ആവർത്തനം 6

Studovat vnitřní smysl

← ആവർത്തനം 5   ആവർത്തനം 7 →     

1 നിങ്ങള്‍ കൈവശമാക്കുവാന്‍ കടന്നുചെല്ലുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചു നടക്കേണ്ടതിന്നും നിന്റെ ജീവകാലം ഒക്കെയും നീയും നിന്റെ മകനും മകന്റെ മകനും ഞാന്‍ നിന്നോടു കല്പിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ എല്ലാചട്ടങ്ങളും കല്പനകളും പ്രമാണിപ്പാന്‍ തക്കവണ്ണം അവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിന്നും

2 നീ ദീര്‍ഘായുസ്സോടിരിക്കേണ്ടതിന്നുമായി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങള്‍ക്കു ഉപദേശിച്ചുതരുവാന്‍ കല്പിച്ചിട്ടുള്ള കല്പനകളും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഇവ ആകുന്നു.

3 ആകയാല്‍ യിസ്രായേലേ, നിനക്കു നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന്നും നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടു അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങള്‍ ഏറ്റവും വര്‍ദ്ധിക്കേണ്ടതിന്നും നീ കേട്ടു ജാഗ്രതയോടെ അനുസരിച്ചു നടക്ക.

4 യിസ്രായേലേ, കേള്‍ക്ക; യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു; യഹോവ ഏകന്‍ തന്നേ.

5 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ പൂര്‍ണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂര്‍ണ്ണമനസ്സോടും പൂര്‍ണ്ണശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണം.

6 ഇന്നു ഞാന്‍ നിന്നോടു കല്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങള്‍ നിന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ ഇരിക്കേണം.

7 നീ അവയെ നിന്റെ മക്കള്‍ക്കു ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കയും നീ വീട്ടില്‍ ഇരിക്കുമ്പോഴും വഴി നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേലക്കുമ്പോഴും അവയെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കയും വേണം.

8 അവയെ അടയാളമായി നിന്റെ കൈമേല്‍ കെട്ടേണം; അവ നിന്റെ കണ്ണുകള്‍ക്കു മദ്ധ്യേ പട്ടമായി ഇരിക്കേണം.

9 അവയെ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ കട്ടിളകളിന്‍ മേലും പടിവാതിലുകളിലും എഴുതേണം.

10 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുമെന്നു അബ്രാഹാം, യിസ്ഹാക്, യാക്കോബ്, എന്ന നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോടു സത്യം ചെയ്ത ദേശത്തേക്കു നിന്നെ കൊണ്ടുചെന്നു നീ പണിയാത്ത വലുതും നല്ലതുമായ പട്ടണങ്ങളും

11 നീ നിറെക്കാതെ സകലസമ്പത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീടുകളും നീ കുഴിക്കാത്ത കിണറുകളും നീ നട്ടുണ്ടാക്കാത്ത മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഒലിവുതോട്ടങ്ങളും നിനക്കു തരികയും നീ തിന്നു തൃപ്തി പ്രാപിക്കയും ചെയ്യുമ്പോള്‍

12 നിന്നെ അടിമവീടായ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന യഹോവയെ മറക്കാതിരിപ്പാന്‍ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്‍ക.

13 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു അവനെ സേവിക്കേണം; അവന്റെ നാമത്തില്‍ സത്യം ചെയ്യേണം.

14 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കോപം നിനക്കു വിരോധമായി ജ്വലിച്ചു നിന്നെ ഭൂമിയില്‍നിന്നു നശിപ്പിക്കാതിരിപ്പാന്‍ ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന ജാതികളുടെ ദേവന്മാരായ അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നീ പോകരുതു;

15 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ തീക്ഷണതയുള്ള ദൈവം ആകുന്നു.

16 നിങ്ങള്‍ മസ്സയില്‍വെച്ചു പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ പരീക്ഷിക്കരുതു.

17 നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടു കല്പിച്ചിട്ടുള്ള കല്പനകളും സാക്ഷ്യങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിങ്ങള്‍ ജാഗ്രതയോടെ പ്രമാണിക്കേണം.

18 നിനക്കു നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന്നും യഹോവ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോടു സത്യം ചെയ്ത നല്ലദേശം നീ ചെന്നു കൈവശമാക്കേണ്ടതിന്നും യഹോവ അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ

19 നിന്റെ സകലശത്രുക്കളെയും നിന്റെ മുമ്പില്‍നിന്നു ഔടിച്ചുകളയേണ്ടതിന്നും നീ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ന്യായവും ഹിതവുമായുള്ളതിനെ ചെയ്യേണം.

20 നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും എന്തു എന്നു നാളെ നിന്റെ മകന്‍ നിന്നോടു ചോദിക്കുമ്പോള്‍ നീ നിന്റെ മകനോടു പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്‍

21 ഞങ്ങള്‍ മിസ്രയീമില്‍ ഫറവോന്നു അടിമകള്‍ ആയിരുന്നു; എന്നാല്‍ യഹോവ ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടു ഞങ്ങളെ മിസ്രയീമില്‍നിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചു.

22 മിസ്രയീമിന്റെയും ഫറവോന്റെയും അവന്റെ സകലകുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ ഞങ്ങള്‍ കാണ്‍കെ യഹോവ മഹത്തും ഉഗ്രവുമായുള്ള അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.

23 ഞങ്ങളേയോ താന്‍ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോടു സത്യം ചെയ്ത ദേശം തരുവാന്‍ അതില്‍ കൊണ്ടുവന്നാക്കേണ്ടതിന്നു അവിടെ നിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചു

24 എല്ലായ്പോഴും നമുക്കു നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന്നും ഇന്നത്തെപ്പോലെ അവന്‍ നമ്മെ ജീവനോടെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നുമായി നാം നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുവാനും ഈ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളെയും ആചരിപ്പാനും യഹോവ നമ്മോടു കല്പിച്ചു.

25 നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ നമ്മോടു കല്പിച്ചതുപോലെ നാം അവന്റെ മുമ്പാകെ ഈ സകലകല്പനകളും ആചരിപ്പാന്‍ തക്കവണ്ണം കാത്തുകൊള്ളുന്നു എങ്കില്‍ നാം നീതിയുള്ളവരായിരിക്കും.

← ആവർത്തനം 5   ആവർത്തനം 7 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 6      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-3. The Law is given that the soul may keep it* and thereby attain eternal life. * This looks like a self-evident proposition, but there are some modern theories, misnamed evangelical, which would seem rather to indicate that the Law was given to prove to the soul that it could not be kept, in direct contradiction to the Lord's own words Matthew 5:17-20; 19:17, and elsewhere.

Verses 4-15. The primary commandment of the Law is that there is but one LORD, who must be enthroned as the central object of love and worship in the soul (Mark 12:29-30).

Verses 16-25. Divine Providence must not be murmured against, for all its dealings are constantly directed for the good of the soul to lead it to heaven: it only remains for the regenerate to carry out the Divine commands.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 396, 1038, 2225, 2842, 2921, 2930, 4197, ...

Apocalypse Revealed 216, 347, 474, 527, 635, 681

Conjugial Love 315

Divine Love and Wisdom 282

Doctrine of the Lord 45

True Christian Religion 6, 81, 297, 369, 697


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 208, 427, 608, 617, 619, 638, 696, ...

Divine Wisdom 6

Marriage 6, 81

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

ഉല്പത്തി 24:3

പുറപ്പാടു് 3:6, 8, 17, 20, 10:2, 12:26, 13:3, 9, 14, 16, 17:2, 7, 20:3, 23:13, 25, 27, 31

സംഖ്യാപുസ്തകം 35:34

ആവർത്തനം 1:8, 3:18, 4:1, 5, 9, 10, 24, 35, 39, 5:1, 7, 16, 29, 31, 32, 6:2, 10, 18, 23, 24, 7:4, 8:8, 10, 11, 12, 14, 18, 10:12, 20, 11:1, 9, 15, 17, 18, 20, 12:1, 13:4, 5, ...

യോശുവ 4:24, 22:5, 23:7, 12, 16, 24:13, 14

ന്യായാധിപന്മാർ 2:12

ശമൂവേൽ 1 7:3

രാജാക്കന്മാർ 1 8:40

രാജാക്കന്മാർ 2 17:35, 36, 23:25

ദിനവൃത്താന്തം 2 15:12, 34:31

നെഹെമ്യാവു 9:25

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 31:24, 37:31, 41:3, 78:5, 7, 86:10, 95:9, 119:2, 4, 13, 30, 135:9

സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 3:1, 7:3, 9:11, 30:9

യെശയ്യാ 17:10

Isaiah 51:7, 65:16

Jeremiah 4:2, 7:6, 25:6, 32:39

Ezekiel 18:9, 37:24

Zechariah 14:9

Matthew 4:7, 10, 22:37, 23:5

Mark 12:29, 30

Luke 4:8, 12, 10:27

Romans 2:13

Ephesians 6:4

1 John 3:7

Významy biblických slov

കേട്ടു
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

ശക്തി
'Might' denotes the forces or power of truth.

വീട്
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

വഴി
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

കൈ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

കുഴി
Broken cisterns (Jer. 2:13) signify false doctrines.

നട്ടു
'A shrub' signifies the knowledges of truth.

തൃപ്തി
'What satisfies' is what nourishes the soul.

സൂക്ഷിച്ചു
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

ഭയപ്പെട്ടു
The fearful signify people who have no faith.

ദൈവം
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

ശത്രു
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

വിധി
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

നീതി
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Memory Verse: Holy Is His Name
Activity | Ages 4 - 14

 Obeying the Lord
We really come to belong to the Lord by wanting Him to lead and teach us and by obeying what He commands.
Worship Talk | Ages 4 - 10

 Our Idea of God
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Parenting
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Parenting Like Angels
In many ways being a parent is like doing the work of guardian angels supporting us in our spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Prayers for Children: King of Kings
Activity | Ages 7 - 14

 The God We Worship
Worship Talk | Ages over 18

 To Learn About the Lord, Look in the Word
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 True Freedom
"It is the freedom to enjoy such things - the freedom to love the Lord above all, the freedom to love the truth of His Word, and the freedom to love the good in our fellow human beings - it is this which is freedom itself."
Worship Talk | Ages over 18

 What Do We Owe Our Children?
Article | Ages over 18


Přeložit: