Athaona 13

Studie

         |

1 Chatawhcha Abara cha Izi râh tawhna cha pua ta, Neke lâna chata khy ta, a hnohta a lahpinô zy, a hneipa zydua zy, Lawta zy khy hra ei ta.

2 Abara cha sahroh zy, tâkâ zy, ngôh zy ta a hneirôh ngaitapa châ ta.

3 Neke tawhta Bethel taihta sie lymâ ta, Bethel nata Ai khih likawhta cha hlâta a poh-o yna liana khaw;

4 cha hlâta maisâh a taona liana tlai khaw; cha liana cha Abara chata ABEIPA moh pado ta.

5 Chatawhcha Lawta, Abara hnohta a sie hrapa chhao khata mietahkupa zawzy, poh-ozy hnei hra ta.

6 pahrâ pahmaoh awpa ta râh ta a daih khao leipa ta; ama hneipazy cha hluh ngaita tlôh ta, chatanachata pahrâ pahmaoh thei khao leipa ei ta,

7 Abara sahroh a vaihtuhpazy nata Lawta sahroh a vaihtuhpazy likawh liana chata a eina vaw pua ha ta; cha nona chata Kana mozy nata Periza mozy cha cha râh liana cha pahrâ ei ta.

8 Chatawhcha Abara chata Lawta hnohta, “Ngiachhiepa ta nâ nata kei likawh liata nata na sahroh a vaihtuhpazy nata ei sahroh a vaihtuhpazy likawh liata chhao a eina y kha se; uhnawh châ tlôh pi ta.

9 Na hmiakô liata râh cha kawh thlu thlâh vei mâ? Ngiachhiepa ta keima tawhta a panano thlâh ha teh. Nâ chavei lâta na sie khiahtala, kei chachâh lâta sie aw na ta; nâ chachâh lâta na sie khiahtala, kei chavei lâta ei sie aw na,” tah ta.

10 Chatawhcha Lawta cha a heih ta, Zawa khih lâchhâh na chata Zawda bypi zydua cha, ABEIPA sahdô hawhta Izi râh hawhna khata su tota ti hluhpi yna a châ tahpa pahno ta, ABEIPA ta Sawdawma nata Kawmawra khih a parao hlâna khata châ tlôh ta.

11 Chatawhcha Lawta chata Zawda bypi zydua cha a tlyh ha ta; Lawta cha nochhi lâchhâhna chata a pasie ha ta; chatanachata a chhaih haw ei ta.

12 Abara cha Kana râh liana cha pahrâ ta, Lawta cha bypi khihzy liana cha pahrâ ta, a poh-o cha Sawdawma khih taihta pasie lymâ ta.

13 Sawdawma chyhsazy cha ABEIPA hmiakô liana cha thata hmo a paraopa nata moleipa châ ei ta.

14 Lawta nata râh amâ pachhaihna tawhna chata, ABEIPA ta Abara hnohta, “Aheih la, na yna tawhna khata maw lâ zy, chho lâ zy, nochhi lâ zy, notla lâ zy moh teh;

15 râh na hmôpa zydua he nâma nata na pathlapazy hnohta chhâzaw châta ei pie aw ei.

16 Chatawhcha na pathlazy cha alei dohlei hawhta ei tao aw; chatanachata chyhsa ta alei dohlei he ama reih tiah khiahtala, na pathlazy chhao reih tiahpa ta ama châ hra aw.

17 Thyu la, râh he a doh lâ nata a hâ lâ chahry khai teh; ei cha pie aw na,” tah ta.

18 Chatanachata Abara chata a poh-o cha pasie ta, Hebraw liata a ypa Mamre liata aoka kiapâh liana chata pahrâna su tao ta, cha liana chata ABEIPA châta maisâh tao ta.

Scroll to see more.