ശമൂവേൽ 1 1

Studovat vnitřní smysl

Malayalam Bible     

← രൂത്ത് 4   ശമൂവേൽ 1 2 →

1 ശമൂവേല്‍ഒന്നാം പുസ്തകം

2 എഫ്രയീം മലനാട്ടിലെ രാമാഥയീം-സോഫീമില്‍ എല്‍ക്കാനാ എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുരുഷന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന്‍ എലീഹൂവിന്റെ മകനായ യെരോഹാമിന്റെ മകന്‍ ആയിരുന്നു; എലീഹൂ എഫ്രയീമ്യനായ സൂഫിന്റെ മകനായ തോഹൂവിന്റെ മകന്‍ ആയിരുന്നു.

3 എല്‍ക്കാനെക്കു രണ്ടു ഭാര്യമാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരുത്തിക്കു ഹന്നാ എന്നും മറ്റേവള്‍ക്കു പെനിന്നാ എന്നും പേര്‍; പെനിന്നെക്കു മക്കള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഹന്നെക്കോ മക്കള്‍ ഇല്ലായിരുന്നു.

4 അവന്‍ ശീലോവില്‍ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയെ നമസ്കരിപ്പാനും അവന്നു യാഗം കഴിപ്പാനും തന്റെ പട്ടണത്തില്‍നിന്നു ആണ്ടുതോറും ശീലോവിലേക്കു പോക പതിവായിരുന്നു; ഏലിയുടെ രണ്ടു പുത്രന്മാരായി യഹോവേക്കു പുരോഹിതന്മാരായിരുന്ന ഹൊഫ്നിയും ഫീനെഹാസും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

5 എല്‍ക്കാനാ യാഗം കഴിക്കുമ്പോള്‍ ഒക്കെയും തന്റെ ഭാര്യയായ പെനിന്നെക്കും അവളുടെ സകലപുത്രന്മാര്‍ക്കും പുത്രിമാര്‍ക്കും ഔഹരികൊടുക്കും.

6 ഹന്നെക്കോ അവന്‍ ഹന്നയെ സ്നേഹിക്കകൊണ്ടു ഇരട്ടി ഔഹരി കൊടുക്കും. എന്നാല്‍ യഹോവ അവളുടെ ഗര്‍ഭം അടെച്ചിരിന്നു.

7 യഹോവ അവളുടെ ഗര്‍ഭം അടെച്ചിരുന്നതിനാല്‍ അവളുടെ പ്രതിയോഗി അവളെ വ്യസനിപ്പിപ്പാന്‍ തക്കവണ്ണം വളരെ മുഷിപ്പിച്ചു.

8 അവള്‍ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്കു പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെയും ആണ്ടുതോറും അവള്‍ അങ്ങനെ ചെയ്തുപോന്നു. അവള്‍ അവളെ മുഷിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടു അവള്‍ കരഞ്ഞു പട്ടിണി കിടന്നു.

9 അവളുടെ ഭര്‍ത്താവായ എല്‍ക്കാനാ അവളോടുഹന്നേ, നീ എന്തിന്നു കരയുന്നു? എന്തിന്നു പട്ടിണികിടക്കുന്നു? നീ വ്യസനിക്കുന്നതു എന്തു? ഞാന്‍ നിനക്കു പത്തു പുത്രന്മാരെക്കാള്‍ നന്നല്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു.

10 അവര്‍ ശീലോവില്‍വെച്ചു തിന്നുകയും കുടിക്കയും ചെയ്തശേഷം ഹന്നാ എഴുന്നേറ്റു പോയി. പുരോഹിതനായ ഏലി യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിന്റെ വാതില്‍ക്കല്‍ ആസനത്തില്‍ ഇരിക്കയായിരുന്നു.

11 അവള്‍ മനോവ്യസനത്തോടെ യഹോവയോടു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു വളരെ കരഞ്ഞു.

12 അവള്‍ ഒരു നേര്‍ച്ചനേര്‍ന്നു; സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ, അടിയന്റെ സങ്കടം നോക്കി അടിയനെ ഔര്‍ക്കയും അടിയനെ മറക്കാതെ ഒരു പുരുഷസന്താനത്തെ നലകുകയും ചെയ്താല്‍ അടിയന്‍ അവനെ അവന്റെ ജീവപര്യന്തം യഹോവേക്കു കൊടുക്കും; അവന്റെ തലയില്‍ ക്ഷൌരക്കത്തി തൊടുകയുമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.

13 ഇങ്ങനെ അവള്‍ യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ഏലി അവളുടെ വായെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി.

14 ഹന്നാ ഹൃദയംകൊണ്ടു സംസാരിച്ചതിനാല്‍ അവളുടെ അധരം അനങ്ങിയതല്ലാതെ ശബ്ദം കേള്‍പ്പാനില്ലായിരുന്നു; ആകയാല്‍ അവള്‍ക്കു ലഹരിപിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഏലിക്കു തോന്നിപ്പോയി.

15 ഏലി അവളോടുനീ എത്രത്തോളം ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കും? നിന്റെ വീഞ്ഞു ഇറങ്ങട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു.

16 അതിന്നു ഹന്നാ ഉത്തരം പറഞ്ഞതുഅങ്ങനെയല്ല, യജമാനനേ; ഞാന്‍ മനോവ്യസനമുള്ളൊരു സ്ത്രീ; ഞാന്‍ വീഞ്ഞോ മദ്യമോ കുടിച്ചിട്ടില്ല; യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്‍ എന്റെ ഹൃദയം പകരുകയത്രേ ചെയ്തതു.

17 അടിയനെ ഒരു നീചസ്ത്രീയായി വിചാരിക്കരുതേ; അടിയന്‍ സങ്കടത്തിന്റെയും വ്യസനത്തിന്റെയും ആധിക്യംകൊണ്ടാകുന്നു സംസാരിച്ചതു.

18 അതിന്നു ഏലിസമാധാനത്തോടെ പൊയ്ക്കൊള്‍ക; യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തോടു നീ കഴിച്ച അപേക്ഷ അവന്‍ നിനക്കു നലകുമാറാകട്ടെ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

19 അടിയന്നു തൃക്കണ്ണില്‍ കൃപ ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു സ്ത്രീ തന്റെ വഴിക്കു പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു; അവളുടെ മുഖം പിന്നെ വാടിയതുമില്ല.

20 അനന്തരം അവര്‍ അതികാലത്തു എഴുന്നേറ്റു യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്‍ നമസ്കരിച്ചശേഷം രാമയില്‍ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കു പോയി. എന്നാല്‍ എല്‍ക്കാനാ തന്റെ ഭാര്യയായ ഹന്നയെ പരിഗ്രഹിച്ചു; യഹോവ അവളെ ഔര്‍ത്തു.

21 ഒരു ആണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു ഹന്നാ ഗര്‍ഭംധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു; ഞാന്‍ അവനെ യഹോവയോടു അപേക്ഷിച്ചുവാങ്ങി എന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു ശമൂവേല്‍ എന്നു പേരിട്ടു.

22 പിന്നെ എല്‍ക്കാനാ എന്ന പുരുഷനും അവന്റെ കുടുംബമൊക്കെയും യഹോവേക്കു വര്‍ഷാന്തരയാഗവും നേര്‍ച്ചയും കഴിപ്പാന്‍ പോയി.

23 എന്നാല്‍ ഹന്നാ കൂടെപോയില്ല; അവള്‍ ഭര്‍ത്താവിനോടുശിശുവിന്റെ മുലകുടി മാറട്ടെ; പിന്നെ അവന്‍ യഹോവയുടെ സന്നിധിയില്‍ ചെന്നു അവിടെ എന്നു പാര്‍ക്കേണ്ടതിന്നു ഞാന്‍ അവനെയും കൊണ്ടുപോരാം എന്നു പറഞ്ഞു.

24 അവളുടെ ഭര്‍ത്താവായ എല്‍ക്കാനാ അവളോടുനിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെയാകട്ടെ; അവന്റെ മുലകുടിമാറുംവരെ താമസിക്ക; യഹോവ തന്റെ വചനം നിവര്‍ത്തിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവള്‍ വീട്ടില്‍ താമസിച്ചു മുലകുടി മാറുംവരെ മകന്നു മുലകൊടുത്തു.

25 വന്നു മുലകുടി മാറിയശേഷം അവള്‍ മൂന്നു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഒരു കാളയും ഒരു പറമാവും ഒരു തുരുത്തി വീഞ്ഞുമായി അവനെ ശീലോവില്‍ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്കു കൊണ്ടുചെന്നുബാലനോ ചെറുപ്പമായിരുന്നു.

26 അവര്‍ കാളയെ അറുത്തിട്ടു ബാലനെ ഏലിയുടെ അടുക്കല്‍ കൊണ്ടുചെന്നു.

27 അവള്‍ അവനോടു പറഞ്ഞതുയജമാനനേ; യജമാനനാണ, യഹോവയോടു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു ഇവിടെ സമീപത്തു നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീ ഞാന്‍ ആകുന്നു.

28 ഈ ബാലന്നായിട്ടു ഞാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു; ഞാന്‍ യഹോവയോടു കഴിച്ച അപേക്ഷ യഹോവ എനിക്കു നല്കിയിരിക്കുന്നു.

← രൂത്ത് 4   ശമൂവേൽ 1 2 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1st Book of Samuel, Chapter 1      

Napsal(a) Rev. Garry Walsh

The 1st Book of Samuel opens with a story about a man named Elkanah and his two wives. One wife, Peninnah, had borne children. The other, Hannah, whom he loved especially well, was childless. Whenever it was the family’s time to bring an offering to the Lord at the tabernacle in Shiloh, Elkanah gave Hannah a double portion for her to offer, to show his love for her and his desire that she might be blessed.

On one of these visits to Shiloh, Hannah, in a state of deep religious conviction and emotional distress, pleaded in a prayer to the Lord that she might have a child. Eli, the high priest, seeing her mouth move but no words coming out, thought that she must have been drunk. She declared that she had not had any strong drink, but that she was expressing the grief in her heart. Eli understood, then, and sent her on her way with his blessing.

Soon, a child was conceived. Hannah gave birth to a son who she named Samuel. The name “Samuel” literally means “God heard.” It was her decision to keep him home with her until he was weaned. Once weaned, she took the child back to Eli so that he might spend his life there in service to the Lord.

This story speaks to a state of life where a person is deeply upset because they feel as if they are lacking something that is essential for eternal happiness. The name “Hannah” literally means favor or grace. She paints a picture of someone who is pleading for God’s grace to deliver them the true happiness they desire.

Hannah’s grief-filled prayer took place at the tabernacle in Shiloh. Shiloh literal means tranquility or peace. In particular, Shiloh represents the type of peace that only the Lord Himself can give. (see Arcana Coelestia 6373).

The thing that is often missing in someone’s life, and that is being referred to here, is the truth. The more truth we have and the more we understand the Lord, ourselves, and the path that our life should take, the more of that true happiness we can find (see Apocalypse Explained 375).

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 66, 1408, 7836, 9391, 9849

Apocalypse Revealed 242


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 279, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

ഉല്പത്തി 11:30, 21:8, 24:45, 28:20, 29:32, 30:1, 22, 32:6, 43:34

ലേവ്യപുസ്തകം 27:2

സംഖ്യാപുസ്തകം 6:8, 30:7, 8, 12

ആവർത്തനം 12:6, 13:14

യോശുവ 18:1, 25

ന്യായാധിപന്മാർ 4:5, 7:15, 12:5, 13:5

രൂത്ത് 2:2, 13, 4:15

ശമൂവേൽ 1 1:1, 19, 2:1, 11, 19, 20, 7:17, 8:4, 9:4, 14:36, 40, 15:34, 16:13, 17:12, 55, 19:18, 20:3, 42, 25:1, 26, 35, 29:7

ശമൂവേൽ 2 7:25, 11:11, 15:9

രാജാക്കന്മാർ 2 2:2, 4, 6

ദിനവൃത്താന്തം 1 4:10, 6:12

ഇയ്യോബ് 7:11

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 20:5, 34:6, 62:9, 102:5, 120:1

സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 14:10, 31:2

Matthew 7:7

Mark 5:34

Luke 1:7

Romans 12:12

Philippians 4:6

Hebrews 11:32

James 5:13

Významy biblických slov

സ്ത്രീ
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

മുഖം
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

ഹന്ന
The prophecy of Hannah, as mentioned in 1 Samuel 2, concerns the deprivation of truth among those of the church who are in no affection...

പറഞ്ഞു
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

മുലകുടി
'To wean,' as in Genesis 21:8, signifies separation, as infants are from their mother’s breasts.

വീട്
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

വന്നു
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Family Worship: The Birth of Samuel
Ideas for reading and discussing the story of Samuel’s birth.
Religion Lesson | Ages 3 - 12

 For This Child I Prayed
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Hannah Prays for a Son
Make an accordion book showing key parts of the story of Samuel’s birth. Be sure to show Hannah with baby Samuel in one of the pictures!
Project | Ages 6 - 10

 Procreation Spiritual and Natural
Worship Talk | Ages over 18

 Quotes: The Love of Children
Teaching Support | Ages over 15

 Samuel
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Samuel Is Born Review Questions
Choose words from a word blank to complete sentences about Samuel.
Activity | Ages 3 - 13

 The Birth of Samuel
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Birth of Samuel
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Birth of Samuel
A family talk about the meaning of the name "Samuel" and the importance of prayer.
Worship Talk | Ages 7 - 17

 The Birth of Samuel
Illustrate the story of baby Samuel by sliding him from the Lord to his mother, Hannah, and then back to the Lord.
Project | Ages 3 - 6

 The Birth of Samuel
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Birth of Samuel (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Birth of Samuel (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Birth of Samuel (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Story of the Birth of Samuel Retold
A retelling of the birth of Samuel for children.
Story | Ages 3 - 12


Přeložit: