യോശുവ 2

Studovat vnitřní smysl

       

1 അനന്തരം നൂന്റെ മകനായ യോശുവ രഹസ്യമായി ഒറ്റുനോക്കേണ്ടതിന്നു ശിത്തീമില്‍നിന്നു രണ്ടുപേരെ അയച്ചുനിങ്ങള്‍ പോയി ദേശവും യെരീഹോപട്ടണവും നോക്കിവരുവിന്‍ എന്നു പറഞ്ഞു. അവര്‍ പുറപ്പെട്ടു രാഹാബ് എന്നു പേരുള്ളോരു വേശ്യയുടെ വീട്ടില്‍ ചെന്നു അവിടെ പാര്‍ത്തു.

2 യിസ്രായേല്‍മക്കളില്‍ ചിലര്‍ ദേശത്തെ ശോധനചെയ്‍വാന്‍ രാത്രിയില്‍ ഇവിടെ വന്നരിക്കന്നു എന്നു യെരീഹോരാജാവിന്നു അറിവു കിട്ടി.

3 യെരീഹോരാജാവു രാഹാബിന്റെ അടുക്കല്‍ ആളയച്ചുനിന്റെ അടുക്കല്‍ വന്നു വീട്ടില്‍ കയറിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പുറത്തിറക്കിത്തരിക; അവര്‍ ദേശമൊക്കെയും ഒറ്റുനോക്കുവാന്‍ വന്നവരാകുന്നു എന്നു പറയിച്ചു.

4 സ്ത്രീ അവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുഅവര്‍ എന്റെ അടുക്കല്‍ വന്നിരുന്നു എങ്കിലും എവിടത്തുകാര്‍ എന്നു ഞാന്‍ അറിഞ്ഞില്ല;

5 ഇരുട്ടായപ്പോള്‍ പട്ടണവാതില്‍ അടെക്കുന്ന സമയത്തു, അവര്‍ പുറപ്പെട്ടുപോയി; എവിടേക്കു പോയി എന്നു ഞാന്‍ അറിയുന്നില്ല; വേഗത്തില്‍ അവരുടെ പിന്നാലെ ചെല്ലുവിന്‍ ; എന്നാല്‍ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു.

6 എന്നാല്‍ അവള്‍ അവരെ വീട്ടിന്‍ മുകളില്‍ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അടുക്കിവെച്ചിരുന്ന ചണത്തണ്ടുകളുടെ ഇടയില്‍ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു.

7 ആ ആളുകള്‍ യോര്‍ദ്ദാനിലേക്കുള്ള വഴിയായി കടവുകള്‍വരെ അവരെ തിരഞ്ഞുചെന്നു; തിരഞ്ഞുചെന്നവര്‍ പുറപ്പെട്ട ഉടനെ പട്ടണവാതില്‍ അടെച്ചു.

8 എന്നാല്‍ അവര്‍ കിടപ്പാന്‍ പോകുംമുമ്പെ അവള്‍ മുകളില്‍ അവരുടെ അടുക്കല്‍ ചെന്നു അവരോടു പറഞ്ഞതു

9 യഹോവ ഈ ദേശം നിങ്ങള്‍ക്കു തന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളെയുള്ള ഭീതി ഞങ്ങളുടെമേല്‍ വീണിരിക്കുന്നു; ഈ ദേശത്തിലെ നിവാസികള്‍ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഉരുകിപ്പോകുന്നു എന്നു ഞാന്‍ അറിയുന്നു.

10 നിങ്ങള്‍ മിസ്രയീമില്‍ നിന്നു പുറപ്പെട്ടുവരുമ്പോള്‍ യഹോവ നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ചെങ്കടലിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചതും യോര്‍ദ്ദാന്നക്കരെവെച്ചു നിങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മൂലമാക്കിയ സീഹോന്‍ , ഔഗ് എന്ന രണ്ടു അമോര്‍യ്യരാജാക്കന്മാരോടു ചെയ്തതും ഞങ്ങള്‍ കേട്ടു.

11 കേട്ടപ്പോള്‍ തന്നേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉരുകി; നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം എല്ലാവര്‍ക്കും ധൈര്യം കെട്ടുപോയി; നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നേ മീതെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലും താഴെ ഭൂമിയിലും ദൈവം ആകുന്നു.

12 ആകയാല്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു ദയ ചെയ്ക കൊണ്ടു നിങ്ങളും എന്റെ പിതൃഭവനത്തോടു ദയ ചെയ്തു.

13 എന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും എന്റെ സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും അവര്‍ക്കുംള്ള സകലത്തെയും ജീവനോടെ രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ മരണത്തില്‍നിന്നു വിടുവിക്കുമെന്നു യഹോവയെച്ചൊല്ലി എന്നോടു സത്യംചെയ്കയും ഉറപ്പുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം തരികയും വേണം.

14 അവര്‍ അവളോടുഞങ്ങളുടെ ഈ കാര്യം നിങ്ങള്‍ അറിയിക്കാതെയിരുന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ ജീവന്നു പകരം ഞങ്ങളുടെ ജീവന്‍ വെച്ചുകൊടുക്കും. യഹോവ ഈ ദേശം ഞങ്ങള്‍ക്കു തരുമ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ നിന്നോടു ദയയും വിശ്വസ്തതയും കാണിക്കും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

15 എന്നാറെ അവള്‍ അവരെ കിളിവാതിലൂടെ ഒരു കയറുകെട്ടി ഇറക്കി; അവളുടെ വീടു കോട്ടമതിലിന്മേല്‍ ആയിരുന്നു; അവള്‍ മതിലിന്മേല്‍ പാര്‍ത്തിരുന്നു.

16 അവള്‍ അവരോടുതിരിഞ്ഞുപോയവര്‍ നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങള്‍ പര്‍വ്വതത്തില്‍ കയറി അവര്‍ മടങ്ങിപ്പോരുവോളം മൂന്നു ദിവസം അവിടെ ഒളിച്ചിരിപ്പിന്‍ ; അതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങളുടെ വഴിക്കു പോകാം എന്നു പറഞ്ഞു.

17 അവര്‍ അവളോടു പറഞ്ഞതുഞങ്ങള്‍ ഈ ദേശത്തു വരുമ്പോള്‍ നീ ഞങ്ങളെ ഇറക്കിവിട്ട ഈ കിളിവാതില്‍ക്കല്‍

18 ഈ ചുവപ്പു ചരടു കെട്ടുകയും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും സഹോദരന്മാരെയും പിതൃഭവനത്തെയൊക്കെയും നിന്റെ അടുക്കല്‍ വീട്ടില്‍ വരുത്തിക്കൊള്ളുകയും വേണം.

19 അല്ലെങ്കില്‍ നീ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിച്ച സത്യത്തില്‍നിന്നു ഞങ്ങള്‍ ഒഴിവുള്ളവരാകും. ആരെങ്കിലും വീട്ടുവാതിലിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയാല്‍ അവന്റെ രക്തം അവന്റെ തലമേല്‍ ഇരിക്കും; ഞങ്ങള്‍ കുറ്റമില്ലാത്തവര്‍ ആകും; നിന്നോടുകൂടെ വീട്ടില്‍ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ വല്ലവനും അവന്റെ മേല്‍ കൈവെച്ചാല്‍ അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ തലമേല്‍ ഇരിക്കും.

20 എന്നാല്‍ നീ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം അറിയിച്ചാല്‍ നീ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിച്ച സത്യത്തില്‍ നിന്നു ഞങ്ങള്‍ ഒഴിവുള്ളവര്‍ ആകും.

21 അതിന്നു അവള്‍നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ ആകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു അവരെ അയച്ചു; അങ്ങനെ അവര്‍ പോയി; അവള്‍ ആ ചുവപ്പുചരടു കിളിവാതില്‍ക്കല്‍ കെട്ടി.

22 അവര്‍ പുറപ്പെട്ടു പര്‍വ്വതത്തില്‍ ചെന്നു; തിരഞ്ഞുപോയവര്‍ മടങ്ങിപ്പോരുംവരെ മൂന്നു ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു; തിരഞ്ഞുപോയവര്‍ വഴിനീളേ അവരെ അന്വേഷിച്ചു; കണ്ടില്ലതാനും.

23 അങ്ങനെ അവര്‍ ഇരുവരും പര്‍വ്വതത്തില്‍നിന്നു ഇറങ്ങി അക്കരെ കടന്നു നൂന്റെ മകനായ യോശുവയുടെ അടുക്കല്‍ ചെന്നു തങ്ങള്‍ക്കു സംഭവിച്ചതു ഒക്കെയും അവനെ അറിയിച്ചു.

24 യഹോവ ദേശമൊക്കെയും നമ്മുടെ കയ്യില്‍ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിശ്ചയം; ദേശത്തിലെ നിവാസികള്‍ എല്ലാവരും നമ്മുടെ നിമിത്തം ഉരുകിപ്പോകുന്നു എന്നു അവര്‍ യോശുവയോടു പറഞ്ഞു.

  
   Studovat vnitřní smysl

Zkoumání významu Joshua 2      

Joshua Chapter 2: Rahab skrývá izraelské špiony

Kapitola 2 je fascinujícím příběhem prostitutky Rahabové, jejíž dům je na zdi města Jericho. Joshua posílá dva špiony, aby viděli, jaké je Jericho, protože Jericho leží naproti, kde překročí řeku Jordán. Rahab vezme tyto špiony do svého domu a skryje je před královskými posly, kteří přicházejí a žádají, aby předala muže. Rahab říká, že muži byli a odešli a královští poslové odcházejí. Poté řekne mužům ukrytým na střeše, že ví, že Bůh Izraele dá Jericha do rukou Izraele, protože je dodnes zvítězil.

Žádá je o laskavost pro všechny ve své rodině, stejně jako se laskavě skrývala a zachraňovala. Oba špehové jí dávají slib a dovolí jim uniknout kabelem z okna na městské zdi. Muži jí říkají, že jejich slib bude neplatný, pokud nezavěsí šarlatovou šňůru do jejího okna a nepřivede celou její rodinu do svého domu. Rahab souhlasí, a muži utekli a vrátili se k Jozue, řekli mu všechno a řekli, že Bůh jim dal město.

V tomto velmi grafickém příběhu existuje několik bohatých a důležitých duchovních významů. Nejprve bychom si měli uvědomit, že špehové zřejmě nechodí nikde jinde v Jerichu než do Rahabu! Jde o to, že to nemusí, protože Rahabova prostituce - prodej jejího těla za účelem potěšení - představuje kvalitu celého města Jericho, které stojí téměř přímo naproti, kde Izrael překročí Jordán. Musí a bude přijato (Nauka o životě pro Nový Jeruzalém 46).

V tomto příběhu Jericho znamená smyslný život, který přichází do hry, když se vše, co víme o Boží pravdě, zvrací a odmítá jako nic (Nebeská tajemství 2973[6]). Žádná pravda, žádné hodnoty, žádné svědomí, nic! Proto příběh zahrnuje prostitutku Rahab, protože zobrazuje tuto úroveň života.

Rahab se však vidí za to, co je a za to, co je jejím městem, a ví, že s příchodem Boha Izraelitů pro Jericha není budoucnost. Věří, že budoucnost leží na Izraeli a jejich Bohu.

