Puasaina 28

Studie

          |

1 “Chatawhcha nâma ta na uhta Arawna nata a sawchapawzy cha Izarel pathlazy hry tawhtapa na hnohta a chhi mah y, ano chata theihthaipa chakaona rai cha, ei châta a hria thei nawpa ta, Arawna zy, Arawna sawchapawpa Nada zy, Abinu zy, Eliaza zy, Ithama zy chhaota.

2 Na uhta Arawna chata chysia pathaihpa a parôhnahsatuhpa châta nata a pangiasatuhpa châta na tao awpa a châ.

3 Zôthaipa sahlao sona thlahpa ta ei pabiepa zydua cha nâma ta bie chho la, Arawna chata theihthaipa chakaona rai cha kei châta a hria thei nawpa ta, pathaisapa ta a y thei nawpa ta, a chysiazy cha taopa mawh sy.

4 Hezy he chysia châta ama tao awpazy cha a châ; chachôhna baipa zy, theihthaipa viahpakao* zy, viahpakao pasihpa zy, viahpakao pasihpa zy, viahpakao chapaipa zy, theihthaipa lakhu nata chaisaihna chhaota, chatawhcha na uhta Arawna nata a sawchapawpazy chata theihthaipa rai cha kei châta ama hria thei nawpa ta chysia pathaihpa amâ taopa awpa a châ.

5 “Ngôh zy, a nohpa zy, a nohsaihpapa zy, a saihlawpa zy, pala ri di ngaitapa pabaohpazy chhaota ama la awpa a châ.

6 Theihthaipa viahpakao cha ngôh zy, a nohsaipapa zy, a saihlawpa zy, pala ri di ngaitapa pabaohpa zy hmâpa ta zôthai ngaitapa ta a chhuahdypa hawhta ama tao awpa a châ.

7 Cha viahpakao pawhmao ngiatlâh ri miano hmialâ nata hnoh lâta pazaopa ta tao awpa a châ, khâchâ a pazao thei nawpa ta.

8 Chatawhcha viahpakao chô liata chaisaihna châta zôthai ngaitapa sapa, cha viahpakao chi ualuapa a patlypa sai hmâ awpa a châ, cha cha ngôh zy, a nohpa zy, a nohsaihpapa zy, a saihlawpa zy, pala ri di ngaitapa pabaohpazy ta sa awpa a châ.

9 Chatawhcha bery lô miano na la awpa châ ta, cha liana chata Izarel pathlazy moh na pachohsa awpa a châ.

10 alô miakha liana chata ama moh miacharu, chatawhcha alô hropa liana chata a hropazy pacharu moh cha ama pina yzie hawhta na pachohsa awpa a châ.

11 Moh chahnaona liata a chohpa hawhta alô liata a roh thaipa chyhsa ta a roh tyhpa hawhna heta, Izarel pathlazy moh lymâ hawhta alô miano liana chata na roh awpa a châ, ngôh patuna liata bô awpa ta na tao awpa a châ.

12 Cha alô sona cha Izarel pathlazy pahno thlâh ha nawpa ta alô chata theihthaipa viahpakao a ngiatlâh ri liana chata na baih awpa a châ; chatanachata Arawna châta pahno thlâh ha nawpa ta ABEIPA hmiakô liata ama mohzy cha a ngiatlâh karâ no liana chata a baih aw.

13 Chatawhcha a patunazy ngôh ta tao aw chi ta,

14 ngôh suapa bâlia sâno chhaota khawhri charihpa hawhta na tao awpa a châ; cha bâlia charipazy cha patuna châta na pazao awpa a châ.

15 “Pachiana chachôhna baipa zôthai ngaitapa ta taopa hawhta na tao awpa a châ; theihthaipa viahpakao taopa hawhna khata na tao awpa a châ; ngôh zy, a nohpa zy, a nohsaihpa zy, a saihlawpa zy, pala ri di ngaitapa pabaohpazy hmâpa ta na tao awpa a châ.

16 Ki palih a hneipa taopa ta patho awpa a châ, a doh lâ kha kha, a hâ lâ chhao kha kha a châ hra awpa a châ.

17 Cha liana chata alô sopa ta lôsôhpa tlâh palih na tao awpa a châ, tlâh khana cha sadôni zy, tôpazi zy, kabuni zy;

18 tlâh nona liana chata emyra zy, saphai zy, sadôni zy,

19 tlâh thôhna cha zaki zy, akate zy, amethy zy;

20 tlâh palihna cha, bery zy, bery lôsôhpa zy, zaspy zy a châ awpa a châ; ngôh liana chata bô awpa a châ.

21 Alôzy cha Izarel pathlazy moh lymâ hawhta miahrawhleino cha, ama moh lymâ hawhta a châ awpa a châ, moh chahnaona liata a choh aw, pho to ama moh lymâ hawhta pho hrawhleinopazy châna châna chata a châ awpa a châ.

22 Chachôhna baipa chô liana chata khawhri charipa bâliazy, ngôh a suapa charipa na tao awpa a châ;

23 chachôhna baipa chô liana chata ngôh tiaki miano na tao awpa châ ta, chatawhcha cha tiaki miano cha chahôhna baipa pawhmao rairieh liana chata na patao awpa a châ.

24 Chatawhcha ngôh bâlia miano cha chahnôhna baipa pawhmao rairieh liat tiaki sâno liana chata na bu awpa a châ;

25 bâlia hmao hiakhalâ miano zy cha patuna sâno liana chata na pazao awpa châ ta, cha cha theihthaipa viahpakao hmialâta ngiatlâh ri lian chata na bu awpa a châ.

26 Ngôh tiaki miano na tao awpa châ ta, cha cha chahôhna baipa pawhmao miano theihthaipa viahpakao a daihpa chhôh lâ chhâna chata na patoh awpa a châ.

27 Ngôh tiaki miano na tao awpa châ ta, cha cha a hmialâta theihthaipa viahpakao ngiatlâh ri mianozy lâchhâh a pazaona rachhôh liata theithaihpa viahpakao hriana, zôthai ngaitapa sapa chô lâna chata na pataoh awpa a châ.

28 Chatawhcha theihthaipa viahpakao liata tiakizy liana chata chachôhna baipa liata tiakizy cha khawhri charipa a nohpa ta ama chahrypa awpa a châ, zôthai ngaitapa sapa theihthaipa viahpakao hraina chô lâta a y thei nawpa nata chachôhna baipa cha theihthaip viahpako nata suhlie lei nawpa ta

29 Chatanachata Arawna chata su pathaihpa liata a vaw tita ABEIPA hmiakô liata a pahno thlâh ha thei nawpa ta a pathipalôh liata pachiana chachôhna baipa liana chata Izarel pathlazy moh cha a phaoh lymâ awpa a châ.

30 Pachiana chachôhna baipa liana chata, Urim nata Thumim* na soh awpa châ ta, cha cha Arawna ta ABEIPA hmiakô liata a vaw tina chata a pathipalôh liana chata a soh lymâ awpa a châ; chatawhcha Arawna chata Izarel pathlazy pachiana cha ABEIPA hmiakô liata a vaw tita a pathipalôh liana chata a moh lymâ awpa a châ.

31 “Chatawhcha theihthaipa viahpakao pasihpa a nohpa sai ta na tao awpa a châ.

32 A liah liata a ngia thei nawpa ta a khaoh vieh aw chi ta, cha khaoh cha rao thei lei nawpa ta viahpakao bâ leipa hawhta a kiah ta na mei awpa a châ.

33 A kiah liana zy chata pawmikranat nohthlahpa a nohpa zy, a nohsaihpa zy, a saihlawpa zy a kiah liata na tao awpa a châ, cha likawh liana zy chata ngôh lailô na tao awpa a châ.

34 viahpakao pasihpa paizy liana chata ngôh lailô miakha nata pawmikranat miakha, ngôh lailô miakha nata pawmikrana lymâ na tao awpa a châ.

35 Chatawhcha Arawna chata a chakaona awpa ta cha hawhna chata a tobi awpa a châ, chatanachata su pathaihpa liata ABEIPA hmiakô lâtaa ngia nahta a pua tita a pyu cha thei theipa a châ awpa a châ, chata leipa khiahta cha a thi thlâh ha aw.

36 “Ngôh suapa a phiapa tao aw chi ta, cha liana chata moh chahnaona hawhta a cho aw, ‘ABEIPA CHÂTA PATHAIHPA,’ tahpa ta na roh awpa a châ.

37 Cha cha khawhri nohpa liana chata na bai awpa châ ta, theihthaipa lakhu liana chata bai awpa a châ; theihthaipa lakhu hmia lâta a y awpa a châ.

38 Cha cha Arawna khi liata a y awpa châ ta, Izarel pathlazy ta ama hmopiepa pathaihpa châta ama hlâ awpa hmo ziepa liata moleina a ypazy cha Arawna chata a phaoh lymâ awpa a châ; cha cha ABEIPA hmiakô liata a ly tlâh a châ thei nawpa ta a khi liata a y thlâh ha awpa a châ.

39 “Viahpakao cha pala ri di ngaitapa a chei ngia ngaitapa s awpa a châ, chatawhcha pala ri di ngaitapa theihthaipa lakhu a tao awpa châ ta, chaisaihna kiky thai ngaitapa pakypa na tao awpa a châ.

40 “Arawna sawchapawpazy cha viahpakao na taop awpa châ ta; chaisaihna zy, lakhuzy na taopa hra awpa a châ, a parôhnahsatuhpa nata a pangiatuh awpa châta.

41 Cha chata na uhta Arawna nata a sawchapawpazy cha na pakysa awpa a châ. Chatawhcha kei châta theihthaipa raihriana liata ama chakao thei nawpa ta âmo cha sathaw thupa ta pananopa ta na pathaisa awpa a châ.

42 Ama sapa thluahruapa khu nawpa ta pala ri dipa ta chaopasypa na tao awpa a châ; chai tawhta byhmia taih châ sala;

43 cha cha Arawna nata a sawchapawpazy ahmaohpakhyna poh-o liata amâ ngia tita nata su pathaihpa liata chakao awpa ta maisâh kiapâh lâ ama vaw tita amâ ky lymâ awpa a châ; chata leipa khiahtala moleipa hawhta pachâpa ta ama thi pathlei aw na. Cha cha ano nata he tawhta a pathlazy taih chhaota chhâzaw ta bie raopa pa-ipa a châ aw.

  
Scroll to see more.