സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 1:4

Studie

     

4 ദുഷ്ടന്മാര്‍ അങ്ങനെയല്ല; അവര്‍ കാറ്റു പാറ്റുന്ന പതിര്‍പോലെയത്രേ.