Ryhpachaneina 22

Studie

         |

1 Nama unawhpazy viahchao tôhpa tlyma, ama mietahkupa tlyma, a leipa cha nama hmô nahta namâ chalih thlâh ha awpa châ leipa ta; nama unawhpazy lâta namâ chhipâ heih awpa a châ."

2 Chatawhcha nama unawhpa zy, nama kiapâh a hniapa liata y leipa ei sala, a hneituhpa cha nama pahno vei tlyma a châ khiahtala, nama o lâta a chhi aw eichi ta, nama unawhpa ta a vaw tluana taihta nama hnohta y thlâh ha aw ta; cha tina chata nama pie heih awpa a châ.

3 Ama alâ chhao cha hawhna hra chata nama tao awpa châ ta; cha hawhna hra chata ama chyhsa zy chhao nama tao awpa châ ta; cha hawhna hra chata nama unawhpa hmo pahleipa nama hmôpa maih cha nama tao awpa châ ta; namâ chalihkhei awpa châ vei.

4 Nama unawhpa zy alâ tlyma, ama viahchao tôhpa tlyma lâpi liata a paopa nama hmô nahta namâ chalihkhei awpa châ leipa ta; nama pathyukhei awpa a châ.

5 Chanô ta chapaw chysia a tao awpa châ leipa ta, chapaw ta chanô chysia a tao awpa châ hra vei; ahyrai cha hawhpa a taopa maih cha ABEIPA nama Khazohpa pachâ ta chyhsa pasichhihpa ama châ.

6 Lâpi liata pavaw bu tho liata tlyma, alei liata tlyma, a taw tlyma, a tih tlyma a ypa, a taw taw tlyma, a tih tlyma a panô ta a tlôpa nama hmô khiahtala, a taw cha a panô chhaota nama la awpa châ leipa ta;

7 a panô cha pathlie thlyu awpa châ ta, a taw deikua cha nama la thei aw; chatanachata nama châta pha aw ta, nama hro pareih aw.

8 O thiehpa nama sa khiahtala, nama o chô nama dôh awpa a châ, thisaih lona o a châ lei nawpa ta.

9 Nama kresadô liana chata hmo chi no nama cheih awpa châ vei, chata leipa ta cha nama chi tupa nata nama kresadô liata a patheipa zydua cha ABEIPA tovyuh a châ aw.

10 Viahchao tôhpa nata alâ hmaohkha ta alei nama paliesa awpa châ vei.

11 Sahmi nata pala sa pahlaopa namâ ky awpa châ vei.

12 Nama pahlyna poh cha a tlâh miapalih liata a pai nama pahneisa awpa a châ.

13 Chyhsa ta lahpinô hneipa ta, y khei ta, â hao heih tlôh ta,

14 He chanô he hnei na ta, ykhei na ta, laihsakôpa a châna hmô leipa na ta,’ tahpa ta maohphyu ngaitapa ta taopa ta, a moh a pachhie khiahtala,

15 laihsa paw nata nô chata kuh chhikao liata cha khih machâzy lâta laihsakôpa a châna cha ama vaw palâsa awpa châ ta;

16 laihsa paw chata macha zy hnohta, “He chyhsa he ei sawchanônô pahneisa na ta, a hao heih tlôh ta;

17 Na sawchanônô he laihsakôpa a châna hmô va na,” tahpa ta maohphyu ngaitapa ta tao ta, châhrasala hezy he ei sawchanônô laihsakôpa châna cha a châ mâ tâh,’ tah aw ta. Chatanachata cha khih machâzy hmiakô liana chata poh phaw aw ei ta.

18 Cha khih machâzy chata cha chyhsa cha la aw ei ta, hrie aw ei ta;

19 Izarel laihsakôpa moh a pachhiesa pa vâta tâkâ sekel za kha pacheisa aw ei ta, laihsa paw cha ama pie awpa a châ; ano cha lahpinô châ aw ta; a hro chhôhta a chhaih aw vei.

20 Anodeikuacha cha bie cha a do sala laihsa cha laihsakôpa a châna â lâ vei khiahtala,

21 laihsa cha a paw o chhikao liata a chhi aw ei ta, a yna khih liata chyhsazy chata alô ta ama vawh sao aw, a paw o liata sihryhpa ta Izarel zy hry liata hmo molei ngaitapa a taopa vâta; cha hawhna chata nama hry tawhtapa hmo pha leipa cha nama pahlei awpa a châ.

22 Chyhsa ta chyhsa hropa lahpinô a ziakheipa ama hmô khiahtala, ama pano ta ama thie awpa a châ, a ziakheituhpa chapaw nata chanô chhao cha; cha hawhna chata Izarel hry tawhtapa cha hmo pha leipa cha nama pahlei awpa a châ.

23 Laihsakôpa, chyhsa lahpinô a pahawhpa, chyhsa ta khih liata hmôpa ta a ziakhei khiahtala,

24 ama pano ta khih kuh chhikao lâta a chhi aw ei chi ta, alô ta nama vawh sao awpa a châ, chanô cha khih liata y tlôh ta, a awh leipa vâta, chatawhcha chapaw cha a vaih lahpinô moh a pachhiepa vâta; cha hawhna chata nama hry tawhtapa cha hmo pha leipa cha nama pahlei awpa a châ.

25 Anodeikuacha chyhsa ta lyurâhpa liata laihsa, chyhsa a pahawhpa hmôpa ta, tah raruahpa ta a ziakhei khiahtala, a ziakheituhpa chapaw deita cha thie awpa châ ta, a laihsapa cha kheihta hmah nama tah awpa châ vei.

26 Laihsa chô liata thina taihta moleina y vei; he hawhpa he cha chyhsa a vaih siehnaopa ta thiepa hawhpa châ ta;

27 lyurâhpa liata a kei tyh ta, chyhsa a pahawhpa laihsa cha awh ta, a pachhatuhpa y tlôh lei khâh ei ta.

28 Chyhsa ta laihsakôpa a pahawh leipa hmô ta patu ta, a ziakheipa ama hmô khiahtala,

29 a ziakheituhpa chapaw chata laihsa paw cha tâkâ sekel sypangawh a pie awpa châ ta, chatawhcha ano cha a lahpinô a châ aw, a moh a pachhie hawpa vâta; a hro chhôhta a chhaih aw vei.

30 Chyhsa ta a paw lahpinô a hnei awpa châ leipa ta, a paw no a pazasa awpa châ vei.