ലേവ്യപുസ്തകം 2

Studovat vnitřní smysl

← ലേവ്യപുസ്തകം 1   ലേവ്യപുസ്തകം 3 →     

1 ആരെങ്കിലും യഹോവേക്കു ഭോജനയാഗമായ വഴിപാടു കഴിക്കുമ്പോള്‍ അവന്റെ വഴിപാടു നേരിയ മാവു ആയിരിക്കേണം; അവന്‍ അതിന്മേല്‍ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കുന്തുരുക്കവും ഇടേണം.

2 അഹരോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരുടെ അടു ക്കല്‍ അതുകൊണ്ടു വരേണം. അവന്‍ മാവും എണ്ണയും ഒരു കൈ നിറച്ചും കുന്തുരുക്കം മുഴുവനും എടുക്കേണം; പുരോഹിതന്‍ അതു നിവേദ്യമായി യാഗപീഠത്തിന്മേല്‍ ദഹിപ്പിക്കേണം; അതു യഹോവേക്കു സൌരഭ്യവാസനയായ ദഹന യാഗം.

3 എന്നാല്‍ ഭോജനയാഗത്തിന്റെ ശേഷിപ്പു അഹരോന്നും പുത്രന്മാര്‍ക്കും ഇരിക്കേണം. യഹോവേക്കുള്ള ദഹനയാഗങ്ങളില്‍ അതു അതിവിശുദ്ധം.

4 അടുപ്പത്തുവെച്ചു ചുട്ടതു നീ ഭോജനയാഗമായി കഴിക്കുന്നു എങ്കില്‍ അതു നേരിയ മാവു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായി എണ്ണ ചേര്‍ത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത ദോശകളോ എണ്ണ പുരട്ടിപുളിപ്പില്ലാത്ത വടകളോ ആയിരിക്കേണം.

5 നിന്റെ വഴിപാടു ചട്ടിയില്‍ ചുട്ട ഭോജനയാഗം ആകുന്നുവെങ്കില്‍ അതു എണ്ണ ചേര്‍ത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത നേരിയ മാവുകൊണ്ടു ആയിരിക്കേണം.

6 അതു കഷണംകഷണമായി നുറക്കി അതിന്മേല്‍ എണ്ണ ഒഴിക്കേണം; അതു ഭോജനയാഗം.

7 നിന്റെ വഴിപാടു ഉരുളിയില്‍ ചുട്ട ഭോജനയാഗം ആകുന്നുവെങ്കില്‍ അതു എണ്ണ ചേര്‍ത്ത നേരിയ മാവുകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കേണം.

8 ഇവകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയ ഭോജനയാഗം നീ യഹോവേക്കു കൊണ്ടുവരേണം; അതു പുരോഹിതന്റെ അടുക്കല്‍ കൊണ്ടുചെല്ലുകയും അവന്‍ അതു യാഗപീഠത്തിങ്കല്‍ കൊണ്ടുപോകയും വേണം.

9 പുരോഹിതന്‍ ഭോജനയാഗത്തിന്റെ നിവേദ്യം എടുത്തു യാഗപീഠത്തിന്മേല്‍ യഹോവേക്കു സൌരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കേണം.

10 ഭോജനയാഗത്തിന്റെ ശേഷിപ്പു അഹരോന്നും പുത്രന്മാര്‍ക്കും ഇരിക്കേണം; അതു യഹോവേക്കുള്ള ദഹനയാഗങ്ങളില്‍ അതിവിശുദ്ധം.

11 നിങ്ങള്‍ യഹോവേക്കു കഴിക്കുന്ന യാതൊരു ഭോജനയാഗവും പുളിപ്പുള്ളതായി ഉണ്ടാക്കരുതു; പുളിച്ചതു ഒന്നും യാതൊരു വക തേനും യഹോവേക്കു ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കരുതു.

12 അവ ആദ്യഫലങ്ങളുടെ വഴിപാടായി യഹോവേക്കു അര്‍പ്പിക്കാം. എങ്കിലും സൌരഭ്യവാസനയായി യാഗപീഠത്തിന്മേല്‍ അവ കയറരുതു.

13 നിന്റെ ഭോജനയാഗത്തിന്നു ഒക്കെയും ഉപ്പു ചേര്‍ക്കേണം; നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന്‍ ഉപ്പു ഭോജനയാഗത്തിന്നു ഇല്ലാതിരിക്കരുതു; എല്ലവഴിപാടിന്നും ഉപ്പു ചേര്‍ക്കേണം.

14 നിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങളുടെ ഭോജനയാഗം യഹോവേക്കു കഴിക്കുന്നു എങ്കില്‍ കതിര്‍ ചുട്ടു ഉതിര്‍ത്ത മണികള്‍ ആദ്യഫലങ്ങളുടെ ഭോജനയാഗമായി അര്‍പ്പിക്കേണം.

15 അതിന്മേല്‍ എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിന്‍ മീതെ കുന്തുരുക്കവും ഇടേണം; അതു ഒരു ഭോജനയാഗം.

16 ഉതിര്‍ത്ത മണിയിലും എണ്ണയിലും കുറേശ്ശയും കുന്തുരുക്കം മുഴുവനും പുരോഹിതന്‍ നിവേദ്യമായി ദഹിപ്പിക്കേണം; അതു യഹോവേക്കു ഒരു ദഹനയാഗം.

← ലേവ്യപുസ്തകം 1   ലേവ്യപുസ്തകം 3 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 2      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-3. The worship of the Lord from the highest degree of celestial love is described.

Verse 4. Then follows a description of worship from interior celestial love, or charity to the neighbour, showing how it is connected with that from the highest celestial good, which is pure love to the Lord, and the lowest

Verses 5-6. A similar description of worship from celestial good in the Internal of the Natural succeeds, accompanied by an account of the arrangement of truths there, and of the influx of inmost celestial good.

Verse 7. And lastly, worship from the External of the Natural is described, showing that it is similar to worship from higher loves, but is in a lower degree

Verses 8-10. It is then shown that celestial worship in all these degrees and ways involves certain particulars, namely: the power to worship must be ascribed to the Lord; it must be acknowledged to be from celestial good inmostly derived from Him; and it must be exercised from Him. Also the worshiper will realize the conjunction of truth with good as from himself; he will be able to devote his life to the service of the Lord; he will experience a state of heavenly joy and peace; he will be able to appropriate good and truth; and he will worship the Lord from pure love

Verses 11-13. Again this worship of the Lord must be free from falsity; it must not be vitiated by merely natural delight; such imperfect worship only appertains to preparatory states; and in all worship there must be the mutual desire of truth for good and of good for truth, or in other words, every one who really loves the truth will desire also to be good, and all who sincerely desire to be good will also long for the truth

Verses 14-16. And also, during such worship, in preparatory states, it will be from natural good, and truth influenced by celestial good, and involving the sincere acknowledgement of the Lord.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2177, 9993, 9995


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 925, 2342, 2455, 5620, 7356, 7978, 8680, ...

Apocalypse Revealed 278, 468, 778

Heaven and Hell 287

True Christian Religion 707


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 324, 365, 491, 504, 540, 619, 701, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

പുറപ്പാടു് 29:2, 30:35

ലേവ്യപുസ്തകം 1:9, 13, 17, 5:11, 12, 13, 6:7, 9, 10, 7:7, 9, 12, 9:4, 10:12, 15, 14:10, 13, 21:22, 23:10, 13, 24:7

സംഖ്യാപുസ്തകം 5:26, 7:13, 8:8, 15:20, 18:9, 12, 28:5

ആവർത്തനം 26:2

ശമൂവേൽ 1 2:28

ദിനവൃത്താന്തം 1 23:29

Ezekiel 43:24, 44:29, 46:20

Mark 9:49

Philippians 4:18

Významy biblických slov

എണ്ണ
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

വിശുദ്ധം
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

പുളിപ്പില്ലാത്ത
For something to be “unleavened” means that it's been made without yeast. Since yeast is what makes bread rise and take on its airy texture,...

എണ്ണ പുരട്ടി
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

പുളി
Leaven' signifies evil and falsity, which should not be mixed with good and true things. In Leviticus 2:11, it says, 'no meat offering which ye...

ദൈവത്തിന്റെ
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...


Přeložit: