Genesis 15

Study

           

1 μετά-P δέ-X ὁ- A--APN ῥῆμα-N3M-APN οὗτος- D--APN γίγνομαι-VCI-API3S ῥῆμα-N3M-NSN κύριος-N2--GSM πρός-P *αβραμ-N---ASM ἐν-P ὅραμα-N3M-DSN λέγω-V1--PAPNSM μή-D φοβέω-V2--PMD2S *αβραμ-N---VSM ἐγώ- P--NS ὑπερἀσπίζω-V1--PAI1S σύ- P--GS ὁ- A--NSM μισθός-N2--NSM σύ- P--GS πολύς-A1P-NSM εἰμί-VF--FMI3S σφόδρα-D

2 λέγω-V1--PAI3S δέ-X *αβραμ-N---NSM δεσπότης-N1M-VSM τίς- I--ASN ἐγώ- P--DS δίδωμι-VF--FAI2S ἐγώ- P--NS δέ-X ἀπολύω-V1--PMI1S ἄτεκνος-A1B-NSM ὁ- A--NSM δέ-X υἱός-N2--NSM *μασεκ-N---GSF ὁ- A--GSF οἰκογενής-A3H-GSF ἐγώ- P--GS οὗτος- D--NSM *δαμασκός-N2--NS *ελιεζερ-N---NSM

3 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S *αβραμ-N---NSM ἐπειδή-C ἐγώ- P--DS οὐ-D δίδωμι-VAI-AAI2S σπέρμα-N3M-ASN ὁ- A--NSM δέ-X οἰκογενής-A3H-NSM ἐγώ- P--GS κληρονομέω-VF--FAI3S ἐγώ- P--AS

4 καί-C εὐθύς-D φωνή-N1--NSF κύριος-N2--GSM γίγνομαι-VBI-AMI3S πρός-P αὐτός- D--ASM λέγω-V1--PAPNSM οὐ-D κληρονομέω-VF--FAI3S σύ- P--AS οὗτος- D--NSM ἀλλά-C ὅς- --NSM ἐκἔρχομαι-VF--FMI3S ἐκ-P σύ- P--GS οὗτος- D--NSM κληρονομέω-VF--FAI3S σύ- P--AS

5 ἐκἄγω-VBI-AAI3S δέ-X αὐτός- D--ASM ἔξω-D καί-C εἶπον-VBI-AAI3S αὐτός- D--DSM ἀναβλέπω-VA--AAD2S δή-X εἰς-P ὁ- A--ASM οὐρανός-N2--ASM καί-C ἀριθμέω-VA--AAD2S ὁ- A--APM ἀστήρ-N3--APM εἰ-C δύναμαι-VF--FMI2S ἐκἀριθμέω-VA--AAN αὐτός- D--APM καί-C εἶπον-VBI-AAI3S οὕτως-D εἰμί-VF--FMI3S ὁ- A--NSN σπέρμα-N3M-NSN σύ- P--GS

6 καί-C πιστεύω-VAI-AAI3S *αβραμ-N---NSM ὁ- A--DSM θεός-N2--DSM καί-C λογίζομαι-VSI-API3S αὐτός- D--DSM εἰς-P δικαιοσύνη-N1--ASF

7 εἶπον-VBI-AAI3S δέ-X πρός-P αὐτός- D--ASM ἐγώ- P--NS ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ὁ- A--NSM ἐκἄγω-VB--AAPNSM σύ- P--AS ἐκ-P χώρα-N1A-GSF *χαλδαῖος-N2--GPM ὥστε-C δίδωμι-VO--AAN σύ- P--DS ὁ- A--ASF γῆ-N1--ASF οὗτος- D--ASF κληρονομέω-VA--AAN

8 εἶπον-VBI-AAI3S δέ-X δεσπότης-N1M-VSM κύριος-N2--VSM κατά-P τίς- I--ASN γιγνώσκω-VF--FMI1S ὅτι-C κληρονομέω-VF--FAI1S αὐτός- D--ASF

9 εἶπον-VBI-AAI3S δέ-X αὐτός- D--DSM λαμβάνω-VB--AAD2S ἐγώ- P--DS δάμαλις-N3I-ASF τριετίζω-V1--PAPASF καί-C αἴξ-N3G-ASF τριετίζω-V1--PAPASF καί-C κριός-N2--ASM τριετίζω-V1--PAPASM καί-C τρυγών-N3N-ASF καί-C περιστερά-N1A-ASF

10 λαμβάνω-VBI-AAI3S δέ-X αὐτός- D--DSM πᾶς-A3--APN οὗτος- D--APN καί-C διααἱρέω-VBI-AAI3S αὐτός- D--APN μέσος-A1--APN καί-C τίθημι-VAI-AAI3S αὐτός- D--APN ἀντιπρόσωπος-A1B-APN ἀλλήλω- D--DPM ὁ- A--APN δέ-X ὄρνεον-N2N-APN οὐ-D διααἱρέω-VBI-AAI3S

11 καταβαίνω-VZI-AAI3S δέ-X ὄρνεον-N2N-NPN ἐπί-P ὁ- A--APN σῶμα-N3M-APN ὁ- A--APN διχοτόμημα-N3M-APN αὐτός- D--GPM καί-C συν καταἵζω-VAI-AAI3S αὐτός- D--DPM *αβραμ-N---NSM

12 περί-P δέ-X ἥλιος-N2--GSM δυσμή-N1--APF ἔκστασις-N3I-NSF ἐπιπίπτω-VBI-AAI3S ὁ- A--DSM *αβραμ-N---DSM καί-C ἰδού-I φόβος-N2--NSM σκοτεινός-A1--NSM μέγας-A1P-NSM ἐπιπίπτω-V1--PAI3S αὐτός- D--DSM

13 καί-C εἴρω-VCI-API3S πρός-P *αβραμ-N---ASM γιγνώσκω-V1--PAPNSM γιγνώσκω-VF--FMI2S ὅτι-C πάροικος-A1B-NSN εἰμί-VF--FMI3S ὁ- A--NSN σπέρμα-N3M-NSN σύ- P--GS ἐν-P γῆ-N1--DSF οὐ-D ἴδιος-A1A-DSF καί-C δουλόω-VF--FAI3P αὐτός- D--APM καί-C κακόω-VF--FAI3P αὐτός- D--APM καί-C ταπεινόω-VF--FAI3P αὐτός- D--APM τετρακόσιοι-A1A-APN ἔτος-N3E-APN

14 ὁ- A--ASN δέ-X ἔθνος-N3E-ASN ὅς- --DSN ἐάν-C δουλεύω-VA--AAS3P κρίνω-VF2-FAI1S ἐγώ- P--NS μετά-P δέ-X οὗτος- D--APN ἐκἔρχομαι-VF--FMI3P ὧδε-D μετά-P ἀποσκευή-N1--GSF πολύς-A1--GSF

15 σύ- P--NS δέ-X ἀποἔρχομαι-VF--FMI2S πρός-P ὁ- A--APM πατήρ-N3--APM σύ- P--GS μετά-P εἰρήνη-N1--GSF θάπτω-VA--APPNSM ἐν-P γῆρας-N3--DSN καλός-A1--DSN

16 τέταρτος-A1--NSF δέ-X γενεά-N1A-NSF ἀποστρέφω-VD--FPI3P ὧδε-D οὔπω-D γάρ-X ἀναπληρόω-VX--XMI3P ὁ- A--NPF ἁμαρτία-N1A-NPF ὁ- A--GPM *ἀμορραῖος-N2--GPM ἕως-P ὁ- A--GSN νῦν-D

17 ἐπεί-C δέ-X γίγνομαι-V1I-IMI3S ὁ- A--NSM ἥλιος-N2--NSM πρός-P δυσμή-N1--DPF φλόξ-N3G-NSF γίγνομαι-VBI-AMI3S καί-C ἰδού-I κλίβανος-N2--NSM καπνίζω-V1--PMPNSM καί-C λαμπάς-N3D-NPF πῦρ-N3--GSN ὅς- --NPF διαἔρχομαι-VBI-AAI3P ἀνά-P μέσος-A1--ASM ὁ- A--GPN διχοτόμημα-N3M-GPN οὗτος- D--GPM

18 ἐν-P ὁ- A--DSF ἡμέρα-N1A-DSF ἐκεῖνος- D--DSF διατίθημι-VEI-AMI3S κύριος-N2--NSM ὁ- A--DSM *αβραμ-N---DSM διαθήκη-N1--ASF λέγω-V1--PAPNSM ὁ- A--DSN σπέρμα-N3M-DSN σύ- P--GS δίδωμι-VF--FAI1S ὁ- A--ASF γῆ-N1--ASF οὗτος- D--ASF ἀπό-P ὁ- A--GSM ποταμός-N2--GSM *αἴγυπτος-N2--GSF ἕως-P ὁ- A--GSM ποταμός-N2--GSM ὁ- A--GSM μέγας-A1--GSM ποταμός-N2--GSM *εὐφράτης-N1M-GSM

19 ὁ- A--APM *καιναῖος-N2--APM καί-C ὁ- A--APM *κενεζαῖος-N2--APM καί-C ὁ- A--APM *κεδμωναῖος-N2--APM

20 καί-C ὁ- A--APM *χετταῖος-N2--APM καί-C ὁ- A--APM *φερεζαῖος-N2--APM καί-C ὁ- A--APM *ραφαϊν-N---APM

21 καί-C ὁ- A--APM *ἀμορραῖος-N2--APM καί-C ὁ- A--APM *χαναναῖος-N2--APM καί-C ὁ- A--APM *ευαῖος-N2--APM καί-C ὁ- A--APM *γεργεσαῖος-N2--APM καί-C ὁ- A--APM *ιεβουσαῖος-N2--APM

  

Exploring the Meaning of Genesis 15      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 1778. Here in the internal sense are continued the things concerning the Lord after He had endured in childhood the most severe combats of temptations, which were directed against the love which He cherished toward the whole human race, and in particular toward the church; and therefore being anxious concerning their future state a promise was made Him but it was shown at the same time what the state of the church would become toward its end when it would begin to expire; but that still a new church should revive, which would take the place of the former, and the heavenly kingdom would be immensely increased.

AC 1779. The Lord‘s consolation after the combats of temptations described (verse 1).

AC 1780. The Lord’s complaint respecting the church, that it was in externals only (verses 2, 3). A promise concerning an internal church (verse 4). Concerning its multiplication (verse 5). That the Lord is righteousness (verse 6). And unto Him alone belongs the kingdom in the heavens and on earth (verse 7).

AC 1781. And as He desired to be assured that the human race would be saved (verse 8), it was shown Him how the case is with the church, in general, specifically, and in particular (verses 9 to 17).

AC 1782. The "heifer," "she-goat," and "ram," are the representatives of the celestial things of the church; the "turtledove" and the "young pigeon" are the representatives of its spiritual things (verse 9). The church was on one side, and the Lord on the other (verse 10). The Lord would dissipate evils and falsities (verse 11). But the falsities would still infest it (verses 12, 13). From these there should be deliverance (verse 14). Thus the Lord received consolation (verse 15). But that evils would take possession (verse 16). And at last nothing hut falsities and cupidities would reign (verse 17). Then would come the Lord‘s kingdom, and a new church, the extension of which is described (verse 18). The falsities and evils to be expelled from it are the nations named (verses 19 to 21).

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: