2 Maccabees 9

Studie

  

1 περί-P δέ-X ὁ- A--ASM καιρός-N2--ASM ἐκεῖνος- D--ASM τυγχάνω-V1I-IAI3S *ἀντίοχος-N2--NSM ἀναλύω-VX--XAPNSM ἀκόσμως-D ἐκ-P ὁ- A--GPM περί-P ὁ- A--ASF *περσίς-N3D-ASF τόπος-N2--GPM

2 εἰςἔρχομαι-VX--XAI3S γάρ-X εἰς-P ὁ- A--ASF λέγω-V1--PMPASF *περσέπολις-N3I-ASF καί-C ἐπιχειρέω-VAI-AAI3S ἱεροσυλέω-V2--PAN καί-C ὁ- A--ASF πόλις-N3I-ASF συνἔχω-V1--PAN διό-C δή-X ὁ- A--GPN πλῆθος-N3E-GPN ὁρμάω-VA--AAPGPN ἐπί-P ὁ- A--ASF ὁ- A--GPN ὅπλον-N2N-GPN βοήθεια-N1A-ASF τρέπω-VDI-API3P καί-C συνβαίνω-VZI-AAI3S τροπόω-VC--APPAPN ὁ- A--ASM *ἀντίοχος-N2--ASM ὑπό-P ὁ- A--GPM ἐγχώριος-A1B-GPM ἀσχήμων-A1A-ASF ὁ- A--ASF ἀναζυγή-N1--ASF ποιέω-VA--AMN

3 εἰμί-V9--PAPDSM δέ-X αὐτός- D--DSM κατά-P *ἐκβάτανα-N---AS προςπίπτω-VAI-AAI3S ὁ- A--APN κατά-P *νικάνωρ-N3 -ASM καί-C ὁ- A--APM περί-P *τιμόθεος-N2--ASM γίγνομαι-VX--XAPASM

4 ἐπιαἴρω-VC--APPNSM δέ-X ὁ- A--DSM θυμός-N2--DSM οἴομαι-V1I-IMI3S καί-C ὁ- A--ASF ὁ- A--GPM φυγαδεύω-VX--XAPGPM αὐτός- D--ASM κακία-N1A-ASF εἰς-P ὁ- A--APM *ἰουδαῖος-N2--APM ἐνἀπερείδω-VA--AMN διό-C συντάσσω-VAI-AAI3S ὁ- A--ASM ἁρματηλάτης-N1M-ASM ἀδιαλείπτως-D ἐλαύνω-V1--PAPASM κατανύω-V1--PAN ὁ- A--ASF πορεία-N1A-ASF ὁ- A--GSF ἐκ-P οὐρανός-N2--GSM δή-X κρίσις-N3I-GSF συνεἰμί-V9--PAPGSF αὐτός- D--DSM οὕτως-D γάρ-X ὑπερηφάνως-D εἶπον-VBI-AAI3S πολυάνδριον-N2N-ASN *ἰουδαῖος-N2--GPM *ιεροσόλυμα-N3M-ASM ποιέω-VA--AAS1S παραγίγνομαι-VB--AMPNSM ἐκεῖ-D

5 ὁ- A--NSM δέ-X παντεπόπτης-A3H-NSM κύριος-N2--NSM ὁ- A--NSM θεός-N2--NSM ὁ- A--GSM *ἰσραήλ-N---GSM πατάσσω-VAI-AAI3S αὐτός- D--ASM ἀνίατος-A1B-DSM καί-C ἀόρατος-A1B-DSM πληγή-N1--DSF ἄρτι-D δέ-X αὐτός- D--GSM καταλήγω-VA--AAPGSM ὁ- A--ASM λόγος-N2--ASM λαμβάνω-VBI-AAI3S αὐτός- D--ASM ἀνήκεστος-A1B-NSM ὁ- A--GPN σπλάγχνον-N2N-GPN ἀλγηδών-N3N-NSF καί-C πικρός-A1A-NPF ὁ- A--GPM ἔνδον-D βάσανος-N2--NPF

6 πάνυ-D δικαίως-D ὁ- A--ASM πολύς-A1--DPF καί-C ξενίζω-V1--PAPDPF συμφορά-N1A-DPF ἕτερος-A1A-GPM σπλάγχνον-N2N-APN βασανίζω-VA--AAPAPN

7 ὁ- A--NSM δέ-X οὐδαμῶς-D ὁ- A--GSF ἀγερωχία-N1A-GSF λήγω-VAI-AAI3S ἔτι-D δέ-X καί-C ὁ- A--GSF ὑπερηφανία-N1A-GSF πληρόω-V4I-IAI3S πῦρ-N3--ASN πνέω-V2--PAPNSM ὁ- A--DPM θυμός-N2--DPM ἐπί-P ὁ- A--APM *ἰουδαῖος-N2--APM καί-C κελεύω-V1--PAPNSM ἐπιὀξύνω-V1--PAN ὁ- A--ASF πορεία-N1A-ASF συνβαίνω-VZI-AAI3S δέ-X καί-C πίπτω-VB--AAN αὐτός- D--ASM ἀπό-P ὁ- A--GSN ἅρμα-N3M-GSN φέρω-V1--PMPGSM ῥοῖζος-A1--DSN καί-C δυσχερής-A3H-DSN πτῶμα-N3M-DSN περιπίπτω-VF--FAPASM πᾶς-A3--APN ὁ- A--APN μέλος-N3E-APN ὁ- A--GSN σῶμα-N3M-GSN ἀποστρεβλόω-VA--AAN

8 ὁ- A--NSM δέ-X ἄρτι-D δοκέω-V2--PAPNSM ὁ- A--DPN ὁ- A--GSF θάλασσα-N1S-GSF κῦμα-N3M-DPN ἐπιτάσσω-V1--PAN διά-P ὁ- A--ASF ὑπέρ-P ἄνθρωπος-N2--ASM ἀλαζονεία-N1A-ASF καί-C πλάστιγξ-N3G-DSF ὁ- A--APN ὁ- A--GPN ὄρος-N3E-GPN οἴομαι-V1--PMPNSM ὕψος-N3E-APN ἵστημι-VF--FAN κατά-P γῆ-N1--ASF γίγνομαι-VB--AMPNSM ἐν-P φορεῖον-N2N-DSN παρακομίζω-V1I-IMI3S φανερός-A1A-ASF ὁ- A--GSM θεός-N2--GSM πᾶς-A3--DPM ὁ- A--ASF δύναμις-N3I-ASF ἐνδεικνύω-V5--PMPNSM

9 ὥστε-C καί-C ἐκ-P ὁ- A--GSN σῶμα-N3M-GSN ὁ- A--GSM δυσσεβής-A3H-GSM σκώληξ-N3K-APM ἀναζέω-V2--PAN καί-C ζάω-V3--PAPGSM ἐν-P ὀδύνη-N1--DPF καί-C ἀλγηδών-N3N-DPF ὁ- A--APF σάρξ-N3K-APF αὐτός- D--GSM διαπίπτω-V1--PAN ὑπό-P δέ-X ὁ- A--GSF ὀσμή-N1--GSF αὐτός- D--GSM πᾶς-A3--NSN ὁ- A--ASN στρατόπεδον-N2N-ASN βαρύνω-V1--PMN ὁ- A--ASF σαπρία-N1A-ASF

10 καί-C ὁ- A--ASM μικρός-A1A-DSM πρότερον-D ὁ- A--GPN οὐράνιος-A1A-GPN ἄστρον-N2N-GPN ἅπτομαι-V1--PMN δοκέω-V2--PAPAPN παρακομίζω-V1--PAN οὐδείς-A3--NSM δύναμαι-V6I-IMI3S διά-P ὁ- A--ASM ὁ- A--GSF ὀσμή-N1--GSF ἀφόρητος-A1B-ASM βάρος-N3E-NSN

11 ἐνταῦθα-D οὖν-X ἄρχω-VAI-AMI3S ὁ- A--ASN πολύς-A3U-ASN ὁ- A--GSF ὑπερηφανία-N1A-GSF λήγω-V1--PAN θραύω-VM--XMPNSM καί-C εἰς-P ἐπίγνωσις-N3I-ASF ἔρχομαι-V1--PMN θεῖος-A1A-DSF μάστιξ-N3G-DSF κατά-P στιγμή-N1--ASF ἐπιτείνω-V1--PMPNSM ὁ- A--DPF ἀλγηδών-N3N-DPF

12 καί-C μηδέ-C ὁ- A--GSF ὀσμή-N1--GSF αὐτός- D--GSM δύναμαι-V6--PMPNSM ἀναἔχω-V1--PMN οὗτος- D--APN φημί-V6I-IAI3S δίκαιος-A1A-ASM ὑποτάσσω-V1--PMN ὁ- A--DSM θεός-N2--DSM καί-C μή-D θνητός-A1--ASM εἰμί-V9--PAPASM ἰσόθεος-A1B-APN φρονέω-V2--PAN

13 εὔχομαι-V1I-IMI3S δέ-X ὁ- A--NSM μιαρός-A1A-NSM πρός-P ὁ- A--ASM οὐκέτι-D αὐτός- D--ASM ἐλεέω-VF--FAPASM δεσπότης-N1M-ASM οὕτως-D λέγω-V1--PAPNSM

14 ὁ- A--ASF μέν-X ἅγιος-A1A-ASF πόλις-N3I-ASF ὅς- --ASF σπεύδω-V1--PAPNSM παραγίγνομαι-V1I-IMI3S ἰσόπεδος-A1B-ASF ποιέω-VA--AAN καί-C πολυάνδριον-N2N-ASN οἰκοδομέω-VA--AAN ἐλεύθερος-A1A-ASF ἀναδεικνύω-VA--AAN

15 ὁ- A--APM δέ-X *ἰουδαῖος-N2--APM ὅς- --APM διαγιγνώσκω-VXI-YAI3S μηδέ-C ταφή-N1--GSF ἀξιόω-VA--AAN οἰωνόβρωτος-N2--APM δέ-X σύν-P ὁ- A--DPM νήπιος-A1A-DPM κρίπτω-VXI-XAN θηρίον-N2N-DPN πᾶς-A3--APM αὐτός- D--APM ἴσος-A1--APM *ἀθηναῖος-N2--DPM ποιέω-VF--FAN

16 ὅς- --ASM δέ-X πρότερον-D σκυλεύω-VAI-AAI3S ἅγιος-A1A-ASM νεώς-N2--ASM καλός-A1--DPMS ἀνάθεμα-N3M-DPN κοσμέω-VF--FAN καί-C ὁ- A--APN ἱερός-A1A-APN σκεῦος-N3E-APN πολυπλάσιος-A1A-APN πᾶς-A3--APN ἀποδίδωμι-VF--FAN ὁ- A--APF δέ-X ἐπιβάλλω-V1--PAPAPF πρός-P ὁ- A--APF θυσία-N1A-APF σύνταξις-N3I-APF ἐκ-P ὁ- A--GPM ἴδιος-A1A-GPM πρόσοδος-N2--GPF χορηγέω-VF--FAN

17 πρός-P δέ-X οὗτος- D--DPM καί-C *ἰουδαῖος-N2--ASM εἰμί-VF--FMN καί-C πᾶς-A3--ASM τόπος-N2--ASM οἰκητός-A1--ASM ἐπιἔρχομαι-VF--FMN καταἀγγέλλω-V1--PAPASM ὁ- A--ASN ὁ- A--GSM θεός-N2--GSM κράτος-N3E-ASN

18 οὐδαμῶς-D δέ-X λήγω-V1--PAPGPM ὁ- A--GPM πόνος-N2--GPM ἐπιἔρχομαι-VX--XAI3S γάρ-X ἐπί-P αὐτός- D--ASM δίκαιος-A1A-NSF ὁ- A--NSF ὁ- A--GSM θεός-N2--GSM κρίσις-N3I-NSF ὁ- A--APN κατά-P αὐτός- D--ASM ἀποἐλπίζω-VA--AAPNSM γράφω-VAI-AAI3S πρός-P ὁ- A--APM *ἰουδαῖος-N2--APM ὁ- A--ASF ὑπογράφω-VP--XMPASF ἐπιστολή-N1--ASF ἱκετήριος-A1A-GSF τάξις-N3I-ASF ἔχω-V1--PAPASF περιἔχω-V1--PAPASF δέ-X οὕτως-D

19 ὁ- A--DPM χρηστός-A1--DPM *ἰουδαῖος-N2--DPM ὁ- A--DPM πολίτης-N1--DPM πολύς-A1--APN χαίρω-V1--PAN καί-C ὑγιαίνω-V1--PAN καί-C εὖ-D πράσσω-V1--PAN βασιλεύς-N3V-NSM καί-C στρατηγός-N2--NSM *ἀντίοχος-N2--NSM

20 εἰ-C ῥώννυμι-VMI-XMD2P καί-C ὁ- A--APN τέκνον-N2N-APN καί-C ὁ- A--APN ἴδιος-A1A-APN κατά-P γνώμη-N1--ASF εἰμί-V9--PAI3S σύ- P--DP εἰς-P οὐρανός-N2--ASM ὁ- A--ASF ἐλπίς-N3D-ASF ἔχω-V1--PAPNSM

21 σύ- P--GP ὁ- A--ASF τιμή-N1--ASF καί-C ὁ- A--ASF εὔνοια-N1A-ASF μνημονεύω-V1I-IAI3P φιλοστόργως-D ἐπι ἀναἄγω-V1--PAPNSM ἐκ-P ὁ- A--GPM κατά-P ὁ- A--ASF *περσίς-N3D-ASF τόπος-N2--GPM καί-C περιπίπτω-VB--AAPNSM ἀσθένεια-N1A-DSF δυσχέρεια-N1A-ASF ἔχω-V1--PAPDSF ἀναγκαῖος-A1A-ASM ἡγέομαι-VAI-AMI1S φροντίζω-VA--AAN ὁ- A--GSF κοινός-A1--GSF πᾶς-A3--GPM ἀσφάλεια-N1A-GSF

22 οὐ-D ἀπογιγνώσκω-V1--PAPNSM ὁ- A--APN κατά-P ἐμαυτοῦ- D--ASM ἀλλά-C ἔχω-V1--PAPNSM πολύς-A1--ASF ἐλπίς-N3D-ASF ἐκφεύγω-VF--FMN ὁ- A--ASF ἀσθένεια-N1A-ASF

23 θεωρέω-V2--PAPNSM δέ-X ὅτι-C καί-C ὁ- A--NSM πατήρ-N3--NSM κατά-P ὅς- --APM καιρός-N2--APM εἰς-P ὁ- A--APM ἄνω-D τόπος-N2--APM στρατοπεδεύω-VAI-AAI3S ἀναδεικνύω-VAI-AAI3S ὁ- A--ASM διαδέχομαι-VA--AMPASM

24 ὅπως-C ἐάν-C τις- I--ASN παραδοκέω-VF--FAPASN ἀποβαίνω-V1--PAS3S ἤ-C καί-C προςἀγγέλλω-VC--APS3S τις- I--ASN δυσχερής-A3H-ASN εἰδέω-VB--AAPNPM ὁ- A--NPM κατά-P ὁ- A--ASF χώρα-N1A-ASF ὅς- --DSM καταλείπω-VP--XMI3S ὁ- A--APN πρᾶγμα-N3M-APN μή-D ἐπιταράσσω-VA--AMS3P

25 πρός-P δέ-X οὗτος- D--DPM κατανοέω-V2--PAPNSM ὁ- A--APM παρακεῖμαι-V5--PMPAPM δυνάστης-N1M-APM καί-C γειτνιάω-V3--PAPAPM ὁ- A--DSF βασιλεία-N1A-DSF ὁ- A--DPM καιρός-N2--DPM ἐπιἔχω-V1--PAPAPM καί-C προςδοκάω-V3--PAPAPM ὁ- A--ASN ἀποβαίνω-VF--FMPASN ἀναδεικνύω-VX--XAI1S ὁ- A--ASM υἱός-N2--ASM *ἀντίοχος-N2--ASM βασιλεύς-N3V-ASM ὅς- --ASM πολλάκις-D ἀνατρέχω-V1--PAPNSM εἰς-P ὁ- A--APF ἐπάνω-D σατραπεία-N1A-APF ὁ- A--DPM πολύς-A1--DPMS σύ- P--GP παρα κατατίθημι-V7I-IMI1S καί-C συνἵστημι-V6--PAPNSM γράφω-VX--XAI1S δέ-X πρός-P αὐτός- D--ASM ὁ- A--APN ὑπογράφω-VP--XMPAPN

26 παρακαλέω-V2--PAI1S οὖν-X σύ- P--AP καί-C ἀξιόω-V4--PAI1S μιμνήσκω-VM--XMPAPM ὁ- A--GPM εὐεργεσία-N1A-GPF κοινός-A1--DSF καί-C κατά-P ἴδιος-A1A-ASF ἕκαστος-A1--ASM συντηρέω-V2--PAN ὁ- A--ASF εἰμί-V9--PAPASF εὔνοια-N1A-ASF εἰς-P ἐγώ- P--AS καί-C ὁ- A--ASM υἱός-N2--ASM

27 πείθω-VT--XMI1S γάρ-X αὐτός- D--ASM ἐπιεικῶς-D καί-C φιλανθρώπως-D παραἀκολουθέω-V2--PAPASM ὁ- A--DSF ἐμός-A1--DSF προαίρεσις-N3I-DSF συν περιφέρω-VQ--FPN σύ- P--DP

28 ὁ- A--NSM μέν-X οὖν-X ἀνδροφόνος-A1B-NSM καί-C βλάσφημος-A1B-NSM ὁ- A--APN κακός-A1--APNS πάσχω-VB--AAPNSM ὡς-C ἕτερος-A1A-APM διατίθημι-VAI-AAI3S ἐπί-P ξένος-A1--GSF ἐν-P ὁ- A--DPN ὄρος-N3E-DPN οἴκτιστος-A1--DSM μόρος-N2--DSM καταστρέφω-VAI-AAI3S ὁ- A--ASM βίος-N2--ASM

29 παρακομίζω-V1I-IMI3S δέ-X ὁ- A--ASN σῶμα-N3M-ASN *φίλιππος-N2--NSM ὁ- A--NSM σύντροφος-A1B-NSM αὐτός- D--GSM ὅς- --NSM καί-C διαεὐλαβέομαι-VC--APPNSM ὁ- A--ASM υἱός-N2--ASM *ἀντίοχος-N2--GSM πρός-P *πτολεμαῖος-N2--ASM ὁ- A--ASM *φιλομήτωρ-N3 -ASM εἰς-P *αἴγυπτος-N2--ASF διακομίζω-VSI-API3S