പുറപ്പാടു് 20

Studovat vnitřní smysl

       

1 ദൈവം ഈ വചനങ്ങളൊക്കെയും അരുളിച്ചെയ്തു

2 അടിമവീടായ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന യഹോവയായ ഞാന്‍ നിന്റെ ദൈവം ആകുന്നു.

3 ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങള്‍ നിനക്കു ഉണ്ടാകരുതു.

4 ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുതു; മിതെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ എങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയില്‍ എങ്കിലും ഭൂമിക്കു കീഴെ വെള്ളത്തില്‍ എങ്കിലും ഉള്ള യാതൊന്നിന്റെ പ്രതിമയും അരുതു.

5 അവയെ നമസ്കരിക്കയോ സേവിക്കയോ ചെയ്യരുതു. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയായ ഞാന്‍ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവം ആകുന്നു; എന്നെ പകെക്കുന്നവരില്‍ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറവരെ മക്കളുടെ മേല്‍ സന്ദര്‍ശിക്കയും

6 എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവര്‍ക്കും ആയിരം തലമുറ വരെ ദയകാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

7 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമം വൃഥാ എടുക്കരുതു; തന്റെ നാമം വൃഥാ എടുക്കുന്നവനെ യഹോവ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല.

8 ശബ്ബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാന്‍ ഔര്‍ക്ക.

9 ആറു ദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ചു നിന്റെ വേല ഒക്കെയും ചെയ്ക.

10 ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത്ആകുന്നു; അന്നു നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതില്‍ക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു.

11 ആറു ദിവസംകൊണ്ടു യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി, ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അതുകൊണ്ടു യഹോവ ശബ്ബത്തുനാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

12 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുന്ന ദേശത്തു നിനക്കു ദീര്‍ഘായുസ്സുണ്ടാകുവാന്‍ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക.

13 കുല ചെയ്യരുതു.

14 വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതു.

15 മോഷ്ടിക്കരുതു.

16 കൂട്ടുകാരന്റെ നേരെ കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയരുതു.

17 കൂട്ടുകാരന്റെ ഭവനത്തെ മോഹിക്കരുതു; കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയെയും അവന്റെ ദാസനെയും ദാസിയെയും അവന്റെ കാളയെയും കഴുതയെയും കൂട്ടുകാരനുള്ള യാതൊന്നിനെയും മോഹിക്കരുതു.

18 ജനം ഒക്കെയും ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലും കാഹളധ്വനിയും പര്‍വ്വതം പുകയുന്നതും കണ്ടു; ജനം അതുകണ്ടപ്പോള്‍ വിറെച്ചുകൊണ്ടു ദൂരത്തു നിന്നു.

19 അവര്‍ മോശെയോടുനീ ഞങ്ങളോടു സംസാരിക്ക; ഞങ്ങള്‍ കേട്ടുകൊള്ളാം; ഞങ്ങള്‍ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം ഞങ്ങളോടു സംസാരിക്കരുതേ എന്നു പറഞ്ഞു.

20 മോശെ ജനത്തോടുഭയപ്പെടേണ്ടാ; നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നും നിങ്ങള്‍ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാന്‍ അവങ്കലുള്ള ഭയം നിങ്ങള്‍ക്കു ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്നും അത്രേ ദൈവം വന്നിരിക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു.

21 അങ്ങനെ ജനം ദൂരത്തു നിന്നു; മോശെയോ ദൈവം ഇരുന്ന ഇരുളിന്നു അടുത്തുചെന്നു.

22 അപ്പോള്‍ യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ചതുനീ യിസ്രായേല്‍മക്കളോടു ഇപ്രകാരം പറയേണംഞാന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍നിന്നു നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചതു നിങ്ങള്‍ കണ്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ.

23 എന്റെ സന്നിധിയില്‍ വെള്ളികൊണ്ടുള്ള ദേവന്മാരെയോ പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ദേവന്മാരെയോ നിങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കരുതു.

24 എനിക്കു മണ്ണുകൊണ്ടു ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി അതിന്മേല്‍ നിന്റെ ഹോമയാഗങ്ങളെയും സമാധാനയാഗങ്ങളെയും നിന്റെ ആടുകളെയും കന്നുകാലികളെയും അര്‍പ്പിക്കേണം. ഞാന്‍ എന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്മരണ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഏതു സ്ഥലത്തും ഞാന്‍ നിന്റെ അടുക്കല്‍ വന്നു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും.

25 കല്ലു കൊണ്ടു എനിക്കു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്കില്‍ ചെത്തിയ കല്ലുകൊണ്ടു അതു പണിയരുതു; നിന്റെ ആയുധംകൊണ്ടു അതിനെ തൊട്ടാല്‍ നീ അതിനെ അശുദ്ധമാക്കും.

26 എന്റെ യാഗപീഠത്തിങ്കല്‍ നിന്റെ നഗ്നത കാണാതിരിപ്പാന്‍ നീ അതിങ്കല്‍ പടികളാല്‍ കയറരുതു.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 8753, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, ...

Apocalypse Explained 405


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1298, 1551, 1754, 2009, 2332, 2575, 2826, ...

Apocalypse Revealed 213, 392, 457, 474, 601, 847

Divine Providence 230

കർത്താവിന്റെ ഉപദേശം 59

Doctrine of Life 59

True Christian Religion 9, 284, 291, 301, 305, 309, 313, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 78, 240, 304, 391, 504, 532, 539, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 35, 43, 49

Marriage 9

Skočit na podobné biblické verše

ഉല്പത്തി 1:31, 2:2, 15:17, 27:20, 39:9

പുറപ്പാടു് 13:3, 14, 16:23, 19:3, 16, 20:4, 23, 21:12, 17, 22:19, 23:1, 12, 24, 24:4, 28:42, 43, 29:46, 31:12, 32:4, 8, 34:7, 14, 17, 21, 35:1

ലേവ്യപുസ്തകം 11:45, 18:20, 19:3, 4, 11, 12, 20:5, 10, 23:3, 24:15, 25:38, 42

Leviticus 55

ലേവ്യപുസ്തകം 26:1, 2, 13

സംഖ്യാപുസ്തകം 5:12, 14:18, 15:32, 25:11

ആവർത്തനം 4:10, 16, 23, 25, 36, 40, 5:4, 6, 23, 27, 6:14, 7:9, 8:2, 16, 16:22, 20:1, 21:18, 27:5, 15

യോശുവ 8:31, 23:7, 24:19

ന്യായാധിപന്മാർ 6:10, 17:3

ശമൂവേൽ 1 22:3

രാജാക്കന്മാർ 1 8:12, 11:4, 12:28, 18:39

രാജാക്കന്മാർ 2 5:18, 27, 17:7, 12, 35

ദിനവൃത്താന്തം 2 7:19, 33:7

നെഹെമ്യാവു 9:13, 14

ഇയ്യോബ് 21:19

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 50:7, 81:7, 10, 11, 101:2, 109:14

സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 19:5

യെശയ്യാ 58:13

യിരേമ്യാവു 16:14, 17:21, 22, 32:18

യേഹേസ്കേൽ 18:2, 20:5, 7, 20

ദാനീയേൽ 3:18, 9:4

ഹോശേയ 12:10

മീഖാ 2:2

മലാഖി 1:6, 3:5

മത്തായി 5:21, 27, 33, 15:4, 19:3, 18, 27:25

മർക്കൊസ് 7:10, 10:19

ലൂക്കോസ് 13:14, 18:20

Luke 23:56

യോഹന്നാൻ 9:2, 14:23

പ്രവൃത്തികൾ 4:24, 17:29, 20:33

റോമർ 2:21, 7:7, 13:9

എഫെസ്യർ 6:2, 3

എബ്രായർ 4:10, 11, 12:18, 19

യാക്കോബ് 2:11

പത്രൊസ് 1 1

Významy biblických slov

ദൈവം
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

താഴെ
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

ഭൂമി
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

പക
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

അകൃത്യം
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

സ്നേഹിച്ചു
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

ആയിരം
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

ദയ
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

ശബ്ബത്ത്
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

ദിവസം
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

പരദേശി
The word "stranger" is used many times in the Bible, and it is sometimes paired with the word "sojourner". They are different concepts in the...

അമ്മ
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

സാക്ഷ്യം
In court, a witness is someone who saw a crime being committed, or observed something that could help determine the guilt or innocence of the...

ഭാര്യ
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

കഴുത
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

ഇടി
When the Lord speaks through the heaven, it descends into the lower spheres and is heard as thunder. As He speaks through the whole of...

കണ്ടു
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

നിന്നു
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

കേട്ടു
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

പറഞ്ഞു
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ഭയം
Fear of the unknown and fear of change are both common ideas, and together cover a broad spectrum of the fears we tend to have...

വെള്ളി
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

വന്നു
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

നഗ്നത
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The 10 Commandments: God's Name Explained

We'll unpack the spiritual essence of what it means to "take God's name in vain," answer your questions, and delve into Swedenborg's spiritual experiences and what he learned through them!

പുറപ്പാടു് 20:7 >> 05:28, 19:02, 34:00

The 10 Commandments: What Honoring Father and Mother Really Means

The commandment about honoring your father and mother may seem fairly straightforward but when you learn the layers of spiritual meaning within it, its relevance expands to much more than respecting your parents.


How to Find Lasting Inner Peace

If the goal is peace, what's the pathway? The commandment on remembering the Sabbath can help . . . in more ways than you'd expect.


False Gods: Mysteries of the 10 Commandments Explained - Swedenborg and Life

How can a God who is willing to punish children for their parent’s actions be described as merciful? How can anyone this possessive be the moral role model that God is supposed to be?

പുറപ്പാടു് 20:1-6 >> 00:58, 03:47
Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 A Day of Rest
In the New Church we are told that when we are trying to be loving and kind to other people, then the Lord is at rest. And this is the real Sabbath.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Does the Lord Forgive?
Lesson and activities looking at the Lord's love and mercy in forgiving us.
Religion Lesson | Ages over 15

 Forgiveness and Mercy
The Lord forgives sins, because He is mercy itself. To receive forgiveness a person must admit wrongdoing, stop doing evil, and begin a new life.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 For Reflection: A Perfect Sabbath
Think about ways to look to the Lord and also get some rest and recreation as you celebrate the Sabbath day.
Activity | Ages over 4

 His Life Within You
The first commandment calls us to commit our life to the Lord, to delight in knowing Him and in feeling His life within us.
Article | Ages over 15

 Honor Your Father and Your Mother
Coloring Page | Ages 7 - 14

 I Am the Lord Your God
Worship Talk | Ages over 18

 Identify and Name False Gods
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Memory Verse: Holy Is His Name
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Keeping the Sabbath
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Love Me Keep My Commandments
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Lord Our God
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Worship of the Heart
Activity | Ages 4 - 14

 Moses Receiving the Ten Commandments
Color and cut out the pieces to assemble a project showing Moses receiving the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 Mount Sinai Diorama
Print the figures of Moses and the Children of Israel, use playdough to make Mount Sinai, then arrange in a diorama.
Project | All Ages

 No Other Gods
The first commandment tells us that we should worship the one true God and have no other Gods before Him. This sounds simple enough. Who would bow before a carved image or worship an idol? The fact is, we all do. The First Commandment is as important for us today as it ever was.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 Our Covenant with God
A covenant is a promise made between two or more people. New Church teachings explain how keeping covenant joins a person with the Lord.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Our Covenant with the Lord
Lesson and activities exploring our covenant with the Lord and how we can respond to His love.
Religion Lesson | Ages over 15

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Giving of the Ten Commandments
Make a picture of Moses bringing the two tablets of stone down Mount Sinai to help you focus on the miraculous way the Lord gave us the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 Quotes: Holy Is His Name
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Keeping the Sabbath
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Love Me and Keep My Commandments
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: The Lord Our God
Teaching Support | Ages over 15

 Remember the Sabbath
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Resting in the Lord
Worship Talk | Ages over 18

 Sensual Pleasure and Delights
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Spiritual Tasks for the Ten Commandments
Spiritual tasks to help us apply the Ten Commandments.
Activity | Ages over 18

 Taking the Lord's Name in Vain
Might you be coming close to taking the Lord's name in vain without even realizing it? 
Activity | Ages 11 - 17

 The Eighth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Fifth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The First Commandment
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The First Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Fourth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Function of Wings
Compare the function of a bird's wings with how the Ten Commandments - and other parts of the Lord's Word - help us.
Activity | Ages 7 - 17

 The History and Meaning of the Sabbath
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord Gives the Ten Commandments
Story | Ages 4 - 6

 The Lord's Commandments Mobile
This complex project combines the two great commandments and the Ten Commandments in one mobile.
Project | Ages 7 - 14

 The Lord Will Not Hold Him Innocent
Article | Ages 15 - 17

 The Ninth and Tenth Commandments
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Second Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Seventh Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Sixth Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Ten Commandments
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Ten Commandments
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Ten Commandments
The Ten Commandments list actions a person must do in order to connect with God. Explore the spiritual meaning to commandments using New Church online resources.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Ten Commandments
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Ten Commandments (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Ten Commandments Calligraphy
Color the border around this calligraphy of the Ten Commandments.
Project | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments in Hebrew
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Ten Commandments Received, The Golden Calf
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Third Commandment
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Two Tablets
Use a modeling compound to make small tablets. 
Project | Ages 7 - 14

 Turning Away from False Gods Collage
Make a collage showing things people might “worship” or seem to make a higher priority in their lives than the Lord. 
Project | Ages 7 - 17

 What Worship Is
Worship Talk | Ages over 18

 Why We Need Rules
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Worshiping the Lord Alone
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Worshiping the One True God
Worship Talk | Ages over 18

 You Shall Not Take the Name of the Lord Your God in Vain
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: