Puasaina 38

Studie

          |

1 Akeisha tho ta raopa hlâna maisâh cha tao ta; a doh lâ cha dy pangawh châ ta, a hâ lâ cha dy pangawh châ ta; ki palihpa a châ, chatawcha a sâhna lâ cha dy thôh a châ.

2 Cha a ki palih pawhmaozy liana chata a kizy tao ta; cha kizy cha maisâh nata a pazao khai ta, dawh ta pahu khaipa a châ.

3 Maisâh châta chhaichhi zydua beihzy, buchâh linazy, rahôzy, sathaona thua a kohpazy, mei lanazy tao ta; cha chhaichhi zydua cha dawh ta tao ta.

4 Maisâh châta dawh sao maisâh kiah ry lâ a khophie taihta tao ta.

5 A lâzy chahraoh nawpa ta dawh sao sona ki palih liata patao awpa tiaki miapalih leih ta;

6 a lâzy cha akeisha tho ta tao ta, dawh pahu ta.

7 A syna awpata maisâh kâ liata tiaki zy liana chata, a lâzy chahraoh ta; maisâh cha thophia ta dôhpa ta a pakaopa ta tao ta.

8 Rahô a patyuna dawh chhaota a ahmaopakhyna poh-o chhikao thaby liata chanô chakao typazy thlalâ hmâpa ta tao ta.

9 Achhyna byureih dôhpachhôh tlyhmia tao ta; chho hei lâchhâh ta a dôhpachhôh tlyhmia liata poraipa parai awpa cha pala di ngaitapa pabaohpa ta taopa dy za kha a seihpa a châ;

10 cha châna chata a tôh syno nata dawh patyuna syno y ta, a tôh liata a bainazy nata a patunazy cha tâkâ ri a châ.

11 Maw lâchhâh ta poraipa parai awpa cha dy za kha châ ta, a tôhzy cha syno nata dawh patyuna syno châ ta, a tôh liata a bainazy nata a patunazy cha tâkâ ri a châ.

12 Notla lâchhâ ta poraipa parai awpazy cha dy sypangawh châ ta, a tôhzy cha miahrawh châ ta, a patyuna cha miahrawh a châ; a tôh liata a bainazy nata a patunazy cha tâkâ ri a châ.

13 Chatawhcha nochhi hei nochhi lâchhâh ta poraipa parai awpazy cha dy sypangawh a châ.

14 Chhikao kâ hiakha lâta poraipa parai awpazy cha dy hrawhleipangawh a seihpa châ ta, a tôh miathôh nata a patyuna miathôh a châ.

15 A kâ hiakha lâchhâh tahpa chhao, cha hawhna hra chata a châ; achhyna byurei dôhpachhôh tlyhmia chhikao kâ chavei chachâh ta, poraipa parai awpazy cha dy hrawh hleipangawh a châ, a tôhzy cha miathôh châ ta, a patyunazy chhao miathôh a châ.

16 Achhyna byureih dôhpachhôh tlyhmia liata poraipa rai awpa zydua cha pala ri di ngaitapa pabaohpa sai a châ.

17 A tôh patyunazy cha dawh châ ta, a tôh liata a bainazy nata a patunazy cha tâkâ ri châ ta, a luhbyupazy cha tâkâ ri ta pahupa châ ta; achhyna byureih dôhpachhôh tlyhmia tôh zydua patunazy cha tâkâ ri sai a châ.

18 Chatawhcha achhyna byureih dôhpachhôh tlyhmia chhikao liata poraipa rai awpa cha poh kiky thai ngaitapa pakypa a châ, pala ri di ngaitapa pabaohpa zy, a nohpa zy a nohsaihpapa zy a sailawpa zy ta taopa a châ; chatawhcha a seina lâ cha dy syno châ ta, â sâhna lâ cha achhyna byureih dôhpachhôh tlyhmia poraipa parai awpazy nata a khopa dy pangawh a châ hra.

19 A tôhzy cha miapalih châ ta; a patyunazy cha miapalih châ ta, dawh sai a châ, a bainazy cha, tâkâ ri châ ta, a luhbyupazy nata a patunazy cha tâkâ ri ta pahupa a châ.

20 Achhyna byureih nata a tlyhmia dôhpachhôh khaipâna zydua cha, dawh sai a châ.

21 Achhyna byureih bie pahnosana achhyna byureih châta chhaichhi Mawsi biepiepa hawhta, Livai chizy ta ama hmâ nawpa ta theihthaipa Arawna sawchapawpa Ithama ta a reipazy cha, hezy he a châ.

22 Zudah pho liatahpa Hura sawchapawpa Uri, cha sawchapawpa Bezalel chata ABEIPA ta Mawsi hnohta tao awpa ta bie a piepa zydua kha tao khai ta;

23 a hnohna chata Dana pho chyhsa Ahisama sawchapawpa Ôhôliaba a chapai thaipa, ku zôthaipa, pala nohpa zy, a nohsaihpapa zy, a sailawpa zy, pala ri di ngaitapa pabaohpa zy, kiky a thaipa ta hria hra ta.

24 Supathaihpa châta hmâ byuhpa maihta ngôh hmâpa zydua, ngôh hlâpa cha, talent syno nata miachaki nata sekel za sari nata sythôh a châ, supathaihpa liata sekel ama pie tyhpa hawhta reipa ta.

25 Chatawhcha zawpi rei hawpazy hry liata a hlaopa maih tâkâ piepa cha talent zakha nata sekel sâkha nata zasari nata sysari nata miapangawh a châ, supathaihpa liata sekel ama pie typa hawhta reipa ta;

26 kô syno tawhta a chô lâ rei hawpazy hry liata a hlao awpa ta a siepa, thycharu nata sâthôh nata zapangawh nata sypangawh cha, supathaihpa liata sekel a pie tyhpa hawhta reipa ta, beka miakha chyu, (cha cha sekel khophie a piepa hawhta ama châ.)

27 Tâkâ talent zakha cha supathaihpa tôh patyupa nata poraina tôh patyuna châta leih awpa ta hmâh ei ta; a tôh patyuna zakha leih nawpa ta talent zakha hmâh ei ta, a tôh patyuna miakha leih nawpa ta talent miakha lymâ ama hmâh.

28 Chatawhcha sekel sâkha nata zasari nata sysari nata miapangawh cha hmâpa ta, a tôh liata bainazy tao ta, a luhbyupa zy cha tâkâ ri ta pahu ta, a patunazy tao hra ta.

29 Chatawhcha ama dawh hlâpazy cha talent sysari nata sekel, sâno nata zapalih a châ;

30 chazy cha a ahmaopakhyna poh-o chhikao tôh patyuna ta zy, dawh maisâh ta zy, a dawh sao nata maisâh liata chhaichhi zydua ta zy,

31 achhyna byureih dôhpachhôh tlyhmia rachhôh ta a tôh patyuna ta zy, achhyna byureih khaipâna zydua ta zy tao khai ta.

  
Scroll to see more.