യോശുവ 20

Studovat vnitřní smysl
← യോശുവ 19   യോശുവ 21 →     

1 പിന്നെ യഹോവ യോശുവയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു

2 നീ യിസ്രായേല്‍മക്കളോടു പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്‍അറിയാതെ അബദ്ധവശാല്‍ ഒരാളെ കൊന്നുപോയവന്‍ ഔടിപ്പോയി ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന്‍ മോശെ മുഖാന്തരം നിങ്ങളോടു കല്പിച്ച സങ്കേതനഗരങ്ങള്‍ നിശ്ചയിപ്പിന്‍ .

3 രക്തപ്രതികാരകന്‍ കൊല്ലാതിരിപ്പാന്‍ അവ നിങ്ങള്‍ക്കു സങ്കേതമായിരിക്കേണം.

4 ആ പട്ടണങ്ങളില്‍ ഒന്നിലേക്കു ഔടിച്ചെല്ലുന്നവന്‍ പട്ടണത്തിന്റെ പടിവാതില്‍ക്കല്‍ നിന്നുകൊണ്ടു തന്റെ കാര്യം പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരെ അറിയിക്കുകയും അവര്‍ അവനെ പട്ടണത്തില്‍ കൈക്കൊണ്ടു തങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ പാര്‍ക്കേണ്ടതിന്നു അവന്നു ഒരു സ്ഥലം കൊടുക്കയും വേണം.

6 അവന്‍ സഭയുടെ മുമ്പാകെ വിസ്താരത്തിന്നു നിലക്കുംവരെയോ അന്നുള്ള പുരോഹിതന്റെ മരണംവരെയോ ആ പട്ടണത്തില്‍ പാര്‍ക്കേണം; അതിന്റെ ശേഷം കുലചെയ്തവന്നു താന്‍ വിട്ടോടിപ്പോന്ന സ്വന്ത പട്ടണത്തിലേക്കും തന്റെ വീട്ടിലേക്കും മടങ്ങിച്ചെല്ലാം.

7 അങ്ങനെ അവര്‍ നഫ്താലിമലനാട്ടില്‍ ഗലീലയിലെ കേദെശും എഫ്രയീംമലനാട്ടില്‍ ശെഖേമും യെഹൂദാമല നാട്ടില്‍ ഹെബ്രോന്‍ എന്ന കിര്‍യ്യത്ത്-അര്‍ബ്ബയും കിഴക്കു യെരീഹോവിന്നെതിരെ യോര്‍ദ്ദാന്നക്കരെ മരുഭൂമിയില്‍ രൂബേന്‍ ഗോത്രത്തില്‍ സമഭൂമിയിലുള്ള ബേസെരും ഗിലെയാദില്‍ ഗാദ് ഗോത്രത്തില്‍ രാമോത്തും ബാശാനില്‍ മനശ്ശെഗോത്രത്തില്‍ ഗോലാനും നിശ്ചയിച്ചു.

8 അബദ്ധവശാല്‍ ഒരുത്തനെ കൊന്നുപോയവന്‍ സഭയുടെ മുമ്പാകെ നിലക്കുംവരെ രക്തപ്രതികാരകന്റെ കയ്യാല്‍ മരിക്കാതെ ഔടിപ്പോയി ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു യിസ്രയേല്‍മക്കള്‍ക്കൊക്കെയും അവരുടെ ഇടയില്‍ വന്നുപാര്‍ക്കുംന്ന പരദേശിക്കും വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച പട്ടണങ്ങള്‍ ഇവ തന്നെ.

← യോശുവ 19   യോശുവ 21 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 20      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 20: The six cities of refuge.

Once all twelve tribes of Israel had received their inheritance, the Lord commanded Joshua and the Israelites to designate six cities of refuge, which were spread throughout the land on both sides of the Jordan. These cities would serve as safe havens, so that anyone who accidentally killed another person could flee to safety there. At the gate of the city, the refugee would declare his case to the city elders, and they would shelter him there until the high priest died. Then, the refugee could go back to his own city.

The six cities of refuge were evenly spaced throughout the land. In the north, Kedesh; in the center, Shechem; in the south, Kirjath Arba. Across the Jordan: Bezer, in Reuben; Ramoth, in Gad; and Golan in Manasseh. The three cities in Canaan are all said to be ‘on the mountains’, while the three cities across the Jordan are said to be ‘in the wilderness’ or ‘on the plain’.

There is a humanitarian purpose in granting safety when someone is accused of murder, a crime punishable by death. The spiritual meaning of this provision partly lies in the difference between justice and mercy. Justice has to do with the penalty of the law, while mercy recognizes that there could be more to the picture than just the intention to harm.

The Word acknowledges the place of both justice and mercy. Truth condemns, but love forgives. Ultimately, it is not we who know the real intentions of human hearts. This is something known only to the Lord, who will treat us justly, but also feel tender mercy and compassion towards us “for our low estate” (see Psalm 136:23 and Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 6180).

In his work, True Christian Religion, Swedenborg writes: “We acquire justice the more we practice it. We practice justice the more our interaction with our neighbour is motivated by a love for justice and truth. Justice dwells in the goodness itself or the useful functions themselves that we do. The Lord says that every tree is recognized by its fruit. Surely we get to know other people well through paying attention not only to what they do but also to what outcome they want, what they are intending and why. All angels pay attention to these things, as do all wise people in our world” (see True Christian Religion 96[2]).

Innocence is the wish not to harm, and it is one of the cornerstones of heaven. We can easily begin to feel guilt when we cause harm to someone without intending to. They suffer and we suffer also. Reconciliation is needed for everyone in that kind of situation. Spiritually, these cities of refuge mean giving others and ourselves the time and space to let go of harmful feelings – which hell often plays on – and after finding refuge, allowing the Lord to bring us healing (Arcana Caelestia 9011).

There are six cities of refuge because the number ‘six’ represents all the labors of regeneration and spiritual temptation. ‘Seven’ follows after ‘six’ and refers to the Sabbath, the day of the Lord’s rest, when He has brought us through hardships into a new peace (Arcana Caelestia 8975).

The fact that the six cities of refuge were spread on both sides of the Jordan also holds a valuable spiritual meaning. Being in Canaan means that we are consciously living with a sense of the Lord’s guidance in our thinking and actions. This gives us a higher level of understanding, rather like seeing life from up on the mountain. Being across the Jordan means that we are more acutely experiencing the uncertainties of life, although we still try to do what is good because of our faith and trust in the Lord. No matter what situation we face, we need our personal cities of refuge where we meet the ‘elders’ of the city – the leading truths in the Word – who bring us in, and offer us sanctuary with the Lord (Arcana Caelestia 8578).

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1441, 1616, 2909

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

പുറപ്പാടു് 21:13

സംഖ്യാപുസ്തകം 35:6, 9, 11

ആവർത്തനം 4:43, 19:1

യോശുവ 15:13, 19:35, 36, 37, 21:21, 27, 36, 38, 24:1

ന്യായാധിപന്മാർ 9:1

രാജാക്കന്മാർ 1 12:1

രാജാക്കന്മാർ 2 8:28

Významy biblických slov

നിന്നു
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

സ്ഥലം
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

വന്നു
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

വീട്
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

മടങ്ങി
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

നഫ്താലി
'Naphtali' in a supreme sense, signifies the proper power of the Lord’s divine human. In a spiritual sense, he signifies temptation and victory and a...

എഫ്രയീം
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Map of the Cities of Refuge
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Cities of Refuge
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: