ശമൂവേൽ 1 8

Studovat vnitřní smysl

Malayalam Bible     

← ശമൂവേൽ 1 7   ശമൂവേൽ 1 9 →

1 ശമൂവേല്‍ വൃദ്ധനായപ്പോള്‍ തന്റെ പുത്രന്മാരെ യിസ്രായേലിന്നു ന്യായാധിപന്മാരാക്കി.

2 അവന്റെ ആദ്യജാതന്നു യോവേല്‍ എന്നും രണ്ടാമത്തവന്നു അബീയാവു എന്നും പേര്‍. അവര്‍ ബേര്‍-ശേബയില്‍ ന്യായപാലനം ചെയ്തുപോന്നു.

3 അവന്റെ പുത്രന്മാര്‍ അവന്റെ വഴിയില്‍ നടക്കാതെ ദുരാഗ്രഹികളായി കൈക്കൂലി വാങ്ങി ന്യായം മറിച്ചുവന്നു.

4 ആകയാല്‍ യിസ്രായേല്‍മൂപ്പന്മാര്‍ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി, രാമയില്‍ ശമൂവേലിന്റെ അടുക്കല്‍ വന്നു, അവനോടു

5 നീ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു; നിന്റെ പുത്രന്മാര്‍ നിന്റെ വഴിയില്‍ നടക്കുന്നില്ല; ആകയാല്‍ സകല ജാതികള്‍ക്കുമുള്ളതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങള്‍ക്കു ഒരു രാജാവിനെ നിയമിച്ചുതരേണമെന്നു പറഞ്ഞു.

6 ഞങ്ങളെ ഭരിക്കേണ്ടതിന്നു രാജാവിനെ തരേണമെന്നു അവര്‍ പറഞ്ഞ കാര്യം ശമൂവേലിന്നു അനിഷ്ടമായി. ശമൂവേല്‍ യഹോവയോടു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു.

7 യഹോവ ശമൂവേലിനോടു അരുളിച്ചെയ്തതെന്തെന്നാല്‍ജനം നിന്നോടു പറയുന്ന സകലത്തിലും അവരുടെ അപേക്ഷ കേള്‍ക്ക; അവര്‍ നിന്നെയല്ല, ഞാന്‍ അവരെ ഭരിക്കാതവണ്ണം എന്നെയാകുന്നു ത്യജിച്ചിരിക്കുന്നതു.

8 ഞാന്‍ അവരെ മിസ്രയീമില്‍നിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ച നാള്‍മുതല്‍ ഇന്നുവരെ അവര്‍ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചും അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിച്ചുംകൊണ്ടു എന്നോടു ചെയ്തതുപോലെ നിന്നോടും ചെയ്യുന്നു.

9 ആകയാല്‍ അവരുടെ അപേക്ഷ കേള്‍ക്ക; എങ്കിലും അവരോടു ഘനമായി സാക്ഷീകരിച്ചു അവരെ വാഴുവാനിരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ ന്യായം അവരോടു അറിയിക്കേണം.

10 അങ്ങനെ രാജാവിന്നായി അപേക്ഷിച്ച ജനത്തോടു ശമൂവേല്‍ യഹോവയുടെ വചനങ്ങളെ എല്ലാം അറിയിച്ചു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്‍

11 നിങ്ങളെ വാഴുവാനിരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ ന്യായം ഇതായിരിക്കുംഅവന്‍ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെ തനിക്കു തേരാളികളും കുതിരച്ചേവകരും ആക്കും; അവന്റെ രഥങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പെ അവര്‍ ഔടേണ്ടിയും വരും.

12 അവന്‍ അവരെ ആയിരത്തിന്നും അമ്പതിന്നും അധിപന്മാരാക്കും; തന്റെ നിലം കൃഷി ചെയ്‍വാനും തന്റെ വിള കൊയ്‍വാനും തന്റെ പടക്കോപ്പും തേര്‍കോപ്പും ഉണ്ടാക്കുവാനും അവരെ നിയമിക്കും.

13 അവന്‍ നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ തൈലക്കാരത്തികളും വെപ്പുകാരത്തികളും അപ്പക്കാരത്തികളും ആയിട്ടു എടുക്കും.

14 അവന്‍ നിങ്ങളുടെ വിശേഷമായ നിലങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഒലിവുതോട്ടങ്ങളും എടുത്തു തന്റെ ഭൃത്യന്മാര്‍ക്കും കൊടുക്കും.

15 അവന്‍ നിങ്ങളുടെ വിളവുകളിലും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലും ദശാംശം എടുത്തു തന്റെ ഷണ്ഡന്മാര്‍ക്കും ഭൃത്യന്മാര്‍ക്കും കൊടുക്കും.

16 അവന്‍ നിങ്ങളുടെ ദാസന്മാരെയും ദാസിമാരെയും നിങ്ങളുടെ കോമളയുവാക്കളെയും നിങ്ങളുടെ കഴുതകളെയും പിടിച്ചു തന്റെ വേലെക്കു ആക്കും.

17 അവന്‍ നിങ്ങളുടെ ആടുകളില്‍ പത്തിലൊന്നു എടുക്കും; നിങ്ങള്‍ അവന്നു ദാസന്മാരായ്തീരും.

18 നിങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ നിമിത്തം നിങ്ങള്‍ അന്നു നിലവിളിക്കും; എന്നാല്‍ യഹോവ അന്നു ഉത്തരമരുളുകയില്ല.

19 എന്നാല്‍ ശമൂവേലിന്റെ വാക്കു കൈക്കൊള്‍വാന്‍ ജനത്തിന്നു മനസ്സില്ലാതെഅല്ല, ഞങ്ങള്‍ക്കു ഒരു രാജാവു വേണം

20 മറ്റു സകലജാതികളെയും പോലെ ഞങ്ങളും ആകേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജാവു ഞങ്ങളെ ഭരിക്കയും ഞങ്ങള്‍ക്കു നായകനായി പുറപ്പെടുകയും ഞങ്ങളുടെ യുദ്ധങ്ങളെ നടത്തുകയും വേണം എന്നു അവര്‍ പറഞ്ഞു.

21 ശമൂവേല്‍ ജനത്തിന്റെ വാക്കെല്ലാം കേട്ടു യഹോവയോടു അറിയിച്ചു.

22 യഹോവ ശമൂവേലിനോടുഅവരുടെ വാക്കു കേട്ടു അവര്‍ക്കും ഒരു രാജാവിനെ വാഴിച്ചുകൊടുക്ക എന്നു കല്പിച്ചു. ശമൂവേല്‍ യിസ്രായേല്യരോടുനിങ്ങള്‍ ഔരോരുത്തന്‍ താന്താന്റെ പട്ടണത്തിലേക്കു പൊയ്ക്കൊള്‍വിന്‍ എന്നു പറഞ്ഞു.

← ശമൂവേൽ 1 7   ശമൂവേൽ 1 9 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 8      

This chapter marks a historic turning point for the Children of Israel. Since their escape from Egypt some four hundred years earlier, the Lord Jehovah, through Moses, and Joshua, and then a series of judges, had directly ruled the people. Now, though, the people pleaded that they might instead have a king. In a sense, they wanted to be led by human nature, not by the God's law and prophets.

The corruption of Samuel’s sons, as judges over Israel, was what spurred this movement. Samuel had grown old, and his sons, Joel and Abiah, had become judges over Israel. However, they began to act immorally, taking bribes and “perverting judgement.” This is similar to the corruption of the High Priest Eli’s sons, described in 1 Samuel 2, and not unlike the misbehavior of two of Aaron's sons, Nadab and Abihu, as in Leviticus 10.

Samuel prayed to the Lord, asking what he should do about the people’s demand for a king. The Lord assured him that the request came not because he, Samuel, had been rejected. Instead, it was the Lord Himself who the people of Israel had rejected. The Lord sent a warning through Samuel to the people, and Samuel told them of the personal and financial cost that would come with having a king. The king would use a substantial portion of the land’s resources, and take the best for himself. Having a king would also mean that they were rejecting the Lord’s direct leadership, and because of this they would be unable to call on His help in the way that they had in the past. The people heard the warning, but did not change their minds.

There are two united ways in which the Lord wants to judge us. One way is through love or goodness. The other is through truth. In other words, our lives can be judged according to the type of love that exists in our hearts, and therefore the love we exhibit toward others. We will make mistakes, but it is our intent that matters most. Judgment according to truth, by comparison, is somewhat cold. We either adhere to the law or we don’t. The two, love and truth, should exist together. Intentions should be considered together with what we actually do. From this time in Israelite history, the role of priest, representing judgment from goodness or love, was separated from the role of king, representing judgment by truth. They denied themselves the opportunity to be ruled by love and left themselves to be ruled by the cold letter of the law (see Arcana Coelestia 6148).

Swedenborg also discusses this concept in Arcana Coelestia 1672. He writes that there is a different meaning of a “people,” meaning truths, and a “nation,” meaning goods. Kings, he writes, are associated with a people, not a nation. Thus before the Children of Israel were ruled by a king, they represented “a good, or that which is celestial,” but while they had a king they represented “truth or that which is spiritual” (Arcana Coelestia 1672). This further supports the idea that they began to separate the judgement by truth and judgement by love, choosing only truth, or the law as represented by a king.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1672, 2015, 2567, 2723, 6148, 8301, 8770


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 638, 654, 919

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

ഉല്പത്തി 46:1

പുറപ്പാടു് 16:8, 23:6, 8

ആവർത്തനം 16:18

Deuteronomy 17:14

ന്യായാധിപന്മാർ 8:22

ശമൂവേൽ 1 1:19, 8:5, 7, 20, 22, 10:19, 25, 12:1, 2, 12, 17, 19, 23, 14:52, 15:11, 17:8, 22:7

ശമൂവേൽ 2 15:1

രാജാക്കന്മാർ 1 12:4

രാജാക്കന്മാർ 2 19:14, 21:9

ദിനവൃത്താന്തം 1 6:13, 27:1

ഇയ്യോബ് 8

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 78:8, 81:12

സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 1:25, 28

യെശയ്യാ 23

Isaiah 59:1

Jeremiah 22:17, 44:16

Ezekiel 8:18

Hosea 13:10

Micah 3:4, 11

Matthew 20:25

Acts of the Apostles 13:21

Významy biblických slov

പേര്
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

രാമ
'Ramah' denotes things that pertain to spiritual truth derived from celestial truth.

വന്നു
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

വഴി
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

കഴുത
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

കേട്ടു
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

പറഞ്ഞു
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Asking for a King
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Asking for a King (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Asking for a King (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Asking for a King (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Saul Anointed by Samuel, Reigns as King
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10


Přeložit: