Amos 5

Studie

           |

1 ἀκούω-VA--AAD2P ὁ- A--ASM λόγος-N2--ASM κύριος-N2--GSM οὗτος- D--ASM ὅς- --ASM ἐγώ- P--NS λαμβάνω-V1--PAI1S ἐπί-P σύ- P--AP θρῆνος-N2--ASM οἶκος-N2--NSM *ἰσραήλ-N---GSM

2 πίπτω-VBI-AAI3S οὐκέτι-D μή-D προςτίθημι-VE--AAS3S ὁ- A--GSN ἀναἵστημι-VH--AAN παρθένος-N2--NSF ὁ- A--GSM *ἰσραήλ-N---GSM σφάλλω-VZI-AAI3S ἐπί-P ὁ- A--GSF γῆ-N1--GSF αὐτός- D--GSF οὐ-D εἰμί-V9--PAI3S ὁ- A--NSM ἀναἵστημι-VF--FAPNSM αὐτός- D--ASF

3 διότι-C ὅδε- D--APN λέγω-V1--PAI3S κύριος-N2--NSM κύριος-N2--NSM ὁ- A--NSF πόλις-N3I-NSF ἐκ-P ὅς- --GSF ἐκπορεύομαι-V1I-IMI3P χίλιοι-A1A-NPM ὑπολείπω-VV--FPI3P ἑκατόν-M καί-C ἐκ-P ὅς- --GSF ἐκπορεύομαι-V1I-IMI3P ἑκατόν-M ὑπολείπω-VV--FPI3P δέκα-M ὁ- A--DSM οἶκος-N2--DSM *ἰσραήλ-N---GSM

4 διότι-C ὅδε- D--APN λέγω-V1--PAI3S κύριος-N2--NSM πρός-P ὁ- A--ASM οἶκος-N2--ASM *ἰσραήλ-N---GSM ἐκζητέω-VA--AAD2P ἐγώ- P--AS καί-C ζάω-VF--FMI2P

5 καί-C μή-D ἐκζητέω-V2--PAI2P *βαιθηλ-N---ASF καί-C εἰς-P *γαλγαλα-N---ASF μή-D εἰςπορεύομαι-V1--PMD2P καί-C ἐπί-P ὁ- A--ASN φρέαρ-N3T-ASN ὁ- A--GSM ὅρκος-N2--GSM μή-D διαβαίνω-V1--PAD2P ὅτι-C *γαλγαλα-N---NSF αἰχμαλωτεύω-V1--PPPNSF αἰχμαλωτεύω-VC--FPI3S καί-C *βαιθηλ-N---NSF εἰμί-V9--FMI3S ὡς-C οὐ-D ὑποἄρχω-V1--PAPNSF

6 ἐκζητέω-VA--AAD2P ὁ- A--ASM κύριος-N2--ASM καί-C ζάω-VA--AAD2P ὅπως-C μή-D ἀναλάμπω-VA--AAS3S ὡς-C πῦρ-N3--NSN ὁ- A--NSM οἶκος-N2--NSM *ιωσηφ-N---GSM καί-C καταἐσθίω-VF--FMI3S αὐτός- D--ASM καί-C οὐ-D εἰμί-V9--FMI3S ὁ- A--NSM σβέννυμι-VF--FAPNSM ὁ- A--DSM οἶκος-N2--DSM *ἰσραήλ-N---GSM

7 κύριος-N2--NSM ὁ- A--NSM ποιέω-V2--PAPNSM εἰς-P ὕψος-N3E-ASN κρίμα-N3M-ASN καί-C δικαιοσύνη-N1--ASF εἰς-P γῆ-N1--ASF τίθημι-VAI-AAI3S

8 ποιέω-V2--PAPNSM πᾶς-A3--APN καί-C μετασκευάζω-V1--PAPNSM καί-C ἐκτρέπω-V1--PAPNSM εἰς-P ὁ- A--ASN πρωΐ-D σκιά-N1A-ASF θάνατος-N2--GSM καί-C ἡμέρα-N1A-ASF εἰς-P νύξ-N3--ASF συνσκοτάζω-V1--PAPNSM ὁ- A--NSM προςκαλέω-V2--PMPNSM ὁ- A--ASN ὕδωρ-N3--ASN ὁ- A--GSF θάλασσα-N1S-GSF καί-C ἐκχέω-V2--PAPNSM αὐτός- D--ASN ἐπί-P πρόσωπον-N2N-GSN ὁ- A--GSF γῆ-N1--GSF κύριος-N2--NSM ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ὁ- A--NSM παντοκράτωρ-N3 -NSM ὄνομα-N3M-NSN αὐτός- D--DSM

9 ὁ- A--NSM διααἱρέω-V2--PAPNSM συντριμμός-N2--ASM ἐπί-P ἰσχύς-N3--ASF καί-C ταλαιπωρία-N1A-ASF ἐπί-P ὀχύρωμα-N3M-ASN ἐπιἄγω-V1--PAPNSM

10 μισέω-VAI-AAI3P ἐν-P πύλη-N1--DPF ἐλέγχω-V1--PAPASM καί-C λόγος-N2--ASM ὅσιος-A1A-ASM βδελύσσω-VAI-AMI3P

11 διά-P οὗτος- D--ASN ἀντί-P ὅς- --GPM κατακονδυλίζω-V1I-IAI2P πτωχός-N2--APM καί-C δῶρον-N2N-APN ἐκλεκτός-A1--APN δέχομαι-VAI-AMI2P παρά-P αὐτός- D--GPM οἶκος-N2--APM ξυστός-A1B-APM οἰκοδομέω-VAI-AAI2P καί-C οὐ-D μή-D καταοἰκέω-VA--AAS2P ἐν-P αὐτός- D--DPM ἀμπελών-N3W-APM ἐπιθυμητός-A1--APM φυτεύω-VAI-AAI2P καί-C οὐ-D μή-D πίνω-VB--AAS2P ὁ- A--ASM οἶνος-N2--ASM ἐκ-P αὐτός- D--GPM

12 ὅτι-C γιγνώσκω-VZI-AAI1S πολύς-A1--APF ἀσέβεια-N1A-APF σύ- P--GP καί-C ἰσχυρός-A1A-NPF ὁ- A--NPF ἁμαρτία-N1A-NPF σύ- P--GP καταπατέω-V2--PAPNPM δίκαιος-A1A-ASM λαμβάνω-V1--PAPNPM ἄλλαγμα-N3M-APN καί-C πένης-N3T-APM ἐν-P πύλη-N1--DPF ἐκκλίνω-V1--PAPNPM

13 διά-P οὗτος- D--ASN ὁ- A--NSM συνἵημι-V7--PAPNSM ἐν-P ὁ- A--DSM καιρός-N2--DSM ἐκεῖνος- D--DSM σιωπάω-VF--FMI3S ὅτι-C καιρός-N2--NSM πονηρός-A1A-NSM εἰμί-V9--PAI3S

14 ἐκζητέω-VA--AAD2P ὁ- A--ASN καλός-A1--ASN καί-C μή-D ὁ- A--ASN πονηρός-A1A-ASN ὅπως-C ζάω-VA--AAS2P καί-C εἰμί-V9--FMI3S οὕτως-D μετά-P σύ- P--GP κύριος-N2--NSM ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ὁ- A--NSM παντοκράτωρ-N3 -NSM ὅς- --ASM τρόπος-N2--ASM εἶπον-VAI-AAI2P

15 μισέω-VX--XAI1P ὁ- A--APN πονηρός-A1A-APN καί-C ἀγαπάω-VX--XAI1P ὁ- A--APN καλός-A1--APN καί-C ἀπο καταἵστημι-VA--AAD2P ἐν-P πύλη-N1--DPF κρίμα-N3M-ASN ὅπως-C ἐλεέω-VA--AAD3S κύριος-N2--NSM ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ὁ- A--NSM παντοκράτωρ-N3 -NSM ὁ- A--APM περίλοιπος-A1B-APM ὁ- A--GSM *ιωσηφ-N---GSM

16 διά-P οὗτος- D--ASN ὅδε- D--APN λέγω-V1--PAI3S κύριος-N2--NSM ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ὁ- A--NSM παντοκράτωρ-N3 -NSM ἐν-P πᾶς-A1S-DPF πλατύς-A3U-DPF κοπετός-N2--NSM καί-C ἐν-P πᾶς-A1S-DPF ὁδός-N2--DPF εἶπον-VC--FPI3S οὐαί-I οὐαί-I καλέω-VC--FPI3S γεωργός-N2--NSM εἰς-P πένθος-N3E-ASN καί-C κοπετός-N2--ASM καί-C εἰς-P ὁράω-VX--XAPAPM θρῆνος-N2--ASM

17 καί-C ἐν-P πᾶς-A1S-DPF ὁδός-N2--DPF κοπετός-N2--NSM διότι-C διαἔρχομαι-VF--FMI1S διά-P μέσος-A1--GSN σύ- P--GS εἶπον-VBI-AAI3S κύριος-N2--NSM

18 οὐαί-I ὁ- A--NPM ἐπιθυμόω-V4--PAPNPM ὁ- A--ASF ἡμέρα-N1A-ASF κύριος-N2--GSM ἵνα-C τίς- I--ASN οὗτος- D--NSF σύ- P--DP ὁ- A--NSF ἡμέρα-N1A-NSF ὁ- A--GSM κύριος-N2--GSM καί-C αὐτός- D--NSF εἰμί-V9--PAI3S σκότος-N3E-NSN καί-C οὐ-D φῶς-N3T-NSN

19 ὅς- --ASM τρόπος-N2--ASM ὅταν-D φεύγω-VB--AAS3S ἄνθρωπος-N2--NSM ἐκ-P πρόσωπον-N2N-GSN ὁ- A--GSM λέων-N3--GSM καί-C ἐνπίπτω-VF--FMI2S αὐτός- D--DSM ὁ- A--NSF ἄρκος-N2--NSF καί-C εἰςπηδάω-VA--AAS3S εἰς-P ὁ- A--ASM οἶκος-N2--ASM αὐτός- D--GSM καί-C ἀποἐρείδω-VA--AMS3S ὁ- A--APF χείρ-N3--APF αὐτός- D--GSM ἐπί-P ὁ- A--ASM τοῖχος-N2--ASM καί-C δάκνω-VB--AAS3S αὐτός- D--ASM ὁ- A--NSM ὄφις-N3I-NSM

20 οὐ-D σκότος-N3E-NSN ὁ- A--NSF ἡμέρα-N1A-NSF ὁ- A--GSM κύριος-N2--GSM καί-C οὐ-D φῶς-N3T-NSN καί-C γνόφος-N2--NSM οὐ-D ἔχω-V1--PAPNSM φέγγος-N3E-ASN αὐτός- D--DSF

21 μισέω-VX--XAI1S ἀποὠθέω-VM--XMI1S ἑορτή-N1--APF σύ- P--GP καί-C οὐ-D μή-D ὀσφραίνομαι-VC--APS1S ἐν-P ὁ- A--DPF πανήγυρις-N3I-DPF σύ- P--GP

22 διότι-C καί-C ἐάν-C φέρω-VAI-AAS2P ἐγώ- P--DS ὁλοκαύτωμα-N3M-APN καί-C θυσία-N1A-APF σύ- P--GP οὐ-D προςδέχομαι-VF--FMI1S αὐτός- D--APN καί-C σωτήριον-N2N-GSN ἐπιφανεία-N1A-APF σύ- P--GP οὐ-D ἐπιβλέπω-VF--FMI1S

23 μεταἵστημι-VA--AAD2S ἀπό-P ἐγώ- P--GS ἦχος-N2--ASM ᾠδή-N1--GPF σύ- P--GS καί-C ψαλμός-N2--ASM ὄργανον-N2N-GPN σύ- P--GS οὐ-D ἀκούω-VF--FMI1S

24 καί-C κυλίω-VS--FPI3S ὡς-C ὕδωρ-N3--NSN κρίμα-N3M-NSN καί-C δικαιοσύνη-N1--NSF ὡς-C χειμάρρους-A1C-NSM ἄβατος-A1B-NSM

25 μή-D σφάγιον-N2N-APN καί-C θυσία-N1A-APF προςφέρω-VAI-AAI2P ἐγώ- P--DS ἐν-P ὁ- A--DSF ἔρημος-N2--DSF τεσσαράκοντα-M ἔτος-N3E-APN οἶκος-N2--NSM *ἰσραήλ-N---GSM

26 καί-C ἀναλαμβάνω-VBI-AAI2P ὁ- A--ASF σκηνή-N1--ASF ὁ- A--GSM *μολοχ-N---GS καί-C ὁ- A--ASN ἄστρον-N2N-ASN ὁ- A--GSM θεός-N2--GSM σύ- P--GP *ραιφαν-N---GS ὁ- A--APM τύπος-N2--APM αὐτός- D--GPM ὅς- --APM ποιέω-VAI-AAI2P ἑαυτοῦ- D--DPM

27 καί-C μεταοἰκίζω-VF2-FAI1S σύ- P--AP ἐπέκεινα-D *δαμασκός-N2--GS λέγω-V1--PAI3S κύριος-N2--NSM ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ὁ- A--NSM παντοκράτωρ-N3 -NSM ὄνομα-N3M-NSN αὐτός- D--DSM

  
Scroll to see more.