യോശുവ 3

Studovat vnitřní smysl

       

1 അനന്തരം യോശുവ അതികാലത്തു എഴുന്നേറ്റു, അവനും യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍ എല്ലാവരും ശിത്തീമില്‍നിന്നു പുറപ്പെട്ടു യോര്‍ദ്ദാന്നരികെ വന്നു മറുകര കടക്കുംമുമ്പെ അവിടെ താമസിച്ചു.

2 മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടു പ്രമാണികള്‍ പാളയത്തില്‍കൂടി നടന്നു ജനത്തോടു കല്പിച്ചതെന്തെന്നാല്‍

3 നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നിയമപെട്ടകത്തെയും അതിനെ ചുമക്കുന്ന ലേവ്യരായ പുരോഹിതന്മാരെയും നിങ്ങള്‍ കാണുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം വിട്ടു പുറപ്പെട്ടു അതിന്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലേണം.

5 പിന്നെ യോശുവ ജനത്തോടു നിങ്ങളെത്തന്നേ ശുദ്ധീകരിപ്പിന്‍ ; യഹോവ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ അതിശയം പ്രവര്‍ത്തിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.

6 പുരോഹിതന്മാരോടു യോശുവനിങ്ങള്‍ നിയമപെട്ടകം എടുത്തു ജനത്തിന്നു മുമ്പായി അക്കരെ കടപ്പിന്‍ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര്‍ നിയമപ്പെട്ടകം എടുത്തു ജനത്തിന്നു മുമ്പായി നടന്നു.

7 പിന്നെ യഹോവ യോശുവയോടുഞാന്‍ മോശെയോടുകൂടെ ഇരുന്നതുപോലെ നിന്നോടുകൂടെയും ഇരിക്കും എന്നു യിസ്രായേല്‍ എല്ലാം അറിയേണ്ടതിന്നു ഞാന്‍ ഇന്നു അവര്‍ കാണ്‍കെ നിന്നെ വലിയവനാക്കുവാന്‍ തുടങ്ങും.

8 നിയമപെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാര്‍ യോര്‍ദ്ദാനിലെ വെള്ളത്തിന്റെ വക്കത്തു എത്തുമ്പോള്‍ യോര്‍ദ്ദാനില്‍ നില്പാന്‍ കല്പിക്ക എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.

9 യോശുവ യിസ്രായേല്‍മക്കളോടുഇവിടെ വന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വചനം കേള്‍പ്പിന്‍ എന്നു പറഞ്ഞു.

10 യോശുവ പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്‍ജീവനുള്ള ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ഉണ്ടു; അവന്‍ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍നിന്നു കനാന്യര്‍, ഹിത്യര്‍, ഹിവ്യര്‍, പെരിസ്യര്‍, ഗിര്‍ഗ്ഗശ്യര്‍, അമോര്‍യ്യര്‍, യെബൂസ്യര്‍ എന്നിവരെ നീക്കിക്കളയും എന്നു നിങ്ങള്‍ ഇതിനാല്‍ അറിയും.

11 ഇതാ, സര്‍വ്വഭൂമിക്കും നാഥനായവന്റെ നിയമപെട്ടകം നിങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പായി യോര്‍ദ്ദാനിലേക്കു കടക്കുന്നു.

12 ആകയാല്‍ ഔരോ ഗോത്രത്തില്‍നിന്നു ഔരോ ആള്‍വീതം യിസ്രായേല്‍ ഗോത്രങ്ങളില്‍നിന്നു പന്ത്രണ്ടു ആളെ കൂട്ടുവിന്‍ .

13 സര്‍വ്വഭൂമിയുടെയും നാഥനായ യഹോവയുടെ പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ ഉള്ളങ്കാല്‍ യോര്‍ദ്ദാനിലെ വെള്ളത്തില്‍ ചവിട്ടുമ്പോള്‍ ഉടനെ യോര്‍ദ്ദാനിലെ വെള്ളം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിട്ടു മേല്‍നിന്നു ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ചിറപോലെ നിലക്കും.