V tomto příběhu máme tedy hříšnou ženu, jejíž mysl, srdce a činy se obracejí k pokání a dokonce k opravdovému uctívání a uznání Boha. Pro nás je to obrázek našeho neduchovního nebo přirozeného života, který je uspokojivý, hédonistický, hledající potěšení a oportunistický. Ale doufejme, že pro nás je to také obrázek našeho přání a našeho úmyslu věřit v Boha a následovat ho (Nebeská tajemství 5639[2]), což nás stejně jako u Rahabu nakonec zachrání před námi a všechno o nás (celá rodina Rahabů).

Dále bychom se měli podívat na tyto dva muže, kteří mají vyzvednout Jericha, ale kteří jdou do Rahabu.
Možná lepším slovem než „špehovat“ je „espy“, což znamená pozorovat, ale ještě více se velmi dlouho podrobně zabývat situací. Pokud to nasměrujeme na sebe, mluvíme o skutečném sebezkoumání, o pohledu na to, jak jsme byli a co jsme si mysleli, řekli a udělali, nebo ne. Můžeme se správně zkoumat, pouze pokud jsme začali přebírat různé hodnoty a pravdy a dívat se na sebe v jejich světle (Nauka o životě pro Nový Jeruzalém 6).

Existují dva muži, ne jeden, a to proto, že náš duchovní život zahrnuje lásku k tomu, co je pravda, a lásku k tomu, co je dobré (Nebeská tajemství 5194). Když milujeme a chceme žít podle toho, co je pravda, pak se věci, které známe, stanou věcmi, které cítíme a máme z nich radost a děláme je.

Nakonec si povšimněte, jak jsou tito dva muži schováni Rahabem vysoko na střeše, pod jejím sušením lněných stopek. Ve Slově je cokoli vysoko obrazem blíž k Bohu, blíže tomu, co je pravda (Božská Láska a Moudrost 103). Vidíme více vysoko! Len je vlákno, ze kterého lze vyrobit naše duchovní oděvy - znovu tyto pravdy. A lněné semínko poskytuje prádlo, které bylo použito pro roucho velekněze.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 9468


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 608, 1042

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

ഉല്പത്തി 24:3, 8, 49, 40:14, 42:9, 16, 47:29

പുറപ്പാടു് 12:13, 22, 28, 14:21, 15:14, 15, 16, 23:31

ലേവ്യപുസ്തകം 20:9

സംഖ്യാപുസ്തകം 13:1, 2, 17, 20, 25:1

ആവർത്തനം 4:39

യോശുവ 2:9, 11, 24, 3:1, 5:1, 6:1, 2, 17, 22, 23, 25, 8:1, 9:10, 24, 21:44, 24:12

ന്യായാധിപന്മാർ 1:2, 23, 24, 3:28, 18:2, 10

ശമൂവേൽ 1 19:12, 14

ശമൂവേൽ 2 2:5, 6, 17:19, 20

നെഹെമ്യാവു 6:16

എസ്ഥേർ 8:17

സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 14:22

മത്തായി 1:5

മർക്കൊസ് 6:30

പ്രവൃത്തികൾ 9:25

കൊരിന്ത്യർ 1 8:4

എബ്രായർ 11:1

യാക്കോബ് 2:25

Významy biblických slov

അയച്ചു
'To send' signifies revealing.

പറഞ്ഞു
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

വേശ്യ
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

വീട്
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

രാത്രി
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

വന്നു
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

സ്ത്രീ
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

അറിയുന്ന
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

വഴി
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

വെള്ളം
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

കേട്ടു
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

ഉരുകി
'To melt' denotes vanishing before the heat of lust.

താഴെ
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

ഭൂമി
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

ദൈവം
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

ദയ
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

അമ്മ
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

രക്ഷ
To be saved or rescued means getting true ideas that we can hold to even in the face of a storm of false thinking. Sometimes...

മടങ്ങി
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...

ദിവസം
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

ശേഷം
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

രക്തം
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

തല
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

കൈ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

താമസിച്ചു
'Inhabit' refers to good.

ഇറങ്ങി
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: