ഉല്പത്തി 28

Studovat vnitřní smysl

Malayalam Bible     

← ഉല്പത്തി 27   ഉല്പത്തി 29 →

1 അനന്തരം യിസ്ഹാക്‍ യാക്കോബിനെ വിളിച്ചു, അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു, അവനോടു ആജ്ഞാപിച്ചു പറഞ്ഞതുനീ കനാന്യ സ്ത്രീകളില്‍നിന്നു ഭാര്യയെ എടുക്കരുതു.

2 പുറപ്പെട്ടു പദ്ദന്‍ -അരാമില്‍ നിന്റെ അമ്മയുടെ അപ്പനായ ബെഥൂവേലിന്റെ വീട്ടില്‍ ചെന്നു നിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനായ ലാബാന്റെ പുത്രിമാരില്‍ നിന്നു നിനക്കു ഒരു ഭാര്യയെ എടുക്ക.

3 സര്‍വ്വശക്തനായ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കയും നീ ജനസമൂഹമായി തീരത്തക്കവണ്ണം നിന്നെ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനായി പെരുക്കുകയും

4 ദൈവം അബ്രാഹാമിന്നു കൊടുത്തതും നീ പരദേശിയായി പാര്‍ക്കുംന്നതുമായ ദേശം നീ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന്നു അബ്രാഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.

5 അങ്ങനെ യിസ്ഹാക്‍ യാക്കോബിനെ പറഞ്ഞയച്ചു; അവന്‍ പദ്ദന്‍ -അരാമില്‍ അരാമ്യനായ ബെഥൂവേലിന്റെ മകനും യാക്കോബിന്റെയും ഏശാവിന്റെയും അമ്മയായ റിബെക്കയുടെ സഹോദരനുമായ ലാബാന്റെ അടുക്കല്‍ പോയി.

6 യിസ്ഹാക്‍ യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു പദ്ദന്‍ -അരാമില്‍നിന്നു ഒരു ഭാര്യയെ എടുപ്പാന്‍ അവനെ അവിടെക്കു അയച്ചതും, അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോള്‍നീ കനാന്യസ്ത്രീകളില്‍നിന്നു ഭാര്യയെ എടുക്കരുതെന്നു അവനോടു കല്പിച്ചതും

7 യാക്കോബ് അപ്പനെയും അമ്മയെയും അനുസരിച്ചു പദ്ദന്‍ -അരാമിലേക്കു പോയതും ഏശാവ് അറിഞ്ഞപ്പോള്‍,

8 കനാന്യസ്ത്രീകള്‍ തന്റെ അപ്പനായ യിസ്ഹാക്കിന്നു ഇഷ്ടമുള്ളവരല്ല എന്നു കണ്ടു

9 ഏശാവ് യിശ്മായേലിന്റെ അടുക്കല്‍ ചെന്നു തനിക്കുള്ള ഭാര്യമാരെ കൂടാതെ അബ്രാഹാമിന്റെ മകനായ യിശ്മായേലിന്റെ മകളും നെബായോത്തിന്റെ സഹോദരിയുമായ മഹലത്തിനെയും വിവാഹം കഴിച്ചു.

10 എന്നാല്‍ യാക്കോബ് ബേര്‍-ശേബയില്‍ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഹാരാനിലേക്കു പോയി.

11 അവന്‍ ഒരു സ്ഥലത്തു എത്തിയപ്പോള്‍ സൂര്യന്‍ അസ്തമിക്കകൊണ്ടു അവിടെ രാപാര്‍ത്തു; അവന്‍ ആ സ്ഥലത്തെ കല്ലുകളില്‍ ഒന്നു എടുത്തു തലയണയായി വെച്ചു അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി.

12 അവന്‍ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടുഇതാ, ഭൂമിയില്‍ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോവണി; അതിന്റെ തല സ്വര്‍ഗ്ഗത്തോളം എത്തിയിരുന്നു; ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാര്‍ അതിന്മേല്‍കൂടി കയറുകയും ഇറങ്ങുകയുമായിരുന്നു.

13 അതിന്മീതെ യഹോവ നിന്നു അരുളിച്ചെയ്തതുഞാന്‍ നിന്റെ പിതാവായ അബ്രാഹാമിന്റെ ദൈവവും, യിസ്ഹാക്കിന്റെ ദൈവവുമായ യഹോവ ആകുന്നു; നീ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ ഞാന്‍ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും തരും.

14 നിന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിലെ പൊടിപോലെ ആകും; നീ പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പരക്കും; നീ മുഖാന്തരവും നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരവും ഭൂമിയിലെ സകലവംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും.

15 ഇതാ, ഞാന്‍ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ടു; നീ പോകുന്നേടത്തൊക്കെയും നിന്നെ കാത്തു ഈ രാജ്യത്തേക്കു നിന്നെ മടക്കിവരുത്തും; ഞാന്‍ നിന്നെ കൈവിടാതെ നിന്നോടു അരുളിച്ചെയ്തതു നിവര്‍ത്തിക്കും.

16 അപ്പോള്‍ യാക്കോബ് ഉറക്കമുണര്‍ന്നുയഹോവ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ടു സത്യം; ഞാനോ അതു അറിഞ്ഞില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.

17 അവന്‍ ഭയപ്പെട്ടുസ്ഥലം എത്ര ഭയങ്കരം! ഇതു ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല; ഇതു സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ വാതില്‍ തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു.

18 യാക്കോബ് അതികാലത്തു എഴുന്നേറ്റു തലയണയായി വെച്ചിരുന്ന കല്ലു എടുത്തു തൂണായി നിര്‍ത്തി, അതിന്മേല്‍ എണ്ണ ഒഴിച്ചു.

19 അവന്‍ ആ സ്ഥലത്തിന്നു ബേഥേല്‍ എന്നു പേര്വിളിച്ചു; ആദ്യം ആ പട്ടണത്തിന്നു ലൂസ് എന്നു പേരായിരുന്നു.

20 യാക്കോബ് ഒരു നേര്‍ച്ചനേര്‍ന്നുദൈവം എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കയും ഞാന്‍ പോകുന്ന ഈ യാത്രയില്‍ എന്നെ കാക്കുകയും ഭക്ഷിപ്പാന്‍ ആഹാരവും ധരിപ്പാന്‍ വസ്ത്രവും എനിക്കു തരികയും

21 എന്നെ എന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്കു സൌഖ്യത്തോടെ മടക്കി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കില്‍ യഹോവ എനിക്കു ദൈവമായിരിക്കും.

22 ഞാന്‍ തൂണായി നിര്‍ത്തിയ ഈ കല്ലു ദൈവത്തിന്റെ ആലയവും ആകും. നീ എനിക്കു തരുന്ന സകലത്തിലും ഞാന്‍ നിനക്കു ദശാംശം തരും എന്നു പറഞ്ഞു.

← ഉല്പത്തി 27   ഉല്പത്തി 29 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1025, 1298, 1420, 1430, 1453, 1463, 1992, ...

Apocalypse Revealed 779

True Christian Religion 24


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 340, 375, 422, 675, 696

Marriage 24

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

ഉല്പത്തി 11:31, 12:2, 3, 7, 8, 13:16, 14:20, 17:2, 4, 6, 7, 8, 20:3, 21:14, 22:23, 24:3, 4, 29, 60, 25:13, 26:34, 35, 27:33, 30:25, 31:3, 13, 45, 32:10, 35:1, 3, 6, 7, 14, 38:2, 46:3, 4, 47:24, 26, ...

പുറപ്പാടു് 2:24, 3:5, 6, 6:7, 32:13

ലേവ്യപുസ്തകം 26:42

Leviticus 45, 27:32

സംഖ്യാപുസ്തകം 12:6, 21:2

ആവർത്തനം 26:5, 17, 31:6, 8

യോശുവ 16:2, 18:13, 24:26

ന്യായാധിപന്മാർ 11:30, 20:26

രൂത്ത് 2:4

ശമൂവേൽ 1 1:11, 7:12, 16

ശമൂവേൽ 2 15:8

രാജാക്കന്മാർ 1 12:29

രാജാക്കന്മാർ 2 2:2

ദിനവൃത്താന്തം 1 4:10

ദിനവൃത്താന്തം 2 13:19

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 91:11, 121:7

Jeremiah 16:15

Ezekiel 28:25

Hosea 12:13

Malachi 3:10

John 1:51

Acts of the Apostles 18:10

Hebrews 13:5

Významy biblických slov

ആജ്ഞാപിച്ചു
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

അമ്മയുടെ
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

സ്ത്രീ
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

അമ്മ
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

ഭാര്യ
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

കണ്ടു
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

എത്തി
The hand in the Bible represents power, which is easy to understand, so to reach out or stretch out the hand means to exercise power,...

ഭൂമി
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

പൊടി
Dust, in Ezekiel 26:12, signifies the lowest things which are of the sensual principle of man. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural...

ഭയപ്പെട്ടു
The fearful signify people who have no faith.

സ്ഥലം
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

പറഞ്ഞു
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

എഴുന്നേറ്റു
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

തലയണ
In Genesis 28:11, the things which are under the back of the head or neck, that is 'pillows,' or supports, signify communication of inmost or...

തല
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

എണ്ണ
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

പേര്
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

വിളി
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

വിളിച്ചു
To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

ആദ്യം
Why would it be insulting for a man to refer to his married partner as his “first wife”? Because it implies there will be a...

ദൈവം
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

വീട്
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ദൈവത്തിന്റെ
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Angels on Jacob's Ladder
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Ascending and Descending
If we look to the Lord's Word as our guide, we can picture ourselves climbing a wonderful ladder, connecting us to the Lord's heaven.
Worship Talk | Ages over 18

 Blessings: Jacob's Ladder
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Conjunction by the Word
Worship Talk | Ages 7 - 14

 How the Word Enlightens
The Lord wants to help everyone see spiritual things more clearly but the quality and extent of an individual’s enlightenment depends on his or her own spiritual development. Enlightenment is affected by the questions we ask the Lord and the reasons we are seeking answers.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Jacob and His Dream
Color the background scene with the ladder. Color and cut out the figures of the angels and Jacob sleeping, then attach them to the scene. 
Project | Ages 7 - 14

 Jacob Dreams of a Ladder
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob's Dream
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob's Dream
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jacob's Dream
Jacob had a wonderful dream. He saw a tall, tall ladder, or perhaps rather a wide and magnificent staircase reaching all the way from earth to heaven.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Jacob's Dream
Color the pictures of the Lord and Jacob. Then make a ladder using craft sticks and toothpicks.
Project | Ages 4 - 6

 Jacob's Dream
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Jacob’s Dream
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Jacob’s Dream
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Dream - Level A
Complete lesson with activity choices: make angel crowns and act out Jacob's dream, make a collage of Jacob's Ladder, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob's Dream - Level B
Complete lesson with activity choices: make angel crowns and act out Jacob's dream, make a pocket stone or necklace to remind you that the Lord is always with you, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Dream - Level C
Complete lesson with activity choices: flight or fight attitude jar, look closer at the ladder of life, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob's Ladder
Article | Ages 15 - 17

 Jacob’s Ladder
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob's Ladder Collage
Color the ladder and the picture of Jacob. Make your own pictures of angels. Cut these out and assemble to make a collage picturing Jacob's dream. 
Project | Ages 4 - 10

 Jacob's Ladder Mural
Have children make pictures of angels of various sizes (because angels near the top of the ladder would appear smaller), then arrange on poster board (or a bulletin board) with a ladder, Jacob, and the Lord to make the mural. 
Project | Ages 7 - 14

 Jacob's Ladder (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Jacob's Pillow
Use a small stone as "pillow" and then use it to make this project.
Project | Ages 7 - 10

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 Quotes: Jacob's Ladder
Teaching Support | Ages over 15

 Stairway to Heaven
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Surely the Lord Is in this Place
One of the common experiences of life is waking up to something we did not realize before. This is what happened to Jacob after his dream of the ladder reaching from earth to heaven.
Worship Talk | Ages over 18

 The Stairway to Heaven
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Stairway to Heaven
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: