ലേവ്യപുസ്തകം 2:4

Study

          

4 അടുപ്പത്തുവെച്ചു ചുട്ടതു നീ ഭോജനയാഗമായി കഴിക്കുന്നു എങ്കില്‍ അതു നേരിയ മാവു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായി എണ്ണ ചേര്‍ത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത ദോശകളോ എണ്ണ പുരട്ടിപുളിപ്പില്ലാത്ത വടകളോ ആയിരിക്കേണം.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 4. And further, when the worship of the Lord is from interior celestial good, still it shall be worship from pure good without falsity, involving inmost celestial good; or external celestial good of such a heavenly quality.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: