യേഹേസ്കേൽ 12:1

Study

             |

1 യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാല്‍