യോശുവ 23

Studovat vnitřní smysl
← യോശുവ 22   യോശുവ 24 →     

1 യഹോവ ചുറ്റുമുള്ള സകലശത്രുക്കളെയും അടക്കി യിസ്രായേലിന്നു സ്വസ്ഥത നല്കി ഏറെക്കാലം കഴിഞ്ഞു യോശുവ വയസ്സു ചെന്നു വൃദ്ധന്‍ ആയശേഷം

2 യോശുവ എല്ലായിസ്രായേലിനെയും അവരുടെ മൂപ്പന്മാരെയും പ്രധാനികളെയും ന്യായാധിപന്മാരെയും പ്രമാണികളെയും വിളിച്ചു അവരോടു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്‍ഞാന്‍ വയസ്സുചെന്നു വൃദ്ധന്‍ ആയിരിക്കുന്നു.

3 നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഈ സകലജാതികളോടും ചെയ്തതൊക്കെയും നിങ്ങള്‍ കണ്ടിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നെയല്ലോ നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി യുദ്ധംചെയ്തതു.

4 ഇതാ, യോര്‍ദ്ദാന്‍ മുതല്‍ പടിഞ്ഞാറോട്ടു മഹാസമുദ്രംവരെ ശേഷിപ്പുള്ള ജാതികളുടെയും ഞാന്‍ സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടുള്ള സകലജാതികളുടെയും ദേശം നിങ്ങളുടെ ഗോത്രങ്ങള്‍ക്കു അവകാശമായി നറുക്കിട്ടു വിഭാഗിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു.

5 നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നേ അവരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍നിന്നു ഔടിച്ചു നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയില്‍ നിന്നു നീക്കിക്കളയും; നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങള്‍ക്കു വാഗ്ദാനം ചെയ്തതു പോലെ നിങ്ങള്‍ അവരുടെ ദേശം കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യും.

6 ആകയാല്‍ മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണപുസ്തകത്തില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും പ്രമാണിച്ചുനടപ്പാനും അതില്‍നിന്നു വലത്തോട്ടെങ്കിലും ഇടത്തോട്ടെങ്കിലും മാറാതിരിപ്പാനും ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ളവരായിരിപ്പിന്‍ .

7 നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജാതികളോടു നിങ്ങള്‍ ഇടകലരരുതു; അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ നാമം ജപിക്കയും അതു ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്കയും അരുതു; അവയെ സേവിക്കയും നമസ്കരിക്കയും അരുതു.

8 നിങ്ങള്‍ ഇന്നുവരെ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോടു പറ്റിച്ചേര്‍ന്നിരിപ്പിന്‍ .

9 യഹോവ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍നിന്നു വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതികളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു; ഒരു മനുഷ്യന്നും ഇന്നുവരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍ നില്പാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

10 നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങള്‍ക്കു വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ താന്തന്നേ നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി യുദ്ധംചെയ്തതുകൊണ്ടു നിങ്ങളില്‍ ഒരുത്തന്‍ ആയിരം പേരെ ഔടിച്ചിരിക്കുന്നു.

11 അതുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ സ്നേഹിപ്പാന്‍ പൂര്‍ണ്ണമനസ്സോടെ ഏറ്റവും ജാഗ്രതയായിരിപ്പിന്‍ .

12 അല്ലാതെ നിങ്ങള്‍ വല്ലപ്രകാരവും പിന്തിരിഞ്ഞുനിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ ശേഷം ജാതികളോടു ചേര്‍ന്നു വിവാഹസംബന്ധം ചെയ്കയും നിങ്ങള്‍ അവരോടും അവര്‍ നിങ്ങളോടും ഇടകലരുകയും ചെയ്താല്‍

13 നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ മേലാല്‍ ഈ ജാതികളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍നിന്നു നീക്കിക്കളകയില്ലെന്നും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങള്‍ക്കു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ലദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങള്‍ നശിച്ചുപോകുംവരെ അവര്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു കുടുക്കും കണിയും വിലാപ്പുറത്തു ചുമ്മട്ടിയും കണ്ണില്‍ മുള്ളും ആയിരിക്കുമെന്നു അറിഞ്ഞുകൊള്‍വിന്‍ .

14 ഇതാ, ഞാന്‍ ഇന്നു സകലഭൂവാസികളുടെയും വഴിയായി പോകുന്നു; നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ള സകലനന്മകളിലുംവെച്ചു ഒന്നിന്നും വീഴ്ചവന്നിട്ടില്ലെന്നു നിങ്ങള്‍ക്കു പൂര്‍ണ്ണഹൃദയത്തിലും പൂര്‍ണ്ണമനസ്സിലും ബോധമായിരിക്കുന്നു; സകലവും നിങ്ങള്‍ക്കു സംഭവിച്ചു ഒന്നിന്നും വീഴ്ചവന്നിട്ടില്ല.

15 നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളോടു അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാനന്മകളും നിങ്ങള്‍ക്കു സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നേ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങള്‍ക്കു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ലദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുംവരെ യഹോവ എല്ലാതിന്മകളും നിങ്ങളുടെമേല്‍ വരുത്തും.

