പുറപ്പാടു് 39:37

Studovat vnitřní smysl

Malayalam Bible     

← പുറപ്പാടു് 39:36    Celá kapitola    പുറപ്പാടു് 39:38 →

37 കാഴ്ചയപ്പം, തങ്കംകൊണ്ടുള്ള നിലവിളകൂ, കത്തിച്ചുവെപ്പാനുള്ള ദീപങ്ങള്‍, അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും,

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2576

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

പുറപ്പാടു് 25:31, 27:20

സംഖ്യാപുസ്തകം 8:2, 3

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Aaron, the High Priest
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Garments for the High Priest
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Priestly Garments
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The High Priest's Garments
A detailed description of the breastplate, ephod and other garments of the high priest of the tabernacle.
Article | Ages 7 - 17


Přeložit: