ന്യായാധിപന്മാർ 10

Studovat vnitřní smysl

Malayalam Bible     

← ന്യായാധിപന്മാർ 9   ന്യായാധിപന്മാർ 11 →

1 അബീമേലെക്കിന്റെ ശേഷം ദോദോവിന്റെ മകനായ പൂവാവിന്റെ മകന്‍ തോലാ എന്ന യിസ്സാഖാര്‍ഗോത്രക്കാരന്‍ യിസ്രായേലിനെ രക്ഷിപ്പാന്‍ എഴുന്നേറ്റു; എഫ്രയീംനാട്ടിലെ ശാമീരില്‍ ആയിരുന്നു അവന്‍ പാര്‍ത്തതു.

2 അവന്‍ യിസ്രായേലിന്നു ഇരുപത്തുമൂന്നു സംവത്സരം ന്യായാധിപനായിരുന്ന ശേഷം മരിച്ചു; ശാമീരില്‍ അവനെ അടക്കംചെയ്തു.

3 അവന്റെ ശേഷം ഗിലെയാദ്യനായ യായീര്‍ എഴുന്നേറ്റു യിസ്രായേലിന്നു ഇരുപത്തുരണ്ടു സംവത്സരം ന്യായാധിപനായിരുന്നു.

4 അവന്നു മുപ്പതു കഴുതപ്പുറത്തു കയറി ഔടിക്കുന്ന മുപ്പതു പുത്രന്മാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവര്‍ക്കും മുപ്പതു ഊരുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവേക്കു ഇന്നുവരെയും ഹവ്വോത്ത്--യായീര്‍ എന്നു പേര്‍ പറയുന്നു; അവ ഗിലെയാദ് ദേശത്തു ആകുന്നു.

5 യായീര്‍ മരിച്ചു കാമോനില്‍ അവനെ അടക്കംചെയ്തു.

6 യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍ പിന്നെയും യഹോവേക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു ചെയ്തു ബാല്‍ വിഗ്രഹങ്ങളെയും അസ്തോരെത്ത് പ്രതിഷ്ഠകളെയും അരാമ്യദേവന്മാരെയും സീദോന്യദേവന്മാരെയും മോവാബ്യദേവന്മാരെയും അമ്മോന്യദേവന്മാരെയും ഫെലിസ്ത്യദേവന്മാരെയും സേവിച്ചു, യഹോവയെ സേവിക്കാതെ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു.

7 അപ്പോള്‍ യഹോവയുടെ കോപം യിസ്രായേലിന്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു, അവന്‍ അവരെ ഫെലിസ്ത്യരുടെ കയ്യിലും അമ്മോന്യരുടെ കയ്യിലും ഏല്പിച്ചു.

8 അവര്‍ അന്നുമുതല്‍ പതിനെട്ടു സംവത്സരത്തോളം യിസ്രായേല്‍മക്കളെ യോര്‍ദ്ദാന്നക്കരെ ഗിലെയാദ് എന്ന അമോര്‍യ്യദേശത്തുള്ള എല്ലായിസ്രായേല്‍മക്കളെയും തന്നേ ഉപദ്രവിച്ചു ഞെരുക്കി.

9 അമ്മോന്യര്‍ യെഹൂദയോടും ബെന്യാമീനോടും എഫ്രയീംഗൃഹത്തോടും യുദ്ധംചെയ്‍വാന്‍ യോര്‍ദ്ദാന്‍ കടന്നു; അതുകൊണ്ടു യിസ്രായേല്‍ വളരെ കഷ്ടത്തില്‍ ആയി.

10 യിസ്രായേല്‍ മക്കള്‍ യഹോവയോടു നിലവിളിച്ചുഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കയും ബാല്‍ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കയും ചെയ്തതുകൊണ്ടു നിന്നോടു പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

11 യഹോവ യിസ്രായേല്‍മക്കളോടു അരുളിച്ചെയ്തതുമിസ്രയീമ്യര്‍, അമോര്‍യ്യര്‍, അമ്മോന്യര്‍, ഫെലിസ്ത്യര്‍ എന്നിവരുടെ കയ്യില്‍നിന്നു ഞാന്‍ നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിട്ടില്ലയോ?

12 സീദോന്യരും അമാലേക്യരും മാവോന്യരും നിങ്ങളെ ഞെരുക്കി; നിങ്ങള്‍ എന്നോടു നിലവിളിച്ചു; ഞാന്‍ നിങ്ങളെ അവരുടെ കയ്യില്‍നിന്നും രക്ഷിച്ചു.

13 എങ്കിലും നിങ്ങള്‍ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിച്ചു; അതുകൊണ്ടു ഇനി ഞാന്‍ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കയില്ല.

14 നിങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ദേവന്മാരോടു നിലവിളിപ്പിന്‍ ; അവര്‍ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലത്തു നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ.

15 യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍ യഹോവയോടുഞങ്ങള്‍ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; നിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെയൊക്കെയും ഞങ്ങളോടു ചെയ്തുകൊള്‍ക; ഇന്നു മാത്രം ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു.

16 അവര്‍ തങ്ങളുടെ ഇടയില്‍നിന്നു അന്യദൈവങ്ങളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു. യഹോവയെ സേവിച്ചു; യിസ്രായേലിന്റെ അരിഷ്ടതയില്‍ അവന്നു സഹതാപം തോന്നി.

17 അന്നേരം അമ്മോന്യര്‍ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഗിലെയാദില്‍ പാളയമിറങ്ങി; യിസ്രായേല്‍ മക്കളും ഒരുമിച്ചുകൂടി മിസ്പയില്‍ പാളയമിറങ്ങി.

18 ഗിലെയാദിലെ പ്രഭുക്കന്മാരും ജനവും തമ്മില്‍ തമ്മില്‍അമ്മോന്യരോടു യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നവന്‍ ആര്‍? അവന്‍ ഗിലെയാദിലെ സകലനിവാസികള്‍ക്കും തലവനാകും എന്നു പറഞ്ഞു.

← ന്യായാധിപന്മാർ 9   ന്യായാധിപന്മാർ 11 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Judges 10      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Judges 10: Tola, Jair; Israel oppressed again.

This chapter opens by mentioning the judges Tola and Jair, who judged for twenty-three years and twenty-two years, respectively. The text gives us very little information about them, except that Jair had thirty sons, who rode on thirty donkeys and had thirty cities in the land of Gilead.

After Jair died, the people soon disobeyed the Lord, and worshipped the gods of Syria, Sidon, Moab, Philistia, and Ammon. This provoked the Lord’s anger, so He caused the Philistines and Ammonites to oppress Israel. The Ammonites first attacked the two-and-a-half tribes living on the eastern side of the Jordan, then crossed the river to attack Judah, Benjamin and Ephraim.

The people cried out to the Lord, saying that they had forsaken Him, but He told them to go to the other gods they had chosen. However, the people asked again for forgiveness, stopped worshipping foreign gods, and turned back to the Lord, so His anger toward them subsided.

*****

This chapter describes another episode in Israel’s cycle of disobedience and punishment, in which the people repeatedly turn away from the Lord when there is no leader. No matter how often we affirm our faith in the Lord, we, too, will default to our natural desires and false thinking. As we come to recognize and accept this fact of life, we can find comfort in the Lord. He understands this completely, and does not blame or punish us.

The first judge mentioned is Tola. His name means “a worm-like grub”, suggesting the idea of metamorphosis and regeneration (see Swedenborg’s work, True Christian Religion 106[2]). Tola’s father was Puah (meaning “shining”), his grandfather was Dodo (meaning “amorous, loving”), and their city was Shamir (which means “keeping the commandment”). These names bring to mind the spiritual qualities of truth, love and life in the Lord (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 977).

The next judge is Jair, whose name means ”he whom God enlightens”. The number thirty (used in reference to his thirty sons and their thirty towns) means fullness or readiness. This readiness refers to our spiritual ‘remains’, or states of innocence and charity that the Lord imparts to us during childhood. These remains are essential during regeneration (Arcana Caelestia 1050).

The Philistines, soon to be a major enemy of Israel, stand for the belief in “faith alone” salvation. This way of thinking instills the idea that we will be saved if we “believe in the Lord”, regardless of our actions. “Faith alone” doctrine is present in many religious practices (see Swedenborg’s work, Doctrine of Life 4).

The people of Ammon stand for profaning what is true, by turning the truths of the Word into false ideas. We profane the truth when we claim to know what the Word teaches, but live in a way that is contrary to the Lord’s commandments (Arcana Caelestia 6348[3]).

This chapter, like many others in the book of Judges, shows Israel’s decline into chaos and evil. The two judges, Tola and Jair, provide a picture of spiritual integrity, in contrast with Israel’s oppression by the very evils they have turned to. In our regeneration, with its highs and lows, we must avoid the temptation of shallow faith by acting according to our values.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2781, 8301, 9212


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 31, 811, 817

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

ഉല്പത്തി 31:49

പുറപ്പാടു് 14:30

സംഖ്യാപുസ്തകം 21:24, 35, 32:39, 41

ആവർത്തനം 13:6, 8, 32:38

യോശുവ 13:26

ന്യായാധിപന്മാർ 2:11, 14, 15, 16, 18, 19, 3:13, 27, 28, 31, 4:3, 5:10, 6:1, 2, 3, 6, 8:33, 11:4, 6, 29, 12:8, 13:1

ശമൂവേൽ 1 3:18, 7:4, 6, 12:9, 10, 13:6

രാജാക്കന്മാർ 1 11:5

രാജാക്കന്മാർ 2 3:13, 13:23

ദിനവൃത്താന്തം 1 4:41

ദിനവൃത്താന്തം 2 12:5, 15:2, 8, 21:10

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 106:43, 45

സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 28:13

യെശയ്യാ 26:16

Isaiah 46:7, 57:13

Jeremiah 2:13, 19, 20, 28, 31:20

Ezekiel 20:39

Micah 7:18

Luke 15:17

Významy biblických slov

ശേഷം
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

എഴുന്നേറ്റു
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

ഇരുപത്
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

കഴുത
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

മരിച്ചു
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

എഫ്രയീം
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

നിലവിളിച്ചു
As with most common verbs, the spiritual meaning of “crying” or “crying out” (meaning a shout or wail, not weeping) is highly dependent on context....

രക്ഷ
To be saved or rescued means getting true ideas that we can hold to even in the face of a storm of false thinking. Sometimes...

പാളയമിറങ്ങി
'Pitch,' as in Genesis 14:10, denotes lusts. 'Burning pitch,' as in Isaiah 34:9, signifies direful fantasies.

തല
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

പറഞ്ഞു
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...


Přeložit: