യേഹേസ്കേൽ 34:7

Study

             |

7 അതുകൊണ്ടു ഇടയന്മാരേ, യഹോവയുടെ വചനം കേള്‍പ്പിന്‍ ;