a hao ei ta, a paw deikua chata, a bie reipa cha a palôhrupa ta a vao thlâh ha ta.

12 Chatawhcha a uhtazy cha Sekhe liana chata ama paw sahroh zaw cha pabâsapa ta sie ei ta.

13 Izarel chata Zawsi hnohta, “Na uhtazy ta Sekhe liata sahroh zaw cha pabâsa veih ei mâ? A vy tua, ama hnohta ei cha tuah aw,” tah ta. Ano chata a hnohta, “Ei y thlâh haw,” tah ta.

14 Ano chata a hnohta, “Sie la, na uhnawhpazy cha a phapa ta ama y ma, sahroh zaw phapa ta a y hra ma; na vaw chho heih mah y,” tah ta. Chatawhcha Hebraw saikao tawhtapa cha tuah ta, ano chata Sekhe cha keitlô ta.

15 Chatawhcha chyhsa ahy tlyma ano cha hmô ta sibiepa su liana chata a khie ngâ ta, chatanachata chyhsa chata, “Khâpa e na tlua?” tahpa ta hiahri ta.

16 Ano chata, “Ei uhtazy ei tlua, ngiachhiepa ta sahroh zaw ama pabâsana cha na chho mah y,” tah ta.

17 Chatawhcha chyhsa chata, “He tawhna heta ama sie haw ‘Dôtha lâta sie ei suh u,’ ama tahpa ei pahno,” tah ta. Zawsi chata a uhtazy cha a chadai ta, Dôtha liana chata kei hmô ei ta,

18 Amo chata lâhlapi tawhta ama hmô nata, ama kiahpâh a hniapa ta a tlô hlâta, ano thie awpa ta â paraoh ei ta.

19 “Moh teh u, mâ a sapa cha â vy huh.

20 A vy ula, thie ei suh la, khaohtlô miakha liata pathla ei suh u; chatawhcha sahrâhpa ta a sie haw, eima tah aw, chatanachata a mâzy cha kheihta ma a y tahpa eima pahno thlâh ha aw,” a tah chyu ei ta.

21 Rubena chata cha cha vaw pahno ta, ama ku tawhtapa pachha ta, “A thie ngâsâ cha thie khah ei suh u,” tah ta.

22 Rubena chata, a paw lâta chhitha heih awpa ta ama ku tawhtapa cha a pachha thei nawpa ta ama hnohta, “Thisaih cha palo khah u; râhpathohpa liata khaohtlôh liana heta pathla ula, ku zydua cha a chô liata pathla kha u,” tah ta.

23 Chatawhcha Zawsi chata a uhtazy kô a kei tlô nah chata, Zawsi cha viahpakao pasihpa, a viahpakao pasihpa chei chhaopa â kypa cha vaw pahluhpa ei ta.

24 a chhi ei ta, khaohtlô liana chata pathla ei ta. Khaohtlô cha a ruapa ti a y leipa châ ta.

25 Chatawhcha pati nie awpa ta a tyu chyu ei ta; mohmia pasaih ei ta, moh ei ta, Ishmael mozy Kilia tawhta ama râraoseihpa ta khâpaleipa rohpahâhpa nata thohna hniapa nata myr phaohpa ta Izi lâta a zu awpazy a vy ei ta.

26 Zudah chata a uhnawhpazy hnohta, “Eima nawhta thiepa ta, a thisaih lohpa, eima phih khiahtala khâpa ma a phahnaina a y aw.

27 A vy teh u, a chô liata ku pathla leipa ta Ishmael sahlao hnohna hao ta, tlao zuah ei suh u, ano he eima nawhta, eima sapa tlai châ tlôh ta,” tah ta. Chatawhcha a uhnawhpazy chata a bie cha zyh ei ta.

28 Midia sahlao sôhryhpazy a vy ei ta; Zawsi cha tâkâ syno ta zuah ei ta; Zawsi cha Izi râh lâta a chhi haw ei ta.

29 Chatawhcha Rubena cha khaohtlô lâta a vy heih ta, Zawsi cha khaohtlô liana chata vaw y khao leipa ta, chatanachata a chysiazy hrie haw ta,

30 a uhnawhpazy hnohta vawh ta, “Hawtipa kha y khao vei, kei he khataihlâ ei sie aw tly?” tah ta.

31 Chatawhcha Zawsi viahpakao pasihpa cha la ei ta, mie chapawhpa thie ei ta, a thi liana chata viahpakao pasihpa cha ny ei ta;

32 viahpakao pasihpa â chapaipa cha phaoh ei ta, ama paw lâna chata vawh cheih ei ta, “He he tlâ hmô pi ta; na sawchapawpa viahpakao pasihpa a châ ma, châ vei ma moh tua,” tah ei ta.

33 Chatawcha ano chata vaw pahnota, Eisawchapawpa viahpakao pasihpa a châ he; sahrâhpa ta a sie ha he zaw; Zawsi cha, hriechhei khaipa ta a y tlai aw,” tah ta."

34 Zakaw chata a chysiazy hrie ta, latho poh a sai ta, noh hluhpi a sawchapawpa cha mâchhie sa ta.

35 A sawchapawpa zydua nata a sawchanônô zydua cha ano thlahpalôh awpa ta thyu ei ta; châhrasala ano chata, thlahlôhpa ta y khoh leipa ta, “Mâchhiesana chôta thlâ lâta ei sawchapawpa hnohta ei zu aw na,” tah ta. Chatanachata a paw cha ano a ngiahpa ta cha tyh ta.

36 Midia sahlao chata Zawsi cha Izi râh lâta a ngiakhei ei ta, Phirao ry liata hyutuhpa pakha, vaihtuhpa py hyutuhpa Pawtipha liana chata zuah ei ta.

  
Scroll to see more.