14 അങ്ങനെ ജനം യോര്‍ദ്ദാന്നക്കരെ കടപ്പാന്‍ തങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളില്‍നിന്നു പുറപ്പെട്ടു; നിയമപെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാര്‍ ജനത്തിന്നു മുമ്പായി പെട്ടകം ചുമന്നുകൊണ്ടു യോര്‍ദ്ദാന്നരികെ വന്നു.

15 കൊയിത്തുകാലത്തൊക്കെയും യോര്‍ദ്ദാന്‍ തീരമെല്ലാം കവിഞ്ഞു ഒഴുകും. പെട്ടകം ചുമന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ കാല്‍ വെള്ളത്തിന്റെ വക്കത്തു മുങ്ങിയപ്പോള്‍ മേല്‍ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുകൂ നിന്നു;

16 സാരെഥാന്നു സമീപത്തുള്ള ആദാംപട്ടണത്തിന്നരികെ ബഹുദൂരത്തോളം ചിറപോലെ പൊങ്ങി; അരാബയിലെ കടലായ ഉപ്പുകടലിലേക്കു ഒഴുകിയ വെള്ളം വാര്‍ന്നുപോയി; ജനം യെരീഹോവിന്നു നേരെ മറുകര കടന്നു.

17 യഹോവയുടെ നിയമപെട്ടകം ചുമന്ന പുരോഹിതന്മാര്‍ യോര്‍ദ്ദാന്റെ നടുവില്‍ ഉണങ്ങിയ നിലത്തു ഉറെച്ചുനിന്നു; യിസ്രായേല്‍ജനമൊക്കെയും യോര്‍ദ്ദാന്‍ കടന്നുതീരുവോളം ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടിത്തന്നേ നടന്നുപോയി.


Exploring the Meaning of യോശുവ 3      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth (machine translated into čeština)

Joshua Chapter 3: Izraelité překračují řeku Jordán

V této kapitole jdou Izraelci přes zátoku Jordán zázrakem. Vody řeky se drží zpět, aby vytvořily suchou půdu, po které se dá chodit. K tomuto zázraku dochází ve Starém zákoně mnohokrát, počínaje křížením Rudého moře v Exodu. A jak uvidíme, znamená to také pro nás.

Všichni Izraelci se stěhují na okraj řeky Jordán a tábor (viz Nebeská tajemství 6537). Potom je vydáno několik příkazů: pohybovat se pouze tehdy, když vidí, jak se kněží nesoucí archu pohybují první; držet se daleko od archy; zasvětit se; vybrat dvanáct mužů, jednoho z každého kmene. Kněžím se říká, že mají nést truhlu před lidmi a vstoupit do vod řeky.

Tyto podrobné pokyny jsou pro nás důležité v procesu regenerace. Na konci verše Jozue 3:4  to říká něco velmi říkajícího, že „jste takhle neprošli dříve.“ Po pravdě řečeno, ne; práce regenerace je pro nás nová a vezme nás do věcí, které jsme dosud nezažili. Když vidíme, jak se archa blíží, ukazuje naše vlastní potřeba zachovat Pánovy příkazy a pravdy v našich vizích a cílech.

Dostat se daleko od archy je také důležité, protože nesmíme kombinovat náš pohled na to, co děláme, s Pánovým pohledem na to, co musíme udělat - archa obsahuje deset přikázání a musí být vždy viděna (Nebeská tajemství 6724).

Text říká: „Nepřibližujte se k němu, abyste možná věděli, jak musíte jít.“ (Jozue 3:4Lidé jsou také řečeni, aby se zasvětili, aby se stali svatými. To by zahrnovalo mytí, což znamená očištění naší mysli a jednání všeho, co jde proti Bohu.

Posledním příkazem, kterému jsou lidé dány, je vybrat dvanáct mužů, jednoho z každého kmene. To bude důležité v následující kapitole, když z řeky Jordán vyjme dvanáct pamětních kamenů.

Kněží nesoucí archu jsou řečeni, aby vstoupili a namočili se. Pro nás to znamená, že naše odhodlání Bohu a naše nejvyšší úmysly („kněz“ v nás) musí přijít do styku s tekoucí vodou řeky Jordán (první duchovní pravdy, nejprve proto, že Jordán je hranice).

Když to kněží dělají, vody se okamžitě zastaví daleko proti proudu, takže všichni mohou bezpečně překročit, zatímco kněží stojí (viz viz Nebeská tajemství 1664[7]). Když se naše odhodlání Bohu spojí s Božími pravdami pro náš život a staneme se sjednocenými, máme nebeský ideál a nyní půjdeme kupředu. (Nauka o životě pro Nový Jeruzalém 55[3]).

Ve verších 9 až 13 Joshua lidem připomíná, co právě dělají. Přecházejí do Kanaánu: „a živý Bůh je mezi vámi a on bezpochyby vytlačí Kanaany, Hetejce, Hivity, Perizzity, Girgashity, Amority a Jebuzity“, kteří pro nás stojí za křivdy, slabosti, bludy , triky a podvody naší lidské povahy, jako je tomu před tím, než patříme k Bohu. "Hle, truhla smlouvy Pána celé země přechází před vámi do Jordánu."

Tato kapitola je naší první akcí a odhodláním na začátku naší regenerace nebo nového zrození. Zavezou nás odtud sem, nikdy se nevrátíme. Je to přechod z jedné strany našeho života na druhou (Nebeská tajemství 7779[3]). A celý Izrael přešel na suché zemi. Každý z nás je „celý Izrael“, protože nás má mnoho částí; milujeme, myslíme, věříme, ceníme, jednáme, děláme užitečné věci, sdílíme, pracujeme a hrajeme, a to vše a mnoho dalších bude součástí našeho duchovního života, který leží před námi.

   Studovat vnitřní smysl

Zkoumání významu Joshua 3      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth (machine translated into čeština)

Joshua Chapter 3: Izraelité překračují řeku Jordán

V této kapitole jdou Izraelci přes zátoku Jordán zázrakem. Vody řeky se drží zpět, aby vytvořily suchou půdu, po které se dá chodit. K tomuto zázraku dochází ve Starém zákoně mnohokrát, počínaje křížením Rudého moře v Exodu. A jak uvidíme, znamená to také pro nás.

Všichni Izraelci se stěhují na okraj řeky Jordán a tábor (viz Nebeská tajemství 6537). Potom je vydáno několik příkazů: pohybovat se pouze tehdy, když vidí, jak se kněží nesoucí archu pohybují první; držet se daleko od archy; zasvětit se; vybrat dvanáct mužů, jednoho z každého kmene. Kněžím se říká, že mají nést truhlu před lidmi a vstoupit do vod řeky.

Tyto podrobné pokyny jsou pro nás důležité v procesu regenerace. Na konci verše Jozue 3:4  to říká něco velmi říkajícího, že „jste takhle neprošli dříve.“ Po pravdě řečeno, ne; práce regenerace je pro nás nová a vezme nás do věcí, které jsme dosud nezažili. Když vidíme, jak se archa blíží, ukazuje naše vlastní potřeba zachovat Pánovy příkazy a pravdy v našich vizích a cílech.

Dostat se daleko od archy je také důležité, protože nesmíme kombinovat náš pohled na to, co děláme, s Pánovým pohledem na to, co musíme udělat - archa obsahuje deset přikázání a musí být vždy viděna (Nebeská tajemství 6724).

Text říká: „Nepřibližujte se k němu, abyste možná věděli, jak musíte jít.“ (Jozue 3:4Lidé jsou také řečeni, aby se zasvětili, aby se stali svatými. To by zahrnovalo mytí, což znamená očištění naší mysli a jednání všeho, co jde proti Bohu.

Posledním příkazem, kterému jsou lidé dány, je vybrat dvanáct mužů, jednoho z každého kmene. To bude důležité v následující kapitole, když z řeky Jordán vyjme dvanáct pamětních kamenů.

Kněží nesoucí archu jsou řečeni, aby vstoupili a namočili se. Pro nás to znamená, že naše odhodlání Bohu a naše nejvyšší úmysly („kněz“ v nás) musí přijít do styku s tekoucí vodou řeky Jordán (první duchovní pravdy, nejprve proto, že Jordán je hranice).

Když to kněží dělají, vody se okamžitě zastaví daleko proti proudu, takže všichni mohou bezpečně překročit, zatímco kněží stojí (viz viz Nebeská tajemství 1664[7]). Když se naše odhodlání Bohu spojí s Božími pravdami pro náš život a staneme se sjednocenými, máme nebeský ideál a nyní půjdeme kupředu. (Nauka o životě pro Nový Jeruzalém 55[3]).

Ve verších 9 až 13 Joshua lidem připomíná, co právě dělají. Přecházejí do Kanaánu: „a živý Bůh je mezi vámi a on bezpochyby vytlačí Kanaany, Hetejce, Hivity, Perizzity, Girgashity, Amority a Jebuzity“, kteří pro nás stojí za křivdy, slabosti, bludy , triky a podvody naší lidské povahy, jako je tomu před tím, než patříme k Bohu. "Hle, truhla smlouvy Pána celé země přechází před vámi do Jordánu."

Tato kapitola je naší první akcí a odhodláním na začátku naší regenerace nebo nového zrození. Zavezou nás odtud sem, nikdy se nevrátíme. Je to přechod z jedné strany našeho života na druhou (Nebeská tajemství 7779[3]). A celý Izrael přešel na suché zemi. Každý z nás je „celý Izrael“, protože nás má mnoho částí; milujeme, myslíme, věříme, ceníme, jednáme, děláme užitečné věci, sdílíme, pracujeme a hrajeme, a to vše a mnoho dalších bude součástí našeho duchovního života, který leží před námi.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 700

Apocalypse Revealed 529

Doctrine of Life 59

True Christian Religion 284


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 901, 1444, 1585, 2788, 2913, 3858, 4255, ...

Apocalypse Revealed 505

Doctrine of Life 60

True Christian Religion 285


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 532

Spiritual Experiences 2289

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

ഉല്പത്തി 15:21, 21:14, 22:3

പുറപ്പാടു് 14:22, 29, 15:8, 19:10

ലേവ്യപുസ്തകം 20:7

സംഖ്യാപുസ്തകം 13:2, 29

ആവർത്തനം 3:17, 5:26, 7:21, 9:3, 31:9

യോശുവ 1:5, 9, 10, 11, 2:1, 4:1, 2, 4, 10, 11, 14, 18, 22, 5:1, 6:6, 12, 15, 7:13, 16, 8:10, 9:1, 11:3, 12:3, 8, 22:31, 24:11

ന്യായാധിപന്മാർ 7:22

ശമൂവേൽ 1 16:5, 17:20, 26

രാജാക്കന്മാർ 1 4:12

രാജാക്കന്മാർ 2 19:4

ദിനവൃത്താന്തം 1 12:16, 29:11

ദിനവൃത്താന്തം 2 1:1

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 44:3, 66:6, 77:15, 78:13, 114:3

യെശയ്യാ 54:5

യിരേമ്യാവു 10:10

മീഖാ 2:13

സെഖർയ്യാവു 4:14

പ്രവൃത്തികൾ 7:45

കൊരിന്ത്യർ 2 1

തെസ്സലൊനീക്യർ 1 1:9

പത്രൊസ് 1 15

Významy biblických slov

എഴുന്നേറ്റു
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

വന്നു
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

ദിവസം
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

സ്ഥലം
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

നാളെ
'Tomorrow' signifies eternity.

പറഞ്ഞു
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

പെട്ടകം
There are three arks mentioned in the Word, the ark of Noah, the ark of bulrushes for the baby Moses, and the ark of the...

ഭൂമി
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

വെള്ളം
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

നിന്നു
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Crossing the Jordan
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Crossing the Jordan, Jericho
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Crossing the Jordan (picture and quote)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Crossing the Jordan Review Questions
Multiple choice and fill in the blank questions to review the crossing of the river Jordan.
Activity | All Ages

 Israel Crosses the Jordan into Canaan
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ark of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Children of Israel Crossing the Jordan
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: