Athaona 36

Studie

         |

1 Hezy he Esaw pathlazy cha ama châ (Esaw cha Edôma a châ).

2 Esaw chata a lahpinôzy cha Kana liata laihsa hry liatahpa a hnei: Hiti chyhsa Elawna sawchanônô Adah nata, Hivi chyhsa Zibiôna sawchanônô, Anah sawchanônô Ôhôlibana zy cha ama châ.

3 Ishmael sawchanônô Nebaiô sietanô Basema chhaota.

4 Adah chata Eliba cha Esaw sapa ta; Basema chata Reu-el sa ta;

5 Ôhôlibama chata Zeusa, Zala nata Kôra sa ta. Chazy cha Esaw sawchapawpa Kana râh liata a sapazy ama châ.

6 Esaw chata a lahpinôzy nata a sawchapawpazy nata a o liatahpa zydua nata a sâh zydua nata a sôh zydua Kana râh liata a hmôpazy cha, puakhei ta, a nawhta Zakaw tawhtapa cha râh hro lâta sie syulyu haw ta.

7 Ama hmo hneipazy cha hluh tu ha ta, hmaokha ta ama y thei leipa a châ; ama sahrohzy vâta ama khichhai châna râh chata a daih tlôh lei khâh ta.

8 Esaw cha Seira tlâh liana chata y haw t; Esaw cha Edôma a châ.

9 Hezy he Seira tlâh liata Edôma sahlao pathlatuhpa Esaw pathlazy cha ama châ.

10 Hezy he Esaw sawchapawpazy moh cha a châ: Elipha, Esaw lahpinô Adah sawchapawpa nata Reuel , Esaw lahpinô Basema sawchapawpa he.

11 Elipha sawchapawpazy cha, Temana zy, Ômana Zephô zy, Kata zy, Kenaza zy ama châ.

12 Timana cha, Esaw sawchapawpa Elipha nôtho châ ta; ano chata Elipha cha Amale sapa ta. Chazy cha Esaw lahpinô Adah pathlazy cha ama châ.

13 Hezy he Reuel sawchapawpazy cha ama châ: Naha nata Zera, Shamah nata Miza zy he. Chazy cha Esaw lahpinô Basema pathlazy cha ama châ.

14 Hezy he Zibzaw sawchanônô Anah sawchanônô, Esaw lahpinô Ôhôlibama sawchapawpazy cha ama châ: ano chata Esaw cha, Zeusa nata Zala nata Kôra sapa ta.

15 Hezy he Esaw sawchapawpazy hry liata hyutuhpazy cha ama châ, Esaw saw tuapa Elipha sawchapawpa he, hyutuhpa Temana zy, hyutuhpa Ôma zy, hyutuhpa Zephô zy, hyutuhpa Kenaza zy,

16 hyutuhpa Kôra zy, hyutuhpa Kata zy, hyutuhpa Amale zy he; chazy cha Edôma râh liata Elipha tawhta a puapa hyutuhpazy cha ama châ; chazy cha Adah pathlazy cha ama châ.

17 Hezy he Esaw sawchapawpa Reu-el sawchapawpazy cha ama châ; hyutuhpa Naha zy, hyutuhpa Shamah zy, hyutuhpa Miza zy he, chazy cha Edôma râh liata Reuel tawhta a puapa hyutuhpazy cha ama châ; chazy cha Esaw lahpinô Basema pathlazy cha ama châ.

18 Hezy he Esaw lahpinô Ôhôlibama sawchapawpazy cha ama châ: hyutuhpa Zeusa zy, hyutuhpa Zala zy, hyutuhpa Kôra zy he, cha hyutuhpazy cha Anah sawchanônô Esaw lahpinô Ôhôlibama a sapa ama châ.

19 Chazy cha Esaw sawchapawpazy cha ama châ, chazy cha ama hry liata hyutuhpazy cha ama châ, Esaw cha Edôma a châ.

20 Hezy he Hôri chyhsa Seira sawchapawpa, cha râh liata a ypazy cha ama châ: Lôta zy, Shôba zy, Zibeôna zy, Anah zy.

21 Disawna zy, Eza zy, Disana zy he: chazy cha Edôma râh liata Seira saw Hôri sahlao râh liata a puapa hyutuhpazy cha ama châ.

22 Lôta sawzy cha Hôri nata Hima ama châ: Lôta sietanô cha Timana a châ.

23 Hezy he Shôba sawzy cha ama châ; Alva zy, Manaha zy, Eba zy, Sephô zy, Ôna zy hi.

24 Hezy he Zibeôna sawzy cha ama châ: Aiah nata Anah hi: he Anah he a paw Zibeôna alâzy a lao a pabâsa nota râhpathohpa liata tilalôhpa khaozy a hmôtuhpa kha a châ.

25 Hezy he Anah sawzy cha ama châ: Disawna nata Anah sawchanônô Ôhôlibama hi.

26 Hezy he Disawna sawzy cha ama châ: Heda zy, Esba zy, Ithara zy, Khera zy hi.

27 Hezy he Eza sawzy cha ama châ: Bilha zy, Za-ava zy, Akana zy hi.

28 Hezy he Disana sawzy cha ama châ: Uza nata Arana hi.

29 Hezy he Hôri sahlao liata a puapa hyutuhpazy cha ama châ: hyutuhpa Lôta zy, hyutuhpa Shôba zy, hyutuhpa Zebeôna zy, hyutuhpa Anah zy.

30 hyutuhpa Eza zy, hyutuhpa Disana zy hi; chazy cha Seira râh liata ama hyutuhpa ryhpa hawhta Hôri sahlao liata a puapa hyutuhpazy cha ama châ.

31 Hezy he Edôma râh liata ryureituhpa abeizy cha ama châ, Izarel pathlazy ta ryu ama reih hlâta.

32 Beôra sawchapawpa Bela chata Edôma râh liata ryu reih ta, a khihpi moh cha Dinhaba a châ.

33 Bela cha thi ta, Bôzra liatahpa Zera sawchapawpa Zôbaba chata a vyuhpa ta ryu reih ta.

34 Zôbaba cha thi ta, Temani mozy râh liatahpa Husha chata a vyuhpa ta ryu reih ta.

35 Husha cha thi ta, Bedada sawchapawpa Hadada Môaba bypi liata Midia sahlao a thietuhpa khata, a vyuhpa ta ryu reih ta: a khihpi moh cha Avi a châ.

36 Hadada cha thi ta, Masreka liatahpa Samla chata a vyuhpa ta ryu reih ta.

37 Samla cha thi ta, Euphrate kiah liata Rehôbô liatahpa Sawla chata a vyuhpa ta ryu reih ta.

38 Sawla cha thi ta, Akabao sawchapawpa Baalhana chata a vyuhpa ta ryu reih ta.

39 Akabao sawchapawpa Baalhana cha thi ta, Hada chata a vyuhpa ta ryu reih ta, a khihpi moh cha Pa-u a châ; a lahpinô moh cha Mehetabel châ ta, ano cha Mezaha saw matre sawchanônô cha a châ.

40 Hezy he ama chhôhkha lymâ hawhta nata ama su lymâ hawhta nata ama moh lymâ hawhta Esaw pathla hyutuhpazy moh cha a châ: hyutuhpa Timnah zy, hyutuhpa Alvah zy, hyutuhpa Zethe zy,

42 hyutuhpa Kenaza zy, hyutuhpa Temana zy, hyutuhpa Miza zy.

43 hyutuhpa Madiel zy, hyutuhpa Irama zy he: chazy cha ama râh hneipa liana chata ama yna lymâ hawhta Edôma pathla hyutuhpazy cha ama châ. Cha Esaw cha Edôma sahlao pathlatuhpa cha a châ.

  
Scroll to see more.