Wisdom of Solomon 12

Studie

           |

1 ο- A--NSN γαρ-X αφθαρτος-A1B-NSN συ- P--GS πνευμα-N3M-NSN ειμι-V9--PAI3S εν-P πας-A3--DPN

2 διο-C ο- A--APM παραπιπτω-V1--PAPAPM κατα-P ολιγος-A1--ASN ελεγχω-V1--PAI2S και-C εν-P ος- --DPM αμαρτανω-V1--PAPDPM υπομιμνησκω-V1--PAPNSM νουθετεω-V2--PAI2S ινα-C αποαλλασσω-VD--APPNPM ο- A--GSF κακια-N1A-GSF πιστευω-VA--AAS3P επι-P συ- P--AS κυριος-N2--VSM

3 και-C γαρ-X ο- A--APM παλαι-D οικητωρ-N3 -APM ο- A--GSF αγιος-A1A-GSF συ- P--GS γη-N1--GSF

4 μισεω-VA--AAPNSM επι-P ο- A--DSN εχθρος-A1--APNS πρασσω-V1--PAN εργον-N2N-APN φαρμακια-N1A-GPF και-C τελετη-N1--APF ανοσιος-A1B-APF

5 τεκνον-N2N-GPN τε-X φονευς-N3V-APM ανελεημων-A3--APM και-C σπλαγχνοφαγος-A1B-ASN ανθρωπινος-A1--GPF σαρξ-N3K-GPF θοινα-N1A-ASF και-C αιμα-N3M-GSN εκ-P μεσος-A1--GSN μυστης-N1M-APM θιασος-N2--GSM

6 και-C αυθεντης-N1M-APM γονευς-N3V-NPM ψυχη-N1--GPF αβοηθητος-A1B-GPF βουλομαι-VCI-API2S αποολλυω-VA--AAN δια-P χειρ-N3--GPF πατηρ-N3--GPM εγω- P--GP

7 ινα-C αξιος-A1A-ASF αποικια-N1A-ASF δεχομαι-VA--AMS3S θεος-N2--GSM παις-N3D-GPM ο- A--NSF παρα-P συ- P--DS πας-A1S-GPF τιμιος-A1A-NSFS γη-N1--NSF

8 αλλα-C και-D ουτος- D--GPM ως-C ανθρωπος-N2--GPM φειδομαι-VAI-AMI2S αποστελλω-VAI-AAI2S τε-X προδρομος-A1B-APM ο- A--GSN στρατοπεδον-N2N-GSN συ- P--GS σφηξ-N3K-APM ινα-C αυτος- D--APM κατα-P βραχυς-A3U-ASN εκολεθρευω-VA--AAS3P

9 ου-D αδυνατεω-V2--PAPNSM εν-P παραταξις-N3I-DSM ασεβης-A3H-APM δικαιος-A1A-DPM υποχειριος-A1A-APM διδωμι-VO--AAN η-C θηριον-N2N-DPN δεινος-A1--DPN η-C λογος-N2--DSM αποτομος-A1B-DSM υπο-P εις-A3--ASN εκτριβω-VA--AAN

10 κρινον-N2N-GPN δε-X κατα-P βραχυς-A3U-ASN διδωμι-V8I-IMI2S τοπος-N2--ASM μετανοια-N1A-GSF ου-D αγνοεω-V2--PAPNSM οτι-C πονηρος-A1A-NSF ο- A--NSF γενεσις-N3I-NSF αυτος- D--GPM και-C εμφυτος-A1B-NSF ο- A--NSF κακια-N1A-NSF αυτος- D--GPM και-C οτι-C ου-D μη-D αλλασσω-VD--APS3S ο- A--NSM λογισμος-N2--NSM αυτος- D--GPM εις-P ο- A--ASM αιων-N3W-ASM

11 σπερμα-N3M-NSN γαρ-X ειμι-V9--IAI3S κατααραομαι-VM--XMPNSN απο-P αρχη-N1--GSF ουδε-C ευλαβεομαι-V2--PMPNSM τις- I--ASM επι-P ος- --DPM αμαρτανω-V1I-IAI3P αδεια-N1A-ASF διδωμι-V8I-IMI2S

12 τις- I--NSM γαρ-X ειπον-VF2-FAI3S τις- I--ASN ποιεω-VAI-AAI2S η-C τις- I--NSM αντιιστημι-VF--FMI3S ο- A--DSN κριμα-N3M-DSN συ- P--GS τις- I--NSM δε-X ενκαλεω-VF--FAI3S συ- P--DS κατα-P εθνος-N3E-GPN αποολλυω-VX--XAPGPN ος- --APN συ- P--NS ποιεω-VAI-AAI2S η-C τις- I--NSM εις-P καταστασις-N3I-ASF συ- P--DS ερχομαι-VF--FMI3S εκδικος-A1B-NSM κατα-P αδικος-A1B-GPM ανθρωπος-N2--GPM

13 ουτε-C γαρ-X θεος-N2--NSM ειμι-V9--PAI3S πλην-D συ- P--GS ος- --DSM μελω-V1--PAI3S περι-P πας-A3--GPM ινα-C δεικνυω-VA--AAS2S οτι-C ου-D αδικως-D κρινω-VAI-AAI2S

14 ουτε-C βασιλευς-N3V-NSM η-C τυραννος-N2--NSM αντιοφθαλμεω-VA--AAN δυναμαι-VF--FMI3S συ- P--DS περι-P ος- --GPM κολαζω-VAI-AAI2S

15 δικαιος-A1A-NSM δε-X ειμι-V9--PAPNSM δικαιως-D ο- A--APN πας-A3--APN διαεπω-V1--PAI2S αυτος- D--ASM ο- A--ASM μη-D οφειλω-V1--PAPASM κολαζω-VS--APN καταδικαζω-VA--AAN αλλοτριος-A1A-ASM ηγεομαι-V2--PMPNSM ο- A--GSF σος-A1--GSF δυναμις-N3I-GSF

16 ο- A--NSF γαρ-X ισχυς-N3--NSF συ- P--GS δικαιοσυνη-N1--GSF αρχη-N1--NSF και-C ο- A--ASN πας-A3--GPN συ- P--AS δεσποζω-V1--PAN πας-A3--GPN φειδομαι-V1--PMN συ- P--AS ποιεω-V2--PAI3S

17 ισχυς-N3--ASF γαρ-X ενδεικνυω-V5--PMI2S απιστεω-V2--PMPNSM επι-P δυναμις-N3I-GSF τελειοτης-N3T-DSF και-C εν-P ο- A--DPM οιδα-VX--XAPDPM ο- A--ASN θρασος-N3E-ASN εκελεγχω-V1--PAI2S

18 συ- P--NS δε-X δεσποζω-V1--PAPNSM ισχυς-N3U-GSF εν-P επιεικεια-N1A-DSF κρινω-V1--PAI2S και-C μετα-P πολυς-A1--GSF φειδω-N3--GSF διαοικεω-V2--PAI2S εγω- P--AP παραειμι-V9--PAI3S γαρ-X συ- P--DS οταν-D θελω-V1--PAS2S ο- A--ASN δυναμαι-V6--PMN

19 διδασκω-VAI-AAI2S δε-X συ- P--GS ο- A--ASM λαος-N2--ASM δια-P ο- A--GPN τοιουτος-A1--GPN εργον-N2N-GPN οτι-C δεω-V2--PAI3S ο- A--ASM δικαιος-A1A-ASM ειμι-V9--PAN φιλανθρωπος-A1B-ASM και-C ευελπις-A3--APM ποιεω-VAI-AAI2S ο- A--APM υιος-N2--APM συ- P--GS οτι-C διδωμι-V8--PAI2S επι-P αμαρτημα-N3M-DPN μετανοια-N1A-ASF

20 ει-C γαρ-X εχθρος-A1A-APM παις-N3D-GPM συ- P--GS και-C οφειλω-V1--PMPAPM θανατος-N2--DSM μετα-P τοσουτος-A1--GSF τιμωρεω-VAI-AMI2S προσοχη-N1--GSF και-C διεσις-N3I-GSF διδωμι-VO--AAPNSM χρονος-N2--APM και-C τοπος-N2--ASM δια-P ος- --GPM αποαλλασσω-VD--APPDPM ο- A--GSF κακια-N1A-GSF

21 μετα-P ποσος-A1--GSF ακριβεια-N1A-GSF κρινω-VAI-AAI2S ο- A--APM υιος-N2--APM συ- P--GS ος- --GPM ο- A--DPM πατηρ-N3--DPM ορκος-N2--APM και-C συνθηκη-N1--APF διδωμι-VAI-AAI2S αγαθος-A1--GPN υποσχεσις-N3I-GPF

22 εγω- P--AP ουν-X παιδευω-V1--PAPNSM ο- A--APM εχθρος-A1A-APM εγω- P--GP εν-P μυριοτης-N3T-DSF μαστιγοω-V4--PAI2S ινα-C συ- P--GS ο- A--ASF αγαθοτης-N3T-ASF μεριμναω-V3--PAS1P κρινω-V1--PAPNPM κρινω-V1--PMPNPM δε-X προςδοκαω-V2--PAS1P ελεος-N2--NSM

23 οθεν-D και-C ο- A--APM εν-P αφροσυνη-N1--DSF ζωη-N1--GSF βιοω-VA--AAPAPM αδικως-D δια-P ο- A--GPN ιδιος-A1A-GPN βασανιζω-VAI-AAI2S βδελυγμα-N3M-GPN

24 και-C γαρ-X ο- A--GPF πλανη-N1--GSF οδος-N2--GPF μακρος-A1A-ASNC πλαναω-VCI-API3P θεος-N2--APM υπολαμβανω-V1--PAPNPM ο- A--APN και-C εν-P ζωον-N2--DPN ο- A--GPM αισχρος-A1A-GPM ατιμος-A1B-APN νηπιος-A1A-GPM δικη-N1--ASF αφρων-A3N-GPM ψευδω-VS--APPNPM

25 δια-P ουτος- D--ASN ως-C παις-N3D-DPM αλογιστος-A1B-DPM ο- A--ASF κρισις-N3I-ASF εις-P εμπαιγμος-N2--ASM πεμπω-VAI-AAI2S

26 ο- A--NPM δε-X παιγνιον-N2N-DPN επιτιμησις-N3I-GSF μη-D νουθετεω-VC--APPNPM αξιος-A1A-ASF θεος-N2--GSM κρισις-N3I-ASF πειραζω-VF--FAI3P

27 επι-P ος- --DPM γαρ-X αυτος- D--NPM πασχω-V1--PAPNPM αγανακτεω-V2I-IAI3P επι-P ουτος- D--DPM ος- --APM δοκεω-V2I-IAI3P θεος-N2--APM εν-P αυτος- D--DPM κολαζω-V1--PMPNPM οραω-VB--AAPNPM ος- --ASM παλαι-D αρνεομαι-V2I-IMI3P οιδα-VX--XAN θεος-N2--ASM επιγιγνωσκω-VZI-AAI3P αληθης-A3H-ASM διο-C και-D ο- A--NSN τερμα-N3M-NSN ο- A--GSF καταδικη-N1--GSF επι-P αυτος- D--APM επιερχομαι-VBI-AAI3S