സംഖ്യാപുസ്തകം 12

Studovat vnitřní smysl

       

1 മോശെ ഒരു കൂശ്യസ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ടു കൂശ്യസ്ത്രീനിമിത്തം മിര്‍യ്യാമും അഹരോനും അവന്നു വിരോധമായി സംസാരിച്ചു

2 യഹോവ മോശെ മുഖാന്തരം മാത്രമേ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളുവോ? ഞങ്ങള്‍ മുഖാന്തരവും അരുളിച്ചെയ്തിട്ടില്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു; യഹോവ അതു കേട്ടു.

3 മോശെ എന്ന പുരുഷനോ ഭൂതലത്തില്‍ ഉള്ള സകലമനുഷ്യരിലും അതിസൌമ്യനായിരുന്നു.

4 പെട്ടെന്നു യഹോവ മോശെയോടും അഹരോനോടും മിര്‍യ്യാമിനോടുംനിങ്ങള്‍ മൂവരും സമാഗമനക്കുടാരത്തിങ്കല്‍ വരുവിന്‍ എന്നു കല്പിച്ചു; അവര്‍ മൂവരും ചെന്നു.

5 യഹോവ മേഘസ്തംഭത്തില്‍ ഇറങ്ങി കൂടാരവാതില്‍ക്കല്‍ നിന്നു അഹരോനെയും മിര്‍യ്യാമിനെയും വിളിച്ചു; അവര്‍ ഇരുവരും അങ്ങോട്ടു ചെന്നു.

6 പിന്നെ അവന്‍ അരുളിച്ചെയ്തതുഎന്റെ വചനങ്ങളെ കേള്‍പ്പിന്‍ ; നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ഒരു പ്രവാചകന്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ യഹോവയായ ഞാന്‍ അവന്നു ദര്‍ശനത്തില്‍ എന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും സ്വപ്നത്തില്‍ അവനോടു അരുളിച്ചെയ്കയും ചെയ്യും.

7 എന്റെ ദാസനായ മോശെയോ അങ്ങനെയല്ല; അവന്‍ എന്റെ ഗൃഹത്തില്‍ ഒക്കെയും വിശ്വസ്തന്‍ ആകുന്നു.

8 അവനോടു ഞാന്‍ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു മറപൊരുളായിട്ടല്ല അഭിമുഖമായിട്ടും സ്പഷ്ടമായിട്ടും അത്രേ; അവന്‍ യഹോവയുടെ രൂപം കാണുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയിരിക്കെ നിങ്ങള്‍ എന്റെ ദാസനായ മോശെക്കു വിരോധമായി സംസാരിപ്പാന്‍ ശങ്കിക്കാഞ്ഞതു എന്തു?

9 യഹോവയുടെ കോപം അവരുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചു അവന്‍ മറഞ്ഞു.

10 മേഘവും കൂടാരത്തിന്മേല്‍ നിന്നു നീങ്ങിപ്പോയി. മിര്‍യ്യാം ഹിമംപോലെ വെളുത്തു കുഷ്ഠരോഗിണിയായി; അഹരോന്‍ മിര്‍യ്യാമിനെ നോക്കിയപ്പോള്‍ അവള്‍ കുഷ്ടരോഗിണി എന്നു കണ്ടു.

11 അഹരോന്‍ മോശെയോടുഅയ്യോ യജമാനനേ, ഞങ്ങള്‍ ഭോഷത്വമായി ചെയ്തുപോയ ഈ പാപം ഞങ്ങളുടെമേല്‍ വെക്കരുതേ.

12 അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭത്തില്‍നിന്നു പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ മാംസം പകുതി അഴുകിയിരിക്കുന്ന ചാപിള്ളയെപ്പോലെ ഇവള്‍ ആകരുതേ എന്നു പറഞ്ഞു.

13 അപ്പോള്‍ മോശെ യഹോവയോടുദൈവമേ, അവളെ സൌഖ്യമാക്കേണമേ എന്നു നിലവിളിച്ചു.

14 യഹോവ മോശെയോടുഅവളുടെ അപ്പന്‍ അവളുടെ മുഖത്തു തുപ്പിയെങ്കില്‍ അവള്‍ ഏഴുദിവസം ലജ്ജിച്ചിരിക്കയില്ലയോ? അവളെ ഏഴു ദിവസത്തേക്കു പാളയത്തിന്നു പുറത്തു അടെച്ചിടേണം; പിന്നത്തേതില്‍ അവളെ ചേര്‍ത്തുകൊള്ളാം എന്നു കല്പിച്ചു.

15 ഇങ്ങനെ മിര്‍യ്യാമിനെ ഏഴു ദിവസം പാളയത്തിന്നു പുറത്തു ആക്കി അടെച്ചിട്ടു; അവളെ വീണ്ടും അംഗീകരിച്ചതുവരെ ജനം യാത്ര ചെയ്യാതിരുന്നു.

16 അതിന്റെ ശേഷം ജനം ഹസേരോത്തില്‍നിന്നു പുറപ്പെട്ടു പാരാന്‍ മരുഭൂമിയില്‍ പാളയമിറങ്ങി.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 12      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-5. On the opposition of perverted good and perverted truth to Divine Truth in a state of temptation.

Verses 6-9. There is revelation in consequence, showing the distinction between the manifestation of truth to the internal and the external, or to the celestial and spiritual man, and also that the external man is averted from the Lord and ceases to recognize the truth.

Verses 10-12. And then, when truth is revealed without appearances, there is profanation, which, seen and acknowledged, induces a state of repentance.

Verses 13-16. Consequently, there is, internally, a desire for restoration from a state of profanation; and revelation is made that this can only be removed by regeneration successively.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1676, 2714, 4236, 10570

Apocalypse Revealed 862


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 624, 650

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

ഉല്പത്തി 28:12, 16, 37:5, 9

പുറപ്പാടു് 2:21, 4:6, 14, 15:20, 26, 19:19, 33:11, 34:6

ലേവ്യപുസ്തകം 13:4, 13

സംഖ്യാപുസ്തകം 1:1, 5:2

Numbers 7:89

സംഖ്യാപുസ്തകം 10:12, 11:1, 10, 25, 16:2, 26:59, 33:18

ആവർത്തനം 18:15, 18, 24:9, 25:9, 34:10

ശമൂവേൽ 1 3:21, 28:6

ശമൂവേൽ 2 7:4, 24:10

രാജാക്കന്മാർ 1 3:5, 13:6

ദിനവൃത്താന്തം 2 26:19

ഇയ്യോബ് 4:13

യേഹേസ്കേൽ 35:13

ദാനീയേൽ 2:19, 7:1

ഹോശേയ 12:11

യോവേൽ 3:1

സെഖർയ്യാവു 1:8

ലൂക്കോസ് 6:28

കൊരിന്ത്യർ 2 10:1

എബ്രായർ 3:2, 5

Významy biblických slov

സ്ത്രീ
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

സംസാരിച്ചു
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

പറഞ്ഞു
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

കേട്ടു
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

ഇറങ്ങി
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

നിന്നു
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

വിളി
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

വിളിച്ചു
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

കാണുക
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

കണ്ടു
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

പാപം
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

അമ്മ
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

അമ്മയുടെ
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

മാംസം
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

പകുതി
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

ദിവസം
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

ലജ്ജ
On a natural level, there are a variety of things that can cause shame. We might be ashamed of physical weakness or ugliness; we might...

യാത്ര
'To journey' signifies the institutes and order of life.

ശേഷം
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

മരുഭൂമി
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

പാളയമിറങ്ങി
'Pitch,' as in Genesis 14:10, denotes lusts. 'Burning pitch,' as in Isaiah 34:9, signifies direful fantasies.


Přeložit: