ലേവ്യപുസ്തകം 2:11

Study

          

11 നിങ്ങള്‍ യഹോവേക്കു കഴിക്കുന്ന യാതൊരു ഭോജനയാഗവും പുളിപ്പുള്ളതായി ഉണ്ടാക്കരുതു; പുളിച്ചതു ഒന്നും യാതൊരു വക തേനും യഹോവേക്കു ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കരുതു.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 11. Moreover, no worship of the Lord from celestial love shall be contaminated with falsity; for neither falsity nor any merely natural delight shall enter into this worship, because it is from pure love to the Lord.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: