Exodus 1

Study

           

1 οὗτος- D--NPN ὁ- A--NPN ὄνομα-N3M-NPN ὁ- A--GPM υἱός-N2--GPM *ἰσραήλ-N---GSM ὁ- A--GPM εἰςπορεύομαι-VX--XPPGPM εἰς-P *αἴγυπτος-N2--ASF ἅμα-D *ἰακώβ-N---DSM ὁ- A--DSM πατήρ-N3--DSM αὐτός- D--GPM ἕκαστος-A1--NSM πανοικία-N1A-DSF αὐτός- D--GPM εἰςἔρχομαι-VBI-AAI3P

2 *ρουβην-N---NSM *συμεων-N---NSM *λευί-N---NSM *ἰούδας-N---NSM

3 *ισσαχαρ-N---NSM *ζαβουλων-N---NSM καί-C *βενιαμίν-N---NSM

4 *δαν-N---NSM καί-C *νεφθαλι-N---NSM *γαδ-N---NSM καί-C *ασηρ-N---NSM

5 *ιωσηφ-N---NSM δέ-X εἰμί-V9--IAI3S ἐν-P *αἴγυπτος-N2--DSF εἰμί-V9--IAI3P δέ-X πᾶς-A1S-NPF ψυχή-N1--NPF ἐκ-P *ἰακώβ-N---GSM πέντε-M καί-C ἑβδομήκοντα-M

6 τελευτάω-VAI-AAI3S δέ-X *ιωσηφ-N---NSM καί-C πᾶς-A3--NPM ὁ- A--NPM ἀδελφός-N2--NPM αὐτός- D--GSM καί-C πᾶς-A1S-NSF ὁ- A--NSF γενεά-N1A-NSF ἐκεῖνος- D--NSF

7 ὁ- A--NPM δέ-X υἱός-N2--NPM *ἰσραήλ-N---GSM αὐξάνω-VCI-API3P καί-C πληθύνω-VCI-API3P καί-C χυδαῖος-A1B-NPM γίγνομαι-VBI-AMI3P καί-C καταἰσχύω-V1--IAI3P σφόδρα-D σφόδρα-D πληθύνω-VAI-AAI3S δέ-X ὁ- A--NSF γῆ-N1--NSF αὐτός- D--APM

8 ἀναἵστημι-VHI-AAI3S δέ-X βασιλεύς-N3V-NSM ἕτερος-A1A-NSM ἐπί-P *αἴγυπτος-N2--ASF ὅς- --NSM οὐ-D οἶδα-VXI-YAI3S ὁ- A--ASM *ιωσηφ-N---ASM

9 εἶπον-VBI-AAI3S δέ-X ὁ- A--DSN ἔθνος-N3E-DSN αὐτός- D--GSM ἰδού-I ὁ- A--NSN γένος-N3E-NSN ὁ- A--GPM υἱός-N2--GPM *ἰσραήλ-N---GSM μέγας-A1P-NSN πλῆθος-N3E-NSN καί-C ἰσχύω-V1--PAI3S ὑπέρ-P ἐγώ- P--AP

10 δεῦτε-D οὖν-X κατασοφίζω-VA--AAS1P αὐτός- D--APM μήποτε-D πληθύνω-VC--APS3S καί-C ἡνίκα-D ἄν-X συνβαίνω-VZ--AAS3S ἐγώ- P--DP πόλεμος-N2--NSM προςτίθημι-VC--FPI3P καί-C οὗτος- D--NPM πρός-P ὁ- A--APM ὑπεναντίος-A1A-APM καί-C ἐκπολεμέω-VA--AAPNPM ἐγώ- P--AP ἐκἔρχομαι-VF--FMI3P ἐκ-P ὁ- A--GSF γῆ-N1--GSF

11 καί-C ἐπιἵστημι-VHI-AAI3S αὐτός- D--DPM ἐπιστάτης-N1M-APM ὁ- A--GPN ἔργον-N2N-GPN ἵνα-C κακόω-VA--AAS3P αὐτός- D--APM ἐν-P ὁ- A--DPN ἔργον-N2N-DPN καί-C οἰκοδομέω-VAI-AAI3P πόλις-N3I-APF ὀχυρός-A1A-APF ὁ- A--DSM *φαραώ-N---DSM ὁ- A--ASF τε-X *πιθωμ-N---ASF καί-C *ραμεσση-N---ASF καί-C *ων-N---ASM ὅς- --NSF εἰμί-V9--PAI3S *ἥλιος-N2--GSM πόλις-N3I-NSF

12 καθότι-D δέ-X αὐτός- D--APM ταπεινόω-V4I-IAI3P τοσοῦτος-A1--DSM πολύς-A3C-NPMC γίγνομαι-V1I-IMI3P καί-C ἰσχύω-V1--IAI3P σφόδρα-D σφόδρα-D καί-C βδελύσσω-V1I-IMI3P ὁ- A--NPM *αἰγύπτιος-N2--NPM ἀπό-P ὁ- A--GPM υἱός-N2--GPM *ἰσραήλ-N---GSM

13 καί-C καταδυναστεύω-V1I-IAI3P ὁ- A--NPM *αἰγύπτιος-N2--NPM ὁ- A--APM υἱός-N2--APM *ἰσραήλ-N---GSM βία-N1A-DSF

14 καί-C καταὀδυνάω-V1I-IAI3P αὐτός- D--GPM ὁ- A--ASF ζωή-N1--ASF ἐν-P ὁ- A--DPN ἔργον-N2N-DPN ὁ- A--DPN σκληρός-A1A-DPN ὁ- A--DSM πηλός-N2--DSM καί-C ὁ- A--DSF πλινθεία-N1A-DSF καί-C πᾶς-A3--DPN ὁ- A--DPN ἔργον-N2N-DPN ὁ- A--DPN ἐν-P ὁ- A--DPN πεδίον-N2N-DPN κατά-P πᾶς-A3--APN ὁ- A--APN ἔργον-N2N-APN ὅς- --GPN καταδουλόω-V4I-IMI3P αὐτός- D--APM μετά-P βία-N1A-GSF

15 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S ὁ- A--NSM βασιλεύς-N3V-NSM ὁ- A--GPM *αἰγύπτιος-N2--GPM ὁ- A--DPF μαῖα-N1A-DPF ὁ- A--GPM *εβραῖος-N2--GPM ὁ- A--DSF εἷς-A1A-DSF αὐτός- D--GPM ὅς- --DSF ὄνομα-N3M-NSN *σεπφωρα-N---NSF καί-C ὁ- A--NSN ὄνομα-N3M-NSN ὁ- A--GSF δεύτερος-A1A-GSF *φουα-N---NSF

16 καί-C εἶπον-VBI-AAI3S ὅταν-D μαιόομαι-V4--PAI2P ὁ- A--APF *εβραῖα-N1A-APF καί-C εἰμί-V9--PAS3P πρός-P ὁ- A--DSN τίκτω-V1--PAN ἐάν-C μέν-X ἄρσην-A3--NSN εἰμί-V9--PAS3S ἀποκτείνω-VA--AAD2P αὐτός- D--ASN ἐάν-C δέ-X θῆλυς-A3U-NSN περιποιέω-V2--PMD2P αὐτός- D--ASN

17 φοβέω-VCI-API3P δέ-X ὁ- A--NPF μαῖα-N1A-NPF ὁ- A--ASM θεός-N2--ASM καί-C οὐ-D ποιέω-VAI-AAI3P καθότι-D συντάσσω-VAI-AAI3S αὐτός- D--DPF ὁ- A--NSM βασιλεύς-N3V-NSM *αἴγυπτος-N2--GSF καί-C ζωογονέω-V2I-IAI3P ὁ- A--APN ἄρσην-A3--APN

18 καλέω-VAI-AAI3S δέ-X ὁ- A--NSM βασιλεύς-N3V-NSM *αἴγυπτος-N2--GSF ὁ- A--APF μαῖα-N1A-APF καί-C εἶπον-VBI-AAI3S αὐτός- D--DPF τίς- I--ASN ὅτι-C ποιέω-VAI-AAI2P ὁ- A--ASN πρᾶγμα-N3M-ASN οὗτος- D--ASN καί-C ζωογονέω-V2I-IAI2P ὁ- A--APN ἄρσην-A3--APN

19 εἶπον-VAI-AAI3P δέ-X ὁ- A--NPF μαῖα-N1A-NPF ὁ- A--DSM *φαραώ-N---DSM οὐ-D ὡς-C γυνή-N3K-NPF *αἴγυπτος-N2--GSF ὁ- A--NPF *εβραῖα-N1A-NPF τίκτω-V1--PAI3P γάρ-X πρίν-D ἤ-C εἰςἔρχομαι-VB--AAN πρός-P αὐτός- D--APF ὁ- A--APF μαῖα-N1A-APF καί-C τίκτω-V1I-IAI3P

20 εὖ-D δέ-X ποιέω-V2I-IAI3S ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ὁ- A--DPF μαῖα-N1A-DPF καί-C πληθύνω-VAI-AAI3S ὁ- A--NSM λαός-N2--NSM καί-C ἰσχύω-V1I-IAI3S σφόδρα-D

21 ἐπειδή-C φοβέω-V2I-IMI3P ὁ- A--NPF μαῖα-N1A-NPF ὁ- A--ASM θεός-N2--ASM ποιέω-VAI-AAI3P ἑαυτοῦ- D--DPF οἰκία-N1A-APF

22 συντάσσω-VAI-AAI3S δέ-X *φαραώ-N---NSM πᾶς-A3--DSM ὁ- A--DSM λαός-N2--DSM αὐτός- D--GSM λέγω-V1--PAPNSM πᾶς-A3--NSM ἄρσην-A3--ASN ὅς- --NSN ἐάν-C τίκτω-VQ--APS3S ὁ- A--DPM *εβραῖος-N2--DPM εἰς-P ὁ- A--ASM ποταμός-N2--ASM ῥίπτω-VA--AAD2P καί-C πᾶς-A3--ASN θῆλυς-A3U-ASN ζωογονέω-V2--PAI2P αὐτός- D--ASN

  

Exploring the Meaning of Exodus 1      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 6634. In the first chapter, in the internal sense, the subject treated of is the state of the renewed church, when good acts the first part, and is made fruitful by the multiplication of the truths of faith.

Arcana Coelestia 6635. Afterward the manifestation of these truths by falsities and evils in the natural is treated of, and that through this infestation the good would be made still more fruitful by means of truths. Down to the end the chapter continues to treat of this infestation and its increase in the series in which it takes place, and of the consequent implantation and confirmation of truth from good.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: