യോശുവ 16

Studovat vnitřní smysl

       

1 യോസേഫിന്റെ മക്കള്‍ക്കു കിട്ടിയ അവകാശംയെരീഹോവിന്റെ സമീപത്തു യോര്‍ദ്ദാന്‍ തുടങ്ങി കിഴക്കു യെരീഹോവെള്ളത്തിങ്കല്‍ മരുഭൂമിയില്‍ തന്നേ തുടങ്ങി യെരീഹോവില്‍നിന്നു മലനാടുവഴിയായി ബേഥേലിലേക്കു കയറി

2 ബേഥേലില്‍നിന്നു ലൂസിന്നു ചെന്നു അര്‍ക്ക്യരുടെ അതിരായ അതാരോത്തിന്നു കടന്നു

3 പടിഞ്ഞാറോട്ടു യഫ്ളേത്യരുടെ അതിരിലേക്കു താഴത്തെ ബേത്ത്-ഹോരോന്റെ അതിര്‍വരെ, ഗേസെര്‍വരെ തന്നേ, ഇറങ്ങിച്ചെന്നു സമുദ്രത്തിങ്കല്‍ അവസാനിക്കുന്നു.

4 അങ്ങനെ യോസേഫിന്റെ പുത്രന്മാരായ മനശ്ശെക്കും എഫ്രയീമിന്നും അവകാശം ലഭിച്ചു.

5 എഫ്രയീമിന്റെ മക്കള്‍ക്കു കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ ദേശം ഏതെന്നാല്‍കിഴക്കു അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ അതിര്‍ മേലത്തെ ബേത്ത്-ഹോരോന്‍ വരെ അതെരോത്ത്-അദ്ദാര്‍ ആയിരുന്നു.

6 ആ അതിര്‍ മിഖ് മെഥാത്തിന്റെ വടക്കുകൂടി പടിഞ്ഞാറോട്ടു ചെന്നു താനത്ത്-ശീലോവരെ കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു അതിന്നരികത്തുകൂടി

7 യാനോഹയുടെ കിഴക്കു കടന്നു യാനോഹയില്‍നിന്നു അതെരോത്തിന്നും നാരാത്തിന്നും ഇറങ്ങി യെരീഹോവില്‍ എത്തി യോര്‍ദ്ദാങ്കല്‍ അവസാനിക്കുന്നു.

8 തപ്പൂഹയില്‍നിന്നു ആ അതിര്‍ പടിഞ്ഞാറോട്ടു കാനാതോടുവരെ ചെന്നു സമുദ്രത്തിങ്കല്‍ അവസാനിക്കുന്നു. എഫ്രയീംഗോത്രത്തിന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ ഈ അവകാശം കൂടാതെ

9 മനശ്ശെമക്കളുടെ അവകാശത്തിന്റെ ഇടയില്‍ എഫ്രയീംമക്കള്‍ക്കു വേര്‍തിരിച്ചുകൊടുത്ത പട്ടണങ്ങളൊക്കെയും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളുംകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

10 എന്നാല്‍ അവര്‍ ഗെസേരില്‍ പാര്‍ത്തിരുന്ന കനാന്യരെ നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല; കനാന്യര്‍ ഇന്നുവരെ എഫ്രയീമ്യരുടെ ഇടയില്‍ ഊഴിയവേല ചെയ്തു പാര്‍ത്തു വരുന്നു.


Exploring the Meaning of യോശുവ 16      

Joshua 16: The territories of Joseph’s sons, Ephraim and Manasseh.

Chapter 16 tells about the land given to the tribes of Ephraim and Manasseh, the two sons of Joseph. Only Ephraim’s territory is covered in this chapter; Manasseh’s territory is discussed in Joshua 17.

The first three verses describe Ephraim and Manasseh’s territories as one large area. Half of Manasseh had already been given land on the other side of the River Jordan, (see Joshua 13 for more). Together, Ephraim and (the second half of) Manasseh’s territory is in the center of the land west of the Jordan.

This seems to suggest that the spiritual meaning of those two tribes is of major importance for us. Ephraim, Joseph’s younger son, stands for our understanding of the Lord’s truths, while Manasseh, the older son, stands for the good which these truths lead us to do (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 8399).

It is a spiritual truth that we need an understanding of what is true - in the Word, and about the Lord - before we can begin to do what is genuinely good. Yet it is good which is the most important thing in our spiritual life, so this is really the first in importance (see Swedenborg’s True Christian Religion 336[2]).

This ‘switch’ is reflected in Genesis chapter 48, when Joseph takes his two sons to his dying father, Israel, for him to bless them. But Israel (Jacob) blesses younger Ephraim first, and Manasseh second; he reverses the order of their birth. For us, it is important to see that both good and truth combined are essential, each for the sake of the other. The tribes’ central location in the Land of Canaan and adjoining territories illustrate this point.

Verse 9 brings out this unity even further. It says: “The separate cities for the children of Ephraim were among the inheritance of the children of Manasseh, all the cities with their villages.” Not only were the two territories adjacent, but they overlapped, with separate cities for Ephraim being among the territory of Manasseh. Truth and good are partnered in a kind of marriage together (read Swedenborg’s Doctrine of Life 33).

The last verse of this short chapter raises another interesting point, which has been mentioned previously: while Israel had conquered the land of Canaan, there were places where the people of Canaan still lived among the Israelites. Verse 10 states: “And they did not drive out the Canaanites who dwelt in Gezer; but the Canaanites dwell among the Ephraimites to this day and have become forced labourers.”

We came across a similar situation in Joshua 9 with the Gibeonites, who made a treaty with Israel but became woodcutters and watercarriers to serve Israel. The meaning for us is that the lower or more outward, natural things of life are there to serve our spiritual life. They are not to be destroyed, because natural life is the arena in which we live out the beliefs and values that form our spiritual life (True Christian Religion 339).

The Canaanites in Gezer, who were forced to work for the Ephraimites, represent our lower nature. It is still active in us at times, rising up, showing itself, but we realize that this takes place so that it works for our spiritual growth and regeneration (Arcana Caelestia 5947).

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 16      

Joshua 16: The territories of Joseph’s sons, Ephraim and Manasseh.

Chapter 16 tells about the land given to the tribes of Ephraim and Manasseh, the two sons of Joseph. Only Ephraim’s territory is covered in this chapter; Manasseh’s territory is discussed in Joshua 17.

The first three verses describe Ephraim and Manasseh’s territories as one large area. Half of Manasseh had already been given land on the other side of the River Jordan, (see Joshua 13 for more). Together, Ephraim and (the second half of) Manasseh’s territory is in the center of the land west of the Jordan.

This seems to suggest that the spiritual meaning of those two tribes is of major importance for us. Ephraim, Joseph’s younger son, stands for our understanding of the Lord’s truths, while Manasseh, the older son, stands for the good which these truths lead us to do (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 8399).

It is a spiritual truth that we need an understanding of what is true - in the Word, and about the Lord - before we can begin to do what is genuinely good. Yet it is good which is the most important thing in our spiritual life, so this is really the first in importance (see Swedenborg’s True Christian Religion 336[2]).

This ‘switch’ is reflected in Genesis chapter 48, when Joseph takes his two sons to his dying father, Israel, for him to bless them. But Israel (Jacob) blesses younger Ephraim first, and Manasseh second; he reverses the order of their birth. For us, it is important to see that both good and truth combined are essential, each for the sake of the other. The tribes’ central location in the Land of Canaan and adjoining territories illustrate this point.

Verse 9 brings out this unity even further. It says: “The separate cities for the children of Ephraim were among the inheritance of the children of Manasseh, all the cities with their villages.” Not only were the two territories adjacent, but they overlapped, with separate cities for Ephraim being among the territory of Manasseh. Truth and good are partnered in a kind of marriage together (read Swedenborg’s Doctrine of Life 33).

The last verse of this short chapter raises another interesting point, which has been mentioned previously: while Israel had conquered the land of Canaan, there were places where the people of Canaan still lived among the Israelites. Verse 10 states: “And they did not drive out the Canaanites who dwelt in Gezer; but the Canaanites dwell among the Ephraimites to this day and have become forced labourers.”

We came across a similar situation in Joshua 9 with the Gibeonites, who made a treaty with Israel but became woodcutters and watercarriers to serve Israel. The meaning for us is that the lower or more outward, natural things of life are there to serve our spiritual life. They are not to be destroyed, because natural life is the arena in which we live out the beliefs and values that form our spiritual life (True Christian Religion 339).

The Canaanites in Gezer, who were forced to work for the Ephraimites, represent our lower nature. It is still active in us at times, rising up, showing itself, but we realize that this takes place so that it works for our spiritual growth and regeneration (Arcana Caelestia 5947).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 3708, 3858, 3862, 9338


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 431

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

ഉല്പത്തി 28:19, 35:24, 41:52

യോശുവ 14:4, 17:7, 9, 13, 18:5, 12, 13

ന്യായാധിപന്മാർ 1:22, 23, 29

ശമൂവേൽ 2 2:9, 15:32, 37

രാജാക്കന്മാർ 1 9:15, 16, 17, 21

ദിനവൃത്താന്തം 1 7:24, 28, 20:4

ദിനവൃത്താന്തം 2 8:5

യേഹേസ്കേൽ 47:13, 48:5

Významy biblických slov

മരുഭൂമി
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

ഇറങ്ങി
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

മനശ്ശെ
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

കുടുംബം
Families (as in Genesis 8:19) signify goodnesses and truths arranged in man by the Lord, according to order. See Secrets of Heaven 917. In Nahum...

തിരിഞ്ഞു
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

എത്തി
The hand in the Bible represents power, which is easy to understand, so to reach out or stretch out the hand means to exercise power,...

എഫ്രയീം
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

അവകാശം
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Land of Canaan Map
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: