യോശുവ 5

Studovat vnitřní smysl

       

1 യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍ ഇക്കരെ കടപ്പാന്‍ തക്കവണ്ണം യഹോവ അവരുടെ മുമ്പില്‍ യോര്‍ദ്ദാനിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു യോര്‍ദ്ദാന്റെ പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തുള്ള അമോര്‍യ്യരാജാക്കന്മാരൊക്കെയും സമുദ്രതീരത്തുള്ള കനാന്യരാജാക്കന്മാരൊക്കെയും കേട്ടപ്പോള്‍ അവരുടെ ഹൃദയം ഉരുകി; യിസ്രായേല്‍മക്കളുടെ നിമിത്തം അവരില്‍ അശേഷം ചൈതന്യമില്ലാതെയായി.

2 അക്കാലത്തു യഹോവ യോശുവയോടുതീക്കല്ലുകൊണ്ടു കത്തി ഉണ്ടാക്കി യിസ്രായേല്‍മക്കളെ രണ്ടാമതും പരിച്ഛേദന ചെയ്ക എന്നു കല്പിച്ചു.

3 യോശുവ തീക്കല്ലുകൊണ്ടു കത്തി ഉണ്ടാക്കി യിസ്രായേല്‍മക്കളെ അഗ്രചര്‍മ്മഗിരിയിങ്കല്‍വെച്ചു പരിച്ഛേദന ചെയ്തു.

4 യോശുവ പരിച്ഛേദന ചെയ്‍വാനുള്ള കാരണമോ മിസ്രയീമില്‍നിന്നു പുറപ്പെട്ട ആണുങ്ങളായ ജനമൊക്കെയും യോദ്ധാക്കളെല്ലാവരും മിസ്രയീമില്‍നിന്നു പുറപ്പെട്ടുപോന്നശേഷം പ്രയാണത്തില്‍ മരുഭൂമിയില്‍വെച്ചു മരിച്ചുപോയി;

5 പുറപ്പെട്ടുപോന്ന ജനത്തിനെല്ലാം പരിച്ഛേദന കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും മിസ്രയീമില്‍നിന്നു പുറപ്പെട്ടശേഷം മരുഭൂമിയില്‍വെച്ചു പ്രയാണത്തില്‍ ജനിച്ചവരില്‍ ആരെയും പരിച്ഛേദന ചെയ്തിരുന്നില്ല.

6 മിസ്രയീമില്‍നിന്നു പുറപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കളായവരൊക്കെയും യഹോവയുടെ വാക്കു അനുസരിക്കായ്കകൊണ്ടു അവര്‍ മരിച്ചൊടുങ്ങുംവരെ യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍ നാല്പതു സംവത്സരം മരുഭൂമിയില്‍ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവന്നു; നമുക്കു തരുമെന്നു യഹോവ പിതാക്കന്മാരോടു സത്യംചെയ്ത ദേശമായി പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം അവരെ കാണിക്കയില്ല എന്നു യഹോവ അവരോടു സത്യം ചെയ്തിരുന്നു.

7 എന്നാല്‍ അവര്‍ക്കും പകരം അവന്‍ എഴുന്നേല്പിച്ച പുത്രന്മാരെ യോശുവ പരിച്ഛേദന ചെയ്തു; അവരെ പ്രയാണത്തില്‍ പരിച്ഛേദന ചെയ്യായ്കകൊണ്ടു അവര്‍ അഗ്രചര്‍മ്മികളായിരുന്നു.

8 അവര്‍ സര്‍വ്വജനത്തെയും പരിച്ഛേദനചെയ്തു തീര്‍ന്നശേഷം അവര്‍ക്കും സൌഖ്യമായതുവരെ അവര്‍ പാളയത്തില്‍ താന്താങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തു പാര്‍ത്തു.

9 യഹോവ യോശുവയോടുഇന്നു ഞാന്‍ മിസ്രയീമിന്റെ നിന്ദ നിങ്ങളില്‍നിന്നു ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു; അതുകൊണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു ഇന്നുവരെ ഗില്ഗാല്‍ (ഉരുള്‍) എന്നു പേര്‍.

10 യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍ ഗില്ഗാലില്‍ പാളയമിറങ്ങി; ആ മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി സന്ധ്യാസമയത്തു യെരീഹോസമഭൂമിയില്‍ വെച്ചു പെസഹ കഴിച്ചു.

11 പെസഹയുടെ പിറ്റെ ദിവസം തന്നേ അവര്‍ ദേശത്തെ വിളവുകൊണ്ടുള്ള പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും മലരും തിന്നു.

12 അവര്‍ ദേശത്തെ വിളവു അനുഭവിച്ചതിന്റെ പിറ്റെ ദിവസം മന്ന നിന്നുപോയി; യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍ക്കു പിന്നെ മന്ന കിട്ടിയതുമില്ല; ആയാണ്ടു അവര്‍ കനാന്‍ ദേശത്തെ വിളവുകൊണ്ടു ഉപജീവിച്ചു.

13 യോശുവ യെരീഹോവിന്നു സമീപത്തു ഇരിക്കുമ്പോള്‍ തല ഉയര്‍ത്തി നോക്കി; ഒരു ആള്‍ കയ്യില്‍ വാള്‍ ഊരിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു അവന്റെ നേരെ നിലക്കുന്നതു കണ്ടു; യോശുവ അവന്റെ അടുക്കല്‍ ചെന്നു അവനോടുനീ ഞങ്ങളുടെ പക്ഷക്കാരനോ ശത്രുപക്ഷക്കാരനോ എന്നു ചോദിച്ചു.

14 അതിന്നു അവന്‍ അല്ല, ഞാന്‍ യഹോവയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ അധിപതിയായി ഇപ്പോള്‍ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോള്‍ യോശുവ സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു അവനോടുകര്‍ത്താവിന്നു അടിയനോടുള്ള കല്പന എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു.

15 യഹോവയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ അധിപതി യോശുവയോടുനിന്റെ കാലില്‍നിന്നു ചെരിപ്പു അഴിച്ചുകളക; നീ നിലക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധമാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; യോശുവ അങ്ങനെ ചെയ്തു.


Exploring the Meaning of യോശുവ 5      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth and New Christian Bible Study Staff

Joshua 5: The Circumcision and the Passover

In this chapter, the Israelites are now in the land of Canaan, and local Amorite and Canaanite kings lose heart to oppose them because of God’s miracle at the river Jordan.

God tells Joshua to circumcise all the men who were born since they left Egypt, because none were circumcised in the wilderness, and their fathers who were have now all died. So Joshua obeys, requiring circumcision of all the men of Israel.

As a result, God says to Joshua : “I have this day rolled away the stain of Egypt from you.” The place was therefore called Gilgal, which means “rolling”. The Children of Israel camped there till they were healed. They then ate the Passover using the food of the land for the very first time, and the daily manna, which had been provided by God every day in the wilderness, stopped.

Then, Joshua has an encounter with an angel:

When Joshua lifted his eyes he saw a man opposite him with a drawn sword in his hand. Joshua asked him, “Are you for us or for our adversaries?” The man answered, “No, but as Commander of the army of the Lord I have now come.” Joshua fell and worshipped and asked what he should do? The man said, “Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy”. And Joshua did so.

Note that this chapter is the very first one when the Israelites are in Canaan, and straightaway two important Jewish rituals are carried out – circumcision and the Passover. Circumcision is the cutting off of the foreskin. It means to become purified from loving oneself and the world, and the outer things of life, and to be righteous before God inwardly. (See Arcana Caelestia 2102.)

This meaning helps us see why elsewhere in the Bible it often talks about “circumcising your heart”. The circumcision in Canaan was to mark the new generation, which spiritually for us means that our regeneration always involves new states. (True Christian Religion 601)

The Passover was originally a meal to mark leaving slavery in Egypt, so it is very appropriate for celebrating entering the promised land. The spiritual meaning of the Passover is rich and complex, but, put simply, it is about the presence of the Lord with us, especially when we attribute life’s good events and blessings to the presence of God. “The Lord has done this for me… The Lord has done that for us.” (Arcana Caelestia 7902) The reason that it is a meal is that we share meals together, often in families, and spiritually everything in us comes together to be joyful and thankful.

The first camp of the Israelites in Canaan was at Gilgal, a place close to Jericho, the name of which means “rolling”. We’ve looked at its connection with circumcision but more generally, to ‘roll’ is to move forward, move on, keep going. This is a powerful early-in-the-story description of our regeneration, with its trials and blessings, both of which aim to keep us moving forward to be evermore in the life the Lord wants us to have. (Arcana Caelestia 8911)

With all this early first feeling of having finally got to Canaan, the land which God had always promised to give them, it is so very appropriate that Joshua is met by a militant angel of the Lord, the Commander of the army of the Lord. (Arcana Caelestia 7277). Note carefully that when Joshua asks if he is for us or for our enemies, the Commander says “No.” Spiritually this is very significant because the Lord uses everything – good and evil – peace and temptation – to lead us towards heaven.

The Commander declares that Joshua is to remove his sandal from off his foot because where he stands, this is holy ground. Spiritually, “holy ground” is the whole sweep of life, and our sense that all of it is the Lord’s gift to us. (See Arcana Caelestia 566, 1585)

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 5      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth and New Christian Bible Study Staff

Joshua 5: The Circumcision and the Passover

In this chapter, the Israelites are now in the land of Canaan, and local Amorite and Canaanite kings lose heart to oppose them because of God’s miracle at the river Jordan.

God tells Joshua to circumcise all the men who were born since they left Egypt, because none were circumcised in the wilderness, and their fathers who were have now all died. So Joshua obeys, requiring circumcision of all the men of Israel.

As a result, God says to Joshua : “I have this day rolled away the stain of Egypt from you.” The place was therefore called Gilgal, which means “rolling”. The Children of Israel camped there till they were healed. They then ate the Passover using the food of the land for the very first time, and the daily manna, which had been provided by God every day in the wilderness, stopped.

Then, Joshua has an encounter with an angel:

When Joshua lifted his eyes he saw a man opposite him with a drawn sword in his hand. Joshua asked him, “Are you for us or for our adversaries?” The man answered, “No, but as Commander of the army of the Lord I have now come.” Joshua fell and worshipped and asked what he should do? The man said, “Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy”. And Joshua did so.

Note that this chapter is the very first one when the Israelites are in Canaan, and straightaway two important Jewish rituals are carried out – circumcision and the Passover. Circumcision is the cutting off of the foreskin. It means to become purified from loving oneself and the world, and the outer things of life, and to be righteous before God inwardly. (See Arcana Caelestia 2102.)

This meaning helps us see why elsewhere in the Bible it often talks about “circumcising your heart”. The circumcision in Canaan was to mark the new generation, which spiritually for us means that our regeneration always involves new states. (True Christian Religion 601)

The Passover was originally a meal to mark leaving slavery in Egypt, so it is very appropriate for celebrating entering the promised land. The spiritual meaning of the Passover is rich and complex, but, put simply, it is about the presence of the Lord with us, especially when we attribute life’s good events and blessings to the presence of God. “The Lord has done this for me… The Lord has done that for us.” (Arcana Caelestia 7902) The reason that it is a meal is that we share meals together, often in families, and spiritually everything in us comes together to be joyful and thankful.

The first camp of the Israelites in Canaan was at Gilgal, a place close to Jericho, the name of which means “rolling”. We’ve looked at its connection with circumcision but more generally, to ‘roll’ is to move forward, move on, keep going. This is a powerful early-in-the-story description of our regeneration, with its trials and blessings, both of which aim to keep us moving forward to be evermore in the life the Lord wants us to have. (Arcana Caelestia 8911)

With all this early first feeling of having finally got to Canaan, the land which God had always promised to give them, it is so very appropriate that Joshua is met by a militant angel of the Lord, the Commander of the army of the Lord. (Arcana Caelestia 7277). Note carefully that when Joshua asks if he is for us or for our enemies, the Commander says “No.” Spiritually this is very significant because the Lord uses everything – good and evil – peace and temptation – to lead us towards heaven.

The Commander declares that Joshua is to remove his sandal from off his foot because where he stands, this is holy ground. Spiritually, “holy ground” is the whole sweep of life, and our sense that all of it is the Lord’s gift to us. (See Arcana Caelestia 566, 1585)

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1664, 1748, 1784, 2039, 2799, 6846, 8294, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 458, 619

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

ഉല്പത്തി 17:10

Genesis 18:2

ഉല്പത്തി 34:14, 25

പുറപ്പാടു് 3:5, 8, 17, 12:6, 11, 13:6, 7, 16:35, 23:20, 23

സംഖ്യാപുസ്തകം 13:29, 14:33, 35, 22:23, 31, 26:64, 65

ആവർത്തനം 1:39

യോശുവ 6, 2:9, 11, 3:16, 17, 4:19, 24:7

ശമൂവേൽ 1 3:9, 10, 7:16

ശമൂവേൽ 2 19, 20

യേഹേസ്കേൽ 3:23

ദാനീയേൽ 8:11

ഹോശേയ 4:15

ആമോസ് 5:5

മീഖാ 6:5

മത്തായി 2:11, 28:9

യോഹന്നാൻ 9:38

പ്രവൃത്തികൾ 7:33

റോമർ 8:31

കൊരിന്ത്യർ 1 15:57

എബ്രായർ 3:11

Významy biblických slov

വെള്ളം
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

ഉരുകി
'To melt' denotes vanishing before the heat of lust.

പരിച്ഛേദന
The Writings teach that all parts of the human body correspond to spiritual things. That includes the sex organs of both men and women, which...

മരുഭൂമി
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

മരിച്ചു
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

ഭൂമി
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

നിന്ദ
To revile something – or "reproach," as it is often translated – represents making a direct and deliberate attack on what is spiritually true, in...

പേര്
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

പാളയമിറങ്ങി
'Pitch,' as in Genesis 14:10, denotes lusts. 'Burning pitch,' as in Isaiah 34:9, signifies direful fantasies.

മാസം
'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

പെസഹ
'The Passover,' in Exodus 12, 27, signifies the presence of the Lord and His liberation from damnation of the people of the spiritual church. 'The...

ദിവസം
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

പുളിപ്പില്ലാത്ത
For something to be “unleavened” means that it's been made without yeast. Since yeast is what makes bread rise and take on its airy texture,...

മന്ന
'Manna' signifies the good of celestial love conjoined to wisdom. 'Manna' signifies the good of truth. 'Manna' signifies celestial and spiritual good. Hidden manna,' as...

കണ്ടു
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

പറഞ്ഞു
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

വീണു
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

നിന്നു
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

സ്ഥലം
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 At Gilgal
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Compare: Moses and Joshua
Activity | Ages 7 - 14

 Joshua Kneels Before the Commander of the Lord’s Army
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joshua Meets the Commander of the Lord’s Army
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Loose Thy Shoe
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord Is the Hero of War
Color picture of the Commander of the Lord's army appearing to Joshua.
Picture | All Ages


Přeložit: