ലേവ്യപുസ്തകം 2:1

Study

          

1 ആരെങ്കിലും യഹോവേക്കു ഭോജനയാഗമായ വഴിപാടു കഴിക്കുമ്പോള്‍ അവന്റെ വഴിപാടു നേരിയ മാവു ആയിരിക്കേണം; അവന്‍ അതിന്മേല്‍ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കുന്തുരുക്കവും ഇടേണം.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 1. Again, when the Lord is worshiped from the good of celestial love, it shall be by the pure truth proceeding from that love, and also thence is the grateful perception of truth.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: