Exodus 2

Study

           

1 εἰμί-V9--IAI3S δέ-X τις- I--NSM ἐκ-P ὁ- A--GSF φυλή-N1--GSF *λευί-N---GSM ὅς- --NSM λαμβάνω-VBI-AAI3S ὁ- A--GPF θυγάτηρ-N3--GPF *λευί-N---GSM καί-C ἔχω-VBI-AAI3S αὐτός- D--ASF

2 καί-C ἐν-P γαστήρ-N3--DSF λαμβάνω-VBI-AAI3S καί-C τίκτω-VBI-AAI3S ἄρσην-A3--ASN ὁράω-VB--AAPNPM δέ-X αὐτός- D--ASN ἀστεῖος-A1A-ASN σκεπάζω-VAI-AAI3P αὐτός- D--ASN μήν-N3--APM τρεῖς-A3--APM

3 ἐπεί-C δέ-X οὐ-D δύναμαι-V6I-IMI3P αὐτός- D--ASN ἔτι-D κρύπτω-V1--PAN λαμβάνω-VBI-AAI3S αὐτός- D--DSN ὁ- A--NSF μήτηρ-N3--NSF αὐτός- D--GSN θῖβις-N3E-ASF καί-C καταχρίω-VAI-AAI3S αὐτός- D--ASF ἀσφαλτόπισσα-N1--DSF καί-C ἐνβάλλω-VBI-AAI3S ὁ- A--ASN παιδίον-N2N-ASN εἰς-P αὐτός- D--ASF καί-C τίθημι-VAI-AAI3S αὐτός- D--ASF εἰς-P ὁ- A--ASN ἕλος-N3E-ASN παρά-P ὁ- A--ASM ποταμός-N2--ASM

4 καί-C κατασκοπεύω-V1I-IAI3S ὁ- A--NSF ἀδελφή-N1--NSF αὐτός- D--GSM μακρόθεν-D μανθάνω-VB--AAN τίς- I--ASN ὁ- A--ASN ἀποβαίνω-VF--FMPASN αὐτός- D--DSN

5 καταβαίνω-VZI-AAI3S δέ-X ὁ- A--NSF θυγάτηρ-N3--NSF *φαραώ-N---GSM λούω-VA--AMN ἐπί-P ὁ- A--ASM ποταμός-N2--ASM καί-C ὁ- A--NPF ἅβρα-A1A-NPF αὐτός- D--GSF παραπορεύομαι-V1I-IMI3P παρά-P ὁ- A--ASM ποταμός-N2--ASM καί-C ὁράω-VB--AAPNSF ὁ- A--ASF θῖβις-N3E-ASF ἐν-P ὁ- A--DSN ἕλος-N3E-DSN ἀποστέλλω-VA--AAPNSF ὁ- A--ASF ἅβρα-A1A-ASF ἀνααἱρέω-VAI-AMI3S αὐτός- D--ASF

6 ἀναοἴγω-VA--AAPNSF δέ-X ὁράω-V3--PAI3S παιδίον-N2N-ASN κλαίω-V1--PAPASN ἐν-P ὁ- A--DSF θῖβις-N3E-DSF καί-C φείδομαι-VAI-AMI3S αὐτός- D--GSN ὁ- A--NSF θυγάτηρ-N3--NSF *φαραώ-N---GSM καί-C φημί-V6I-IAI3S ἀπό-P ὁ- A--GPN παιδίον-N2N-GPN ὁ- A--GPM *εβραῖος-N2--GPM οὗτος- D--ASN

7 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S ὁ- A--NSF ἀδελφή-N1--NSF αὐτός- D--GSN ὁ- A--DSF θυγάτηρ-N3--DSF *φαραώ-N---GSM θέλω-V1--PAI2S καλέω-VA--AAS1S σύ- P--DS γυνή-N3K-ASF τροφεύω-V1--PAPASF ἐκ-P ὁ- A--GPM *εβραῖος-N2--GPM καί-C θηλάω-VF--FAI3S σύ- P--DS ὁ- A--ASN παιδίον-N2N-ASN

8 ὁ- A--NSF δέ-X εἶπον-VBI-AAI3S αὐτός- D--DSF ὁ- A--NSF θυγάτηρ-N3--NSF *φαραώ-N---GSM πορεύομαι-V1--PMD2S ἔρχομαι-VB--AAPNSF δέ-X ὁ- A--NSF νεᾶνις-N3D-NSF καλέω-VAI-AAI3S ὁ- A--ASF μήτηρ-N3--ASF ὁ- A--GSN παιδίον-N2N-GSN

9 εἶπον-VBI-AAI3S δέ-X πρός-P αὐτός- D--ASF ὁ- A--NSF θυγάτηρ-N3--NSF *φαραώ-N---GSM διατηρέω-VA--AAD2S ἐγώ- P--DS ὁ- A--ASN παιδίον-N2N-ASN οὗτος- D--ASN καί-C θηλάζω-VA--AAD2S ἐγώ- P--DS αὐτός- D--ASN ἐγώ- P--NS δέ-X δίδωμι-VF--FAI1S σύ- P--DS ὁ- A--ASM μισθός-N2--ASM λαμβάνω-VBI-AAI3S δέ-X ὁ- A--NSF γυνή-N3K-NSF ὁ- A--ASN παιδίον-N2N-ASN καί-C θηλάζω-V1I-IAI3S αὐτός- D--ASN

10 ἁδρύνω-VC--APPGSN δέ-X ὁ- A--GSN παιδίον-N2N-GSN εἰςἄγω-VBI-AAI3S αὐτός- D--ASN πρός-P ὁ- A--ASF θυγάτηρ-N3--ASF *φαραώ-N---GSM καί-C γίγνομαι-VCI-API3S αὐτός- D--DSF εἰς-P υἱός-N2--ASM ἐπιὀνομάζω-VAI-AAI3S δέ-X ὁ- A--ASN ὄνομα-N3M-ASN αὐτός- D--GSM *μωυσῆς-N1M-ASM λέγω-V1--PAPNSF ἐκ-P ὁ- A--GSN ὕδωρ-N3T-GSN αὐτός- D--ASM ἀνααἱρέω-VBI-AMI1S

11 γίγνομαι-VBI-AMI3S δέ-X ἐν-P ὁ- A--DPF ἡμέρα-N1A-DPF ὁ- A--DPF πολύς-A1--DPF ἐκεῖνος- D--DPF μέγας-A1P-NSM γίγνομαι-VB--AMPNSM *μωυσῆς-N1M-NSM ἐκἔρχομαι-VBI-AAI3S πρός-P ὁ- A--APM ἀδελφός-N2--APM αὐτός- D--GSM ὁ- A--APM υἱός-N2--APM *ἰσραήλ-N---GSM κατανοέω-VA--AAPNSM δέ-X ὁ- A--ASM πόνος-N2--ASM αὐτός- D--GPM ὁράω-V3--PAI3S ἄνθρωπος-N2--ASM *αἰγύπτιος-N2--ASM τύπτω-V1--PAPASM τις- I--ASM *εβραῖος-N2--ASM ὁ- A--GPM ἑαυτοῦ- D--GSM ἀδελφός-N2--GPM ὁ- A--GPM υἱός-N2--GPM *ἰσραήλ-N---GSM

12 περιβλέπω-VA--AMPNSM δέ-X ὧδε-D καί-C ὧδε-D οὐ-D ὁράω-V3--PAI3S οὐδείς-A3--ASM καί-C πατάσσω-VA--AAPNSM ὁ- A--ASM *αἰγύπτιος-N2--ASM κρύπτω-VAI-AAI3S αὐτός- D--ASM ἐν-P ὁ- A--DSF ἄμμος-N2--DSF

13 ἐκἔρχομαι-VB--AAPNSM δέ-X ὁ- A--DSF ἡμέρα-N1A-DSF ὁ- A--DSF δεύτερος-A1A-DSF ὁράω-V3--PAI3S δύο-M ἀνήρ-N3--APM *εβραῖος-N2--APM διαπληκτίζομαι-V1--PAPAPM καί-C λέγω-V1--PAI3S ὁ- A--DSM ἀδικέω-V2--PAPDSM διά-P τίς- I--ASN σύ- P--NS τύπτω-V1--PAI2S ὁ- A--ASM πλησίον-D

14 ὁ- A--NSM δέ-X εἶπον-VBI-AAI3S τίς- I--NSM σύ- P--AS καταἵστημι-VHI-AAI3S ἄρχων-N3--ASM καί-C δικαστής-N1M-ASM ἐπί-P ἐγώ- P--GP μή-D ἀνααἱρέω-VB--AAN ἐγώ- P--AS σύ- P--NS θέλω-V1--PAI2S ὅς- --ASM τρόπος-N2--ASM ἀνααἱρέω-VBI-AAI2S χθές-D ὁ- A--ASM *αἰγύπτιος-N2--ASM φοβέω-VCI-API3S δέ-X *μωυσῆς-N1M-NSM καί-C εἶπον-VBI-AAI3S εἰ-C οὕτως-D ἐμφάνης-A3--NSN γίγνομαι-VX--XAI3S ὁ- A--NSN ῥῆμα-N3M-NSN οὗτος- D--NSN

15 ἀκούω-VAI-AAI3S δέ-X *φαραώ-N---NSM ὁ- A--ASN ῥῆμα-N3M-ASN οὗτος- D--ASN καί-C ζητέω-V2I-IAI3S ἀνααἱρέω-VB--AAN *μωυσῆς-N1M-ASM ἀναχωρέω-VAI-AAI3S δέ-X *μωυσῆς-N1M-NSM ἀπό-P πρόσωπον-N2N-GSN *φαραώ-N---GSM καί-C οἰκέω-VAI-AAI3S ἐν-P γῆ-N1--DSF *μαδιαμ-N---GS ἔρχομαι-VB--AAPNSM δέ-X εἰς-P γῆ-N1--ASF *μαδιαμ-N---GS καταἵζω-VAI-AAI3S ἐπί-P ὁ- A--GSN φρέαρ-N3T-GSN

16 ὁ- A--DSM δέ-X ἱερεύς-N3V-DSM *μαδιαμ-N---GS εἰμί-V9--IAI3P ἑπτά-M θυγάτηρ-N3--NPF ποιμαίνω-V1--PAPNPF ὁ- A--APN πρόβατον-N2N-APN ὁ- A--GSM πατήρ-N3--GSM αὐτός- D--GPF *ιοθορ-N---GSM παραγίγνομαι-VB--AMPNPF δέ-X ἀντλέω-V2I-IAI3P ἕως-C πίμπλημι-VAI-AAI3P ὁ- A--APF δεξαμενή-N1--APF ποτίζω-VA--AAN ὁ- A--APN πρόβατον-N2N-APN ὁ- A--GSM πατήρ-N3--GSM αὐτός- D--GPF *ιοθορ-N---GSM

17 παραγίγνομαι-VB--AMPNPM δέ-X ὁ- A--NPM ποιμήν-N3--NPM ἐκβάλλω-VBI-AAI3P αὐτός- D--APF ἀναἵστημι-VH--AAPNSM δέ-X *μωυσῆς-N1M-NSM ῥύομαι-VAI-AMI3S αὐτός- D--APF καί-C ἀντλέω-VAI-AAI3S αὐτός- D--DPF καί-C ποτίζω-VAI-AAI3S ὁ- A--APN πρόβατον-N2N-APN αὐτός- D--GPF

18 παραγίγνομαι-VBI-AMI3P δέ-X πρός-P *ραγουηλ-N---ASM ὁ- A--ASM πατήρ-N3--ASM αὐτός- D--GPF ὁ- A--NSM δέ-X εἶπον-VBI-AAI3S αὐτός- D--DPF τίς- I--ASN ὅτι-C ταχύνω-VAI-AAI2P ὁ- A--GSN παραγίγνομαι-VB--AMN σήμερον-D

19 ὁ- A--NPF δέ-X εἶπον-VAI-AAI3P ἄνθρωπος-N2--NSM *αἰγύπτιος-N2--NSM ῥύομαι-VAI-AMI3S ἐγώ- P--AP ἀπό-P ὁ- A--GPM ποιμήν-N3--GPM καί-C ἀντλέω-VAI-AAI3S ἐγώ- P--DP καί-C ποτίζω-VAI-AAI3S ὁ- A--APN πρόβατον-N2N-APN ἐγώ- P--GP

20 ὁ- A--NSM δέ-X εἶπον-VBI-AAI3S ὁ- A--DPF θυγάτηρ-N3--DPF αὐτός- D--GSM καί-C ποῦ-D εἰμί-V9--PAI3S καί-C ἵνα-C τίς- I--ASN οὕτως-D καταλείπω-VX--XAI2P ὁ- A--ASM ἄνθρωπος-N2--ASM καλέω-VA--AAD2P οὖν-X αὐτός- D--ASM ὅπως-C ἐσθίω-VA--AAS3S ἄρτος-N2--ASM

21 καταοἰκίζω-VSI-API3S δέ-X *μωυσῆς-N1M-NSM παρά-P ὁ- A--DSM ἄνθρωπος-N2--DSM καί-C ἐκδίδωμι-VOI-AMI3S *σεπφωρα-N1A-ASF ὁ- A--ASF θυγάτηρ-N3--ASF αὐτός- D--GSM *μωυσῆς-N1M-DSM γυνή-N3K-ASF

22 ἐν-P γαστήρ-N3--DSF δέ-X λαμβάνω-VB--AAPNSF ὁ- A--NSF γυνή-N3K-NSF τίκτω-VBI-AAI3S υἱός-N2--ASM καί-C ἐπιὀνομάζω-VAI-AAI3S *μωυσῆς-N1M-NSM ὁ- A--ASN ὄνομα-N3M-ASN αὐτός- D--GSM *γηρσαμ-N---ASN λέγω-V1--PAPNSM ὅτι-C πάροικος-A1B-NSM εἰμί-V9--PAI1S ἐν-P γῆ-N1--DSF ἀλλότριος-A1A-DSF

23 μετά-P δέ-X ὁ- A--APF ἡμέρα-N1A-APF ὁ- A--APF πολύς-A1--APF ἐκεῖνος- D--APF τελευτάω-VAI-AAI3S ὁ- A--NSM βασιλεύς-N3V-NSM *αἴγυπτος-N2--GSF καί-C καταστενάζω-VAI-AAI3P ὁ- A--NPM υἱός-N2--NPM *ἰσραήλ-N---GSM ἀπό-P ὁ- A--GPN ἔργον-N2N-GPN καί-C ἀναβοάω-VAI-AAI3P καί-C ἀναβαίνω-VZI-AAI3S ὁ- A--NSF βοή-N1--NSF αὐτός- D--GPM πρός-P ὁ- A--ASM θεός-N2--ASM ἀπό-P ὁ- A--GPN ἔργον-N2N-GPN

24 καί-C εἰςἀκούω-VAI-AAI3S ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ὁ- A--ASM στεναγμός-N2--ASM αὐτός- D--GPM καί-C μιμνήσκω-VSI-API3S ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ὁ- A--GSF διαθήκη-N1--GSF αὐτός- D--GSM ὁ- A--GSF πρός-P *αβρααμ-N---ASM καί-C *ισαακ-N---ASM καί-C *ἰακώβ-N---ASM

25 καί-C ἐπιὁράω-VBI-AAI3S ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ὁ- A--APM υἱός-N2--APM *ἰσραήλ-N---GSM καί-C γιγνώσκω-VSI-API3S αὐτός- D--DPM

  

Exploring the Meaning of Exodus 2      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 6713. In this chapter in the internal sense the subject treated of is truth Divine, its beginnings and successive states with the man of the church.

Arcana Coelestia 6714. In the supreme sense the subject treated of is the Lord, how He as to the Human became the law Divine. Moses represents the Lord as to the law Divine, which is the Word; and in the relative sense he represents truth Divine with the man of the church.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: