ആവർത്തനം 10

Studovat vnitřní smysl

       

1 അക്കാലത്തു യഹോവ എന്നോടുനീ മുമ്പിലത്തെപോലെ രണ്ടു കല്പലക വെട്ടിയെടുത്തു എന്റെ അടുക്കല്‍ പര്‍വ്വതത്തില്‍ കയറിവരിക; മരംകൊണ്ടു ഒരു പെട്ടകവും ഉണ്ടാക്കുക.

2 നീ ഉടെച്ചുകളഞ്ഞ മുമ്പിലത്തെ പലകകളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന വചനങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ആ പലകകളില്‍ എഴുതും; നീ അവയെ ആ പെട്ടകത്തില്‍ വെക്കേണം എന്നു കല്പിച്ചു.

3 അങ്ങനെ ഞാന്‍ ഖദിരമരംകൊണ്ടു ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കി മുമ്പിലത്തേവ പോലെ രണ്ടു കല്പലക വെട്ടിയെടുത്തു കയ്യില്‍ ആ പലകയുമായി പര്‍വ്വതത്തില്‍ കയറി.

4 മഹായോഗം ഉണ്ടായിരുന്ന നാളില്‍ യഹോവ പര്‍വ്വതത്തില്‍ തീയുടെ നടുവില്‍നിന്നു നിങ്ങളോടു അരുളിച്ചെയ്ത പത്തു കല്പനയും യഹോവ മുമ്പിലത്തെ എഴുത്തുപോലെ പലകകളില്‍ എഴുതി, അവയെ എന്റെ പക്കല്‍ തന്നു.

5 അനന്തരം ഞാന്‍ തിരിഞ്ഞു പര്‍വ്വതത്തില്‍ നിന്നു ഇറങ്ങി ഞാന്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന പെട്ടകത്തില്‍ പലക വെച്ചു; യഹോവ എന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ അവ അവിടെത്തന്നേ ഉണ്ടു. -

6 യിസ്രായേല്‍മക്കള്‍ ബെനേ-ആക്കാന്‍ എന്ന ബേരോത്തില്‍നിന്നു മോസരയിലേക്കു യാത്രചെയ്തു. അവിടെവെച്ചു അഹരോന്‍ മരിച്ചു; അവിടെ അവനെ അടക്കംചെയ്തു; അവന്റെ മകന്‍ എലെയാസാര്‍ അവന്നു പകരം പുരോഹിതനായി.

7 അവിടെനിന്നു അവര്‍ ഗുദ്ഗോദെക്കും ഗുദ്ഗോദയില്‍ നിന്നു നീരൊഴുകൂള്ള ദേശമായ യൊത്-ബത്തെക്കും യാത്രചെയ്തു.

8 അക്കാലത്തു യഹോവ ലേവിഗോത്രത്തെ യഹോവയുടെ നിയമ പെട്ടകം ചുമപ്പാനും ഇന്നുവരെ നടന്നുവരുന്നതുപോലെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്‍ നിന്നു ശുശ്രൂഷചെയ്‍വാനും അവന്റെ നാമത്തില്‍ അനുഗ്രഹിപ്പാനും വേറുതിരിച്ചു.

9 അതുകൊണ്ടു ലേവിക്കു അവന്റെ സഹോദരന്മാരോടുകൂടെ ഔഹരിയും അവകാശവും ഇല്ല; നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവന്നു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ യഹോവ തന്നേ അവന്റെ അവകാശം. -

10 ഞാന്‍ മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ നാല്പതു രാവും നാല്പതു പകലും പര്‍വ്വതത്തില്‍ താമസിച്ചു; ആ പ്രാവശ്യവും യഹോവ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു; നിന്നെ നശിപ്പിക്കാതിരിപ്പാന്‍ യഹോവേക്കു സമ്മതമായി.

11 പിന്നെ യഹോവ എന്നോടുനീ എഴുന്നേറ്റു യാത്രപുറപ്പെട്ടു ജനത്തിന്നു മുന്നടക്ക; അവര്‍ക്കും കൊടുക്കുമെന്നു ഞാന്‍ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോടു സത്യംചെയ്ത ദേശം അവര്‍ ചെന്നു കൈവശമാക്കട്ടെ എന്നു കല്പിച്ചു.

12 ആകയാല്‍ യിസ്രായേലേ, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുകയും അവന്റെ എല്ലാവഴികളിലും നടക്കയും അവനെ സ്നേഹിക്കയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ പൂര്‍ണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂര്‍ണ്ണമനസ്സോടുംകൂടെ സേവിക്കയും

13 ഞാന്‍ ഇന്നു നിന്നോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന യഹോവയുടെ കല്പനകളും ചട്ടങ്ങളും നിന്റെ നന്മെക്കായി പ്രമാണിക്കയും വേണം എന്നല്ലാതെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടു ചോദിക്കുന്നതു എന്തു?

14 ഇതാ, സ്വര്‍ഗ്ഗവും സ്വര്‍ഗ്ഗാധി സ്വര്‍ഗ്ഗവും ഭൂമിയും അതിലുള്ളതൊക്കെയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവേക്കുള്ളവ ആകുന്നു.

15 നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോടു മാത്രം യഹോവേക്കു പ്രീതിതോന്നി അവരെ സ്നേഹിച്ചു; അവരുടെ ശേഷം അവരുടെ സന്തതിയായ നിങ്ങളെ ഇന്നുള്ളതുപോലെ അവന്‍ സകലജാതികളിലും വെച്ചു തിരഞ്ഞെടുത്തു.

16 ആകയാല്‍ നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗ്രചര്‍മ്മം പരിച്ഛേദന ചെയ്‍വിന്‍ ; ഇനിമേല്‍ ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളവരാകരുതു.

17 നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ദേവാധിദൈവവും കര്‍ത്താധികര്‍ത്താവുമായി വല്ലഭനും ഭയങ്കരനുമായ മഹാദൈവമല്ലോ; അവന്‍ മുഖം നോക്കുന്നില്ല പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നതുമില്ല.

18 അവന്‍ അനാഥര്‍ക്കും വിധവമാര്‍ക്കും ന്യായം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നു; പരദേശിയെ സ്നേഹിച്ചു അവന്നു അന്നവും വസ്ത്രവും നലകുന്നു.

19 ആകയാല്‍ നിങ്ങള്‍ പരദേശിയെ സ്നേഹിപ്പിന്‍ ; നിങ്ങളും മിസ്രയീംദേശത്തു പരദേശികളായിരുന്നുവല്ലോ.

20 നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ ഭയപ്പെടേണം; അവനെ സേവിക്കേണം; അവനോടു ചേര്‍ന്നിരിക്കേണം; അവന്റെ നാമത്തില്‍ സത്യം ചെയ്യേണം.

21 അവന്‍ ആകുന്നു നിന്റെ പുകഴ്ച; അവന്‍ ആകുന്നു നിന്റെ ദൈവം; നീ കണ്ണാലെ കണ്ടിട്ടുള്ള മഹത്തും ഭയങ്കരവുമായ കാര്യങ്ങളെ നിനക്കുവേണ്ടി ചെയ്തതു അവന്‍ തന്നേ.

22 നിന്റെ പിതാക്കന്മാര്‍ എഴുപതു ദേഹികളായി മിസ്രയീമിലേക്കു ഇറങ്ങിപ്പോയി; ഇപ്പോഴോ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ പെരുക്കി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 10      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-5. That a new regenerate will is required in the natural mind.

Verses 6-7. Progression in the religious opinions.

Verses 8-11. The faculty for receiving good in the new will entirely from heaven.

Verses 12-13. The whole duty of man is to keep the commandments.

Verses 14-22. The desire of the Lord to save all as far as possible.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 576, 730, 1288, 1298, 2009, 2039, 2826, ...

Apocalypse Revealed 101, 366, 474, 527, 529, 681, 764

Conjugial Love 315

Doctrine of Life 59, 61

വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉപദേശം 54

True Christian Religion 284, 286, 325, 675, 697


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 102, 340, 444, 608, 675, 696, 700, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

ഉല്പത്തി 14:19, 22, 46:26, 27

പുറപ്പാടു് 9:29, 15:2, 19:5, 22:20, 21, 25:10, 16, 21, 31:18, 32:14, 19, 34:1, 4, 10, 28, 40:20

ലേവ്യപുസ്തകം 9:22, 25:35

സംഖ്യാപുസ്തകം 3:6, 31, 8:5, 6, 11, 18:20, 23, 24, 20:28, 33:30, 33, 38

ആവർത്തനം 1:8, 10, 11, 4:12, 15, 34, 37, 5:29, 33, 6:5, 13, 7:21, 9:6, 10, 18, 19, 12:12, 14:27, 29, 18:1, 2, 5, 21:3, 5, 23:8, 26:5, 16, 30:6, 31:9

യോശുവ 22:22, 24:18

ശമൂവേൽ 1 12:20

രാജാക്കന്മാർ 1 8:27

രാജാക്കന്മാർ 2 10:31, 18:3, 6

ദിനവൃത്താന്തം 1 15:2, 15, 16:13, 23:13, 28:9

ദിനവൃത്താന്തം 2 15:12, 19:7, 30:8

നെഹെമ്യാവു 9:6

ഇയ്യോബ് 34:19

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 10:18, 24:1, 68:6, 81:14, 115:16, 136:3, 146:9

സഭാപ്രസംഗി 12:13

യെശയ്യാ 60:19

യിരേമ്യാവു 4:4, 17:14, 32:18, 49:11

ദാനീയേൽ 2:47

ആമോസ് 3:2

മീഖാ 6:8

മത്തായി 4:10, 22:37

മർക്കൊസ് 12:30

ലൂക്കോസ് 1:6

പ്രവൃത്തികൾ 7:14

റോമർ 2:29, 9:5

കൊരിന്ത്യർ 2 3:7

കൊലൊസ്സ്യർ 25

തിമൊഥെയൊസ് 1 6:15

എബ്രായർ 9:4

യാക്കോബ് 2:1

Významy biblických slov

മരം
'Wood' signifies good, as well the good of love to the Lord as the good of charity towards our neighbor.

പെട്ടകം
A coffin (Gen. 1:26) signifies that wherein something is shut up or concealed.

തീ
Fire, in the spiritual sense, can mean both love and hatred depending on the context, just as natural fire can be both comforting in keeping...

എഴുത്തു
If knowing what’s right were the same as doing what’s right, we would all be thin, healthy, hard-working, law-abiding, faithful to our spouses and free...

എഴുതി
In John 8:2-11, the Lord wrote twice on the ground, when the woman taken in adultery was brought to him, which signifies the condemnation of...

തിരിഞ്ഞു
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

ഇറങ്ങി
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

യാത്ര
'To journey' signifies the institutes and order of life.

മരിച്ചു
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

നിന്നു
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

ശുശ്രൂഷ
'To minister,' as in Genesis 40:2, relates to scientific ideas.

അവകാശം
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

കേട്ടു
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

എഴുന്നേറ്റു
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

വഴി
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ഭൂമി
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

സ്നേഹിച്ചു
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

ശേഷം
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.

പരിച്ഛേദന
Circumcision (Gen. 17:10) signifies purity.

മുഖം
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

പ്രതിഫലം
A "reward" in the Bible represents something that brings people together, or brings spiritual states together, and binds them. It's easy to see this in...

കൊടുക്കുന്നു
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

പരദേശി
The word "stranger" is used many times in the Bible, and it is sometimes paired with the word "sojourner". They are different concepts in the...

ദൈവം
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...


Přeložit: