ഇയ്യോബ് 42:1

Studie

     

1 അതിന്നു ഇയ്യോബ് യഹോവയോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു