Puasaina 25

Studie

          |

1 ABEIPA ta Mawsi cha bie chho ta,

2 “Izarel pathlazy hnohta bie reih la, ei hnohta hmo vaw hlâ mawh sy, ama pathipalôh liata byuh ngaitapa ta a piepa maihzy piepa cha ei chôta hmohlâpa ta nama la awpa a châ.

3 Hezy he âmo tawhta hlâ awpa ta na la awpazy cha a châ : ngôh zy, tâkâ zy, dawh zy,

4 pala a nohpa zy, a saihdôhpa zy, a saihlawpa zy, pala ri dipa zy, mie hmi zy,

5 mietahkupa vo pasaipa zy, pivao vo zy, akeisha tho zy,

6 meiôh châta sathaw zy, sathaw a thupa châta nata rao awpa rohpahâh ngaitapa châta khâpa leipa rohpahâhpa zy,

7 theihthaipa viahpakao nata viahpakao chachôhna liata kiky paky awpa ta bery lô zy nata lôsôhpa zy chhaota.

8 Su pathaihpa na taop ei se, ama hry liata ei pahrâ thei nawpa ta.

9 Achhyna byureih nohthlahpa nata a chhôh liata hmodâh awpa zydua noh thlahpa ei cha pamosapa hawhna tlai heta nama tao awpa a châ.

10 “Akeisha tho ta a Byh tao sala; a doh lâ cha dy no nata khophie châ sala, a hâ lâ cha dy kha nata a khophie châ sala, â sâhna lâ cha dy kha nata khophie châ mawh sy.

11 Ngôh suapa ta na pahu awpa châ ta, a chhôh nata a khôtho lâ na pahu awpa châ ta, chatawhcha ngôh ta a tlâh na padô awpa a châ.

12 Cha châna chata ngôh tiaki miapalih na leih awpa châ ta, a phei mipalih liana chata patao khai awpa a châ, cha tiaki miano cha a hiakhalâ patao awpa châ ta, tiaki miano cha a hiakhalâ patao awpa a châ.

13 Akeisha tho a lâzy ta na tao wpa châ ta, ngôh na pahu awpa a châ.

14 A Byh cha a sy thei awpa ta kâ lâta a nahli liana chata a lâzy na chahraoh awpa a châ.

15 Cha byh liata a nali liana chata a lâ zy cha a patao thlâh ha awpa a châ; phia awpa rai châ vei.

16 Byh chhôh liana chata bie pahnosana ei cha pie awpa cha na soh awpa a châ,

17 ngôh suapa ta zawngiahna dyuchhai na tao awpa a châ, a doh lâ cha dy no nata a khophie châ sala, a hâ lâ cha dy kha nata a khophie châ mawh sy.

18 Cherubi miano ngôh ta na tao awpa a châ, zawngiahna dyuchhai pawhmao rairieh liatahpa cha a daih ta na daih awpa a châ.

19 A pawhmao hiakhalâ cherubi miakha tao la, a pawhmao hiakhalâ cherubi miakha tao hra mah y; zawngiahna dyuchhai nata a pazao khaipa ta a pawhmao rairieh liata cherubi miano na tao awpa a châ.

20 Cha cherubizy cha hmia a chhypa ta zawngiahna dyuchhai cha ama mathlaw ta khupa ta ama mathlawzy cha ama pakai awpa a châ; zawngiahna dyuchhai lâna cha cherubizy chata amâ heih rairieh awpa a châ.

21 Byh chô liata zawngiahna dyuchhai cha na soh awpa châ ta; chatawhcha Byh chhôh liana chata bie pahnosana ei cha pie awpa cha, na soh awpa a châ.

22 Cha liana chata na hnohta a vy aw na ta, chatawhcha bie pahnosana Byh chô liata cherubi miano likawhta zawngiahna dyuchhai chô lâ tawhta Izarel chyhsazy bie ei pie awpa maih kyh liana chata bie ei cha vaw chho tyh aw.

23 “Akeisha tho ta tlâhkhai na tao awpa a châ; a doh lâ dy no châ sala, a hâ lâ dy kha châ sala, â sâhna lâ dykha nata a khophie châ mawh sy.

24 Cha cha ngôh suapa ta pahu awpa châ ta, chatawhcha ngôh ta a tlâh na tao awpa a châ.

25 Chatawhcha pazah tie a phiapa ta na pakyu awpa châ ta, pakyuna cha ngôh ta a tlâh na tao heih awpa a châ.

26 Cha châna chata ngôh tiaki miapalih na tao awpa châ ta, cha tiaki cha tlâhkhai phei miapalih ki chyu liana chata patao awpa a châ.

27 Tlahkhai cha a sypa ta a lâ chahraoh thei awpa ta tiaki cha pakyuna liata patao awpa a châ.

28 Tlâhkhai cha khâ a sy thei nawpa ta a lâ zy ch akeisha tho ta na tao awpa châ ta, chatawhcha ngôh ta n pahu awpa a châ.

29 Chazy châna chata, beikohzy, nyu zy, kresawti rynazy, a patlaina awpa biebuhzy na tao awpa a châ; chazy cha ngôh suapa ta na tao awpa a châ.

30 Chatawhcha tlâhkhai liana chata, ei hmiakô liata viahchhâ sopa kha na soh awpa a châ.

31 “Chatawhcha meiôh son ngôh suapa ta na tao awpa a châ. Cha meiôh son cha a tôh thabypa nata a tôh cha daih awpa châ; a nyuzy, a paw ngaichakuazy, a pawzy chhaota a pazao khi awpa a châ;

32 a kâ lâ zy liana chata a chia miacharu pachiahsa la, meiôh sona kâ lâ hiakha lâna chata a chiah miathôh y sala, chatawhcha meiôh sona kâ lâ hiakha lâna chata, a chiah miathôh y hra mawh sy;

33 a hiakh lâchhâh chiah liana chata almônd pabyupa hawhta nyu miathôh a paw ngaichakua nata a paw na tao awpa a châ, a hiakha lâchhâ chiah liata chhao almônd pabyuhpa hawhta nyu miathôh a paw ngaichakua nata a paw na tao awpa a châ, cha hawhna chata meiôh sona chiah miacharu châta na tao awpa a châ;

34 meiôh sona tôh liana chata nyu miapalih almônd pabyuhpa hawhta tao pa, a paw ngaichakua nata a pawzy a y awpa a châ.

35 Cha a pazo khaipa a chiah miano ry liana chata a paw ngaichakua y sala, chatawhcha cha meiôh sona tôh liata a chiah miacharu liana chata a y khai awpa a châ.

36 Cha a paw ngaichakua nata a chiahzy chata a pazao khai awpa châ ta, a pôhpalôhpa chata ngôh suapa ta daih awpa a châ.

37 Cha chata meiôh miasari na tao awpa a châ; chatanachata meiôhzy cha soh aw ei ta, a dady ta zy a khai thei nawpa ta.

38 Cha châta hmâ nawpa ta chaikiezy, maipaoh sonazy cha, ngôh suapa a châ awpa a châ.

39 Cha meiôh sona nata a chhaichhi awpa zydua tao nawpa ta ngôh suapa talent kha na hmâh awpa a châ.

40 Tlâh liata a nohthlahpa ei cha pamosapa hawhna tlai khata, a tôh na tao awpa a châ, tahpa pahno thlâh ha teh.

  
Scroll to see more.