16 നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചിട്ടുള്ള അവന്റെ നിയമം നിങ്ങള്‍ ലംഘിക്കയും ചെന്നു അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിച്ചു നമസ്കരിക്കയും ചെയ്താല്‍ യഹോവയുടെ കോപം നിങ്ങളുടെ നേരെ ജ്വലിക്കും; അവന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു തന്നിട്ടുള്ള ഈ നല്ലദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങള്‍ വേഗം നശിച്ചുപോകയും ചെയ്യും.

← യോശുവ 22   യോശുവ 24 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 23      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 23: Joshua’s farewell address to all Israel.

Now that the people of Israel are living in the land of Canaan according to the Lord’s promise to them, Joshua, now old, gathers Israel together and offers the people his final words. It is a review of God’s faithfulness to them, His power in their victories, the gift of a good land in which they may live, and finally, a warning: they must not turn away from the Lord and follow the gods of other nations, or the Lord’s anger will follow them.

The spiritual meaning of Joshua’s address is about our experience of the Lord’s activity in our lives, our responsibilities in the work of regeneration, and what happens in us when we drift away from our relationship with the Lord. Every part of Joshua’s speech touches on these subjects, and it is a shining statement for our spiritual well-being. We will look at each part of what Joshua says and their spiritual meanings.

Joshua called for all Israel, and for all of their leaders - their elders, their heads, their judges and their officers. Spiritually, what leads and commands our mind is what we hold as true, which then informs our actions.

Joshua says he is old and advanced in age. Spiritually, this stands for acquiring wisdom during regeneration. Perhaps ‘advanced’, with its range of meanings, is a clue here.

Then Joshua turns to the Lord and the conquest. Joshua reminds the Israelites of what the Lord has given them, and says that the Lord will help them drive out the remaining nations until the whole land is theirs. Spiritually, this is about the ways in which the Lord guides us through regeneration, and how He will be present in our continuing spiritual work.

Joshua then urges Israel to keep the law of Moses and not turn away from it, nor go among other nations who are alongside Israel, nor mention their gods, nor swear by them or serve them or bow down to them. For us, this means following the Lord, and not giving in to the other influences that could lead our lives - for example, greed or ambition. If we do give thought to these other things, they can entrap us. It is enough for us to see them in our mind and quickly refuse their place there.

Joshua then says that because the Lord has been fighting for Israel, no one has been able to stand against them. In verse 10, he says, “One man of you shall chase a thousand: for the Lord your God, he it is that fighteth for you, as he hath promised you.” This means when we acknowledge that the Lord rules our life and empowers us, the influences of hell will be powerless against our resolve.

Joshua then tells Israel that if they do turn to the other nations and their gods, the Lord would no longer drive out these nations, and they would become snares and traps for Israel. This is about the spiritual consequences of going against the Lord. This will inevitably bring on its own dangers, and we can be drawn in without realizing. The Lord can only drive out our spiritual enemies when we turn to Him for guidance.

Finally, Joshua says that not one thing God intended for Israel has failed to happen; so, just as God had given Israel many blessings, He would bring harm on Israel if they grew unfaithful. In our spiritual lives, this is only how things appear. We may feel that God is punishing us at times, but in reality we bring harm on ourselves when we no longer follow the Lord. So, Joshua says, the good land would be taken from them, just as the delight of heavenly life is taken from us if we turn away from the Lord.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1664, 2575

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

ഉല്പത്തി 47:29

പുറപ്പാടു് 19:4, 20:5, 23:13, 33, 34:11, 16

ലേവ്യപുസ്തകം 26:3, 7, 8, 14

സംഖ്യാപുസ്തകം 33:53, 55, 56

ആവർത്തനം 3:22, 4:4, 9, 15, 26, 6:13, 14, 15, 7:17, 24, 8:20, 11:23, 13:5, 17:3, 20:4, 28:15, 30:16, 20, 32:30

യോശുവ 1:7, 10:14, 13:1, 6, 18:10, 21:44, 45, 22:5, 24:1, 18

ന്യായാധിപന്മാർ 2:3, 14, 20, 21, 14:3

ശമൂവേൽ 1 12:2, 25

രാജാക്കന്മാർ 1 1:1, 2:2, 3, 8:1, 9:6, 7, 14:15, 21:26

രാജാക്കന്മാർ 2 5:18, 17:12, 18, 20, 23

ദിനവൃത്താന്തം 1 5:20, 22, 23:2, 25, 27:1, 27

ദിനവൃത്താന്തം 2 7:19, 14:1, 5, 20:7

എസ്രാ 9:1

ഇയ്യോബ് 30:23

യെശയ്യാ 24:5

Jeremiah 5:7, 32:23, 42

Zephaniah 1:5, 6, 3:6

Acts of the Apostles 20:28

2 Corinthians 6:14

Ephesians 5:11

2 Thessalonians 2:15

Hebrews 6:6, 9:27

Významy biblických slov

ശത്രു
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

ശേഷം
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

വിളി
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

വിളിച്ചു
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

എഴുതി
If knowing what’s right were the same as doing what’s right, we would all be thin, healthy, hard-working, law-abiding, faithful to our spouses and free...

നിന്നു
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

ആയിരം
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

വഴി
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

തിന്മ
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Eleazar, Son of Aaron, the Priest
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: