Wisdom of Solomon 19

           

1 ὁ- A--DPM δέ-X ἀσεβής-A3H-DPM μέχρι-P τέλος-N3E-GSN ἀνελεήμων-A3--NSM θυμός-N2--NSM ἐπιἵστημι-VHI-AAI3S προοἶδα-VXI-YAI3S γάρ-X αὐτός- D--GPM καί-D ὁ- A--APN μέλλω-V1--PAPAPN

2 ὅτι-C αὐτός- D--NPM ἐπιτρέπω-VA--AAPNPM ὁ- A--GSN ἀποεἶμι-V9--PAN καί-C μετά-P σπουδή-N1--GSF προπέμπω-VA--AAPNPM αὐτός- D--APM διώκω-VF--FAI3P μεταμελέω-VC--APPNPM

3 ἔτι-D γάρ-X ἐν-P χείρ-N3--DPF ἔχω-V1--PAPNPM ὁ- A--APN πένθος-N3E-APN καί-C προςὀδύρομαι-V1--PMPNPM τάφος-N2--DPM νεκρός-N2--GPM ἕτερος-A1A-ASM ἐπισπάω-VAI-AMI3P λογισμός-N2--ASM ἄνοια-N1A-GSF καί-C ὅς- --APM ἱκετεύω-V1--PAPNPM ἐκβάλλω-VBI-AAI3P οὗτος- D--APM ὡς-C φυγάς-N3D-APM διώκω-V1I-IAI3P

4 ἕλκω-V1I-IAI3S γάρ-X αὐτός- D--APM ὁ- A--NSF ἄξιος-A1A-NSF ἐπί-P οὗτος- D--ASN ὁ- A--ASN πέρας-N3T-ASN ἀνάγκη-N1--NSF καί-C ὁ- A--GPN συνβαίνω-VX--XAPGPN ἀμνηστία-N1A-ASF ἐνβάλλω-VBI-AAI3S ἵνα-C ὁ- A--ASF λείπω-V1--PAPASF ὁ- A--DPF βάσανος-N2--DPF προσ ἀναπληρόω-VA--AAS3P κόλασις-N3I-ASF

5 καί-C ὁ- A--NSM μέν-X λαός-N2--NSM σύ- P--GS παράδοξος-A1B-ASF ὁδοιπορία-N1A-ASF πειράζω-VA--AAS3S ἐκεῖνος- D--NPM δέ-X ξένος-A1--ASM εὑρίσκω-VB--AAS3P θάνατος-N2--ASM

6 ὅλος-A1--NSF γάρ-X ὁ- A--NSF κτίσις-N3I-NSF ἐν-P ἴδιος-A1A-DSN γένος-N3E-DSN πάλιν-D ἄνωθεν-D διατυπόω-V4I-IMI3S ὑποἠρετέω-V2--PAPNSF ὁ- A--DPF σός-A1--DPF ἐπιταγή-N1--DPF ἵνα-C ὁ- A--NPM σύ- P--DS παῖς-N3D-NPM φυλάσσω-VQ--APS3P ἀβλαβής-A3H-NPM

7 ὁ- A--NSF ὁ- A--ASF παρεμβολή-N1--ASF σκιάζω-V1--PAPNSF νεφέλη-N1--NSF ἐκ-P δέ-X προ ὑποἵστημι-VXI-XAPGSN ὕδωρ-N3T-GSN ξηρός-A1A-GSF ἀνάδυσις-N3I-NSF γῆ-N1--GSF θεωρέω-VCI-API3S ἐκ-P ἐρυθρός-A1A-GSF θάλασσα-N1S-GSF ὁδός-N2--NSF ἀνεμπόδιστος-A1B-NSF καί-C χλοηφόρος-A1B-NSN πεδίον-N2N-NSN ἐκ-P κλύδων-N3W-GSM βίαιος-A1A-GSM

8 διά-P ὅς- --GSM πανεθνί-D διαἔρχομαι-VBI-AAI3P ὁ- A--NPM ὁ- A--DSF σός-A1--DSF σκεπάζω-V1--PMPNPM χείρ-N3--DSF θεωρέω-VA--AAPNPM θαυμαστός-A1--APN τέρας-N3T-APN

9 ὡς-C γάρ-X ἵππος-N2--NPM νέμω-VCI-API3P καί-C ὡς-C ἀμνός-N2--NPM διασκιρτάω-VAI-AAI3P αἰνέω-V2--PAPNPM σύ- P--AS κύριος-N2--VSM ὁ- A--ASM ῥύομαι-VA--AMPASM αὐτός- D--APM

10 μιμνήσκω-VMI-YMI3P γάρ-X ἔτι-D ὁ- A--GPN ἐν-P ὁ- A--DSF παροικία-N1A-DSF αὐτός- D--GPM πῶς-D ἀντί-P μέν-X γένεσις-N3I-GSF ζῷον-N2--GPN ἐκἄγω-VBI-AAI3S ὁ- A--NSF γῆ-N1--NSF σκνίψ-N3P-ASM ἀντί-P δέ-X ἔνυδρος-A1B-GPN ἐκἐρεύγομαι-VAI-AMI3S ὁ- A--NSM ποταμός-N2--NSM πλῆθος-N3E-ASN βάτραχος-N2--GPM

11 ἐπί-P ὕστερος-A1A-DSN δέ-X ὁράω-VBI-AAI3P καί-D γένος-N3E-DPN νέος-A1A-ASF ὄρνις-N3I-GPM ὅτε-D ἐπιθυμία-N1A-DSF προἄγω-VQ--APPNPM αἰτέω-VAI-AMI3P ἔδεσμα-N3M-APN τρυφή-N1--GSF

12 εἰς-P γάρ-X παραμυθία-N1A-ASF ἐκ-P θάλασσα-N1S-GSF ἀναβαίνω-VZI-AAI3S αὐτός- D--DPM ὀρτυγομήτρα-N1A-NSF

13 καί-C ὁ- A--NPF τιμωρία-N1A-NPF ὁ- A--DPM ἁμαρτωλός-A1B-DPM ἐπιἔρχομαι-VBI-AAI3P οὐ-D ἄνευ-P ὁ- A--GPN προγίγνομαι-VX--XAPGPN τεκμήριον-N2N-GPN ὁ- A--DSF βία-N1A-DSF ὁ- A--GPM κεραυνός-N2--GPM δικαίως-D γάρ-X πάσχω-V1I-IAI3P ὁ- A--DPF ἴδιος-A1A-DPF αὐτός- D--GPM πονηρία-N1A-DPF καί-D γάρ-X χαλεπός-A1--ASFC μισοξενία-N1A-ASF ἐπιτηδεύω-VAI-AAI3P

14 ὁ- A--NPM μέν-X γάρ-X ὁ- A--APM ἀγνοέω-V2--PAPAPM οὐ-D δέχομαι-V1I-IMI3P παραεἰμί-V9--PAPAPM οὗτος- D--NPM δέ-X εὐεργέτης-N1M-APM ξένος-A1--APM δουλόω-V4I-IMI3P

15 καί-C οὐ-D μόνον-D ἀλλά-C ἤ-C τις- I--NSF ἐπισκοπή-N1--NSF εἰμί-VF--FMI3S αὐτός- D--GPM ἐπεί-C ἀπεχθῶς-D προςδέχομαι-V1I-IMI3P ὁ- A--APM ἀλλότριος-A1A-APM

16 ὁ- A--NPM δέ-X μετά-P ἑόρτασμα-N3M-GPN εἰςδέχομαι-VA--AMPNPM ὁ- A--APM ἤδη-D ὁ- A--GPN αὐτός- D--GPN μεταἔχω-VX--XAPAPM δίκαιος-A1A-GPN δεινός-A1--DPM κακόω-VAI-AAI3P πόνος-N2--DPM

17 πλήσσω-VDI-API3P δέ-X καί-D ἀορασία-N1A-DSF ὥσπερ-D ἐκεῖνος- D--NPM ἐπί-P ὁ- A--DPF ὁ- A--GSM δίκαιος-A1A-GSM θύρα-N1A-DPF ὅτε-D ἀχανής-A3H-DSN περιβάλλω-VC--APPNPM σκότος-N3E-DSN ἕκαστος-A1--NSM ὁ- A--GPF ἑαυτοῦ- D--GSM θύρα-N1A-GPF ὁ- A--ASF δίοδος-N2--ASF ζητέω-V2I-IAI3S

18 διά-P ἑαυτοῦ- D--GPN γάρ-X ὁ- A--NPN στοιχεῖον-N2N-NPN μεταἁρμόζω-V1--PMPNPN ὥσπερ-D ἐν-P ψαλτήρίον-N2N-DSN φθόγγος-N2--NPM ὁ- A--GSM ῥυθμός-N2--GSM ὁ- A--ASN ὄνομα-N3M-ASN διαἀλλάσσω-V1--PAI3P πάντοτε-D μένω-V1--PAPASM ἦχος-N2--DSM ὅσπερ- --NSN εἰμί-V9--PAI3S εἰκάζω-VA--AAN ἐκ-P ὁ- A--GSF ὁ- A--GPN γίγνομαι-VX--XAPGPN ὄψις-N3I-GSF ἀκριβῶς-D

19 χερσαῖος-A1A-NPN γάρ-X εἰς-P ἔνυδρος-A1B-APN μεταβάλλω-V1I-IMI3S καί-C νηκτός-A1--NPN μεταβαίνω-V1I-IAI3S ἐπί-P γῆ-N1--GSF

20 πῦρ-N3--NSN ἰσχύω-V1I-IAI3S ἐν-P ὕδωρ-N3T-DSN ὁ- A--GSF ἴδιος-A1A-GSF δύναμις-N3I-GSF καί-C ὕδωρ-N3--NSN ὁ- A--GSF σβεστικός-A1--GSF φύσις-N3I-GSF ἐπιλανθάνω-V1I-IMI3S

21 φλόξ-N3G-NPF ἀνάπαλιν-D εὔφθαρτος-A1B-GPN ζῷον-N2--GPN οὐ-D μαραίνω-VAI-AAI3P σάρξ-N3K-APF ἐν περιπατέω-V2--PAPGPM οὐδέ-C τηκτός-A1--ASN κρυσταλλοειδής-A3H-ASN εὔτηκτος-A1B-ASN γένος-N3E-ASN ἀμβρόσιος-A1A-GSF τροφή-N1--GSF

22 κατά-P πᾶς-A3--APN γάρ-X κύριος-N2--VSM μεγαλύνω-VAI-AAI2S ὁ- A--ASM λαός-N2--ASM σύ- P--GS καί-C δοξάζω-VAI-AAI2S καί-C οὐ-D ὑπερὁράω-VBI-AAI2S ἐν-P πᾶς-A3--DSM καιρός-N2--DSM καί-C τόπος-N2--DSM παραἵστημι-V6--PMPNSM

  


Přeložit: