Zephaniah 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 συνάχθητε καὶ συνδέθητε τὸ ἔθνος τὸ ἀπαίδευτον

2 πρὸ τοῦ γενέσθαι ὑμᾶς ὡς ἄνθος παραπορευόμενον πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ' ὑμᾶς ὀργὴν κυρίου πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ' ὑμᾶς ἡμέραν θυμοῦ κυρίου

3 ζητήσατε τὸν κύριον πάντες ταπεινοὶ γῆς κρίμα ἐργάζεσθε καὶ δικαιοσύνην ζητήσατε καὶ ἀποκρίνεσθε αὐτά ὅπως σκεπασθῆτε ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς κυρίου

4 διότι γάζα διηρπασμένη ἔσται καὶ ἀσκαλὼν ἔσται εἰς ἀφανισμόν καὶ ἄζωτος μεσημβρίας ἐκριφήσεται καὶ ακκαρων ἐκριζωθήσεται

5 οὐαὶ οἱ κατοικοῦντες τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης πάροικοι κρητῶν λόγος κυρίου ἐφ' ὑμᾶς χανααν γῆ ἀλλοφύλων καὶ ἀπολῶ ὑμᾶς ἐκ κατοικίας

6 καὶ ἔσται κρήτη νομὴ ποιμνίων καὶ μάνδρα προβάτων

7 καὶ ἔσται τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης τοῖς καταλοίποις οἴκου ιουδα ἐπ' αὐτοὺς νεμήσονται ἐν τοῖς οἴκοις ἀσκαλῶνος δείλης καταλύσουσιν ἀπὸ προσώπου υἱῶν ιουδα ὅτι ἐπέσκεπται αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν καὶ ἀπέστρεψε τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν

8 ἤκουσα ὀνειδισμοὺς μωαβ καὶ κονδυλισμοὺς υἱῶν αμμων ἐν οἷς ὠνείδιζον τὸν λαόν μου καὶ ἐμεγαλύνοντο ἐπὶ τὰ ὅριά μου

9 διὰ τοῦτο ζῶ ἐγώ λέγει κύριος τῶν δυνάμεων ὁ θεὸς ισραηλ διότι μωαβ ὡς σοδομα ἔσται καὶ οἱ υἱοὶ αμμων ὡς γομορρα καὶ δαμασκὸς ἐκλελειμμένη ὡς θιμωνιὰ ἅλωνος καὶ ἠφανισμένη εἰς τὸν αἰῶνα καὶ οἱ κατάλοιποι λαοῦ μου διαρπῶνται αὐτούς καὶ οἱ κατάλοιποι ἔθνους μου κληρονομήσουσιν αὐτούς

10 αὕτη αὐτοῖς ἀντὶ τῆς ὕβρεως αὐτῶν διότι ὠνείδισαν καὶ ἐμεγαλύνθησαν ἐπὶ τὸν κύριον τὸν παντοκράτορα

11 ἐπιφανήσεται κύριος ἐπ' αὐτοὺς καὶ ἐξολεθρεύσει πάντας τοὺς θεοὺς τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ ἕκαστος ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ πᾶσαι αἱ νῆσοι τῶν ἐθνῶν

12 καὶ ὑμεῖς αἰθίοπες τραυματίαι ῥομφαίας μού ἐστε

13 καὶ ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ βορρᾶν καὶ ἀπολεῖ τὸν ἀσσύριον καὶ θήσει τὴν νινευη εἰς ἀφανισμὸν ἄνυδρον ὡς ἔρημον

14 καὶ νεμήσονται ἐν μέσῳ αὐτῆς ποίμνια καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς καὶ χαμαιλέοντες καὶ ἐχῖνοι ἐν τοῖς φατνώμασιν αὐτῆς κοιτασθήσονται καὶ θηρία φωνήσει ἐν τοῖς διορύγμασιν αὐτῆς κόρακες ἐν τοῖς πυλῶσιν αὐτῆς διότι κέδρος τὸ ἀνάστημα αὐτῆς

15 αὕτη ἡ πόλις ἡ φαυλίστρια ἡ κατοικοῦσα ἐπ' ἐλπίδι ἡ λέγουσα ἐν καρδίᾳ αὐτῆς ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ ἔστιν μετ' ἐμὲ ἔτι πῶς ἐγενήθη εἰς ἀφανισμόν νομὴ θηρίων πᾶς ὁ διαπορευόμενος δι' αὐτῆς συριεῖ καὶ κινήσει τὰς χεῖρας αὐτοῦ


Exploring the Meaning of Zephaniah 2      

Napsal(a) Joe David

In Zephaniah 2:1-3, the people Zephaniah is talking to (that includes us!), need to change their ways and trust in the Lord and His Word.

In Zephaniah 2:4-7, there's a prophecy that the cities of the Philistines will come to grief and the whole area of the Mediterranean seacoast will be populated only by shepherds and their flocks, and these shepherds will be remnants from the kingdom of Judah. Here, the Philistines represent people who do evil.

In Zephaniah 2:8-10, the peoples who live around the land of Canaan, but not in it (the Moabites and Ammonites), stand for attitudes and evils that can cause temptations to good loves and true ideas. They are compared to Sodom and Gomorrah.

In Zephaniah 2:11... In the minds of people who wish to serve the Lord, those bad attitudes and evils must be destroyed, and with the Lord's help, they can be.

In Zephaniah 2:12-15, there are references to Ethiopia, Assyria, and Ninevah. When Ethiopia is referred to in a negative sense, it refers to people who use knowledges from the Word to confirm false ideas. Similarly, Assyria means reasoning from any knowledge which in this context leads to bad conclusions. And then there's Ninevah. This city means false doctrine, and these verses tell of her fate when judgement comes. Before that its people are proud of its learning, but after the Judgement, it is abandoned and empty.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Zephaniah 2      

Napsal(a) Joe David

In Zephaniah 2:1-3, the people Zephaniah is talking to (that includes us!), need to change their ways and trust in the Lord and His Word.

In Zephaniah 2:4-7, there's a prophecy that the cities of the Philistines will come to grief and the whole area of the Mediterranean seacoast will be populated only by shepherds and their flocks, and these shepherds will be remnants from the kingdom of Judah. Here, the Philistines represent people who do evil.

In Zephaniah 2:8-10, the peoples who live around the land of Canaan, but not in it (the Moabites and Ammonites), stand for attitudes and evils that can cause temptations to good loves and true ideas. They are compared to Sodom and Gomorrah.

In Zephaniah 2:11... In the minds of people who wish to serve the Lord, those bad attitudes and evils must be destroyed, and with the Lord's help, they can be.

In Zephaniah 2:12-15, there are references to Ethiopia, Assyria, and Ninevah. When Ethiopia is referred to in a negative sense, it refers to people who use knowledges from the Word to confirm false ideas. Similarly, Assyria means reasoning from any knowledge which in this context leads to bad conclusions. And then there's Ninevah. This city means false doctrine, and these verses tell of her fate when judgement comes. Before that its people are proud of its learning, but after the Judgement, it is abandoned and empty.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 229


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 655, 908, 1158, 1186, 1188, 1197, 1259, ...

Apocalypse Revealed 34, 340, 483, 502, 567, 704

Doctrine of the Lord 4, 39

Doctrine of the Sacred Scripture 86

True Christian Religion 93, 251


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 50, 331, 388, 406, 413, 650, 653

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 58

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Genesis 19:25, 37, 38

Deuteronomy 29:22

Joshua 13:2

1 Samuel 30:14

1 Chronicles 16:21

Psalms 2:12, 22:28

Isaiah 2:18, 20, 10:5, 11:14, 13:21, 22, 15:1, 20:3, 5, 24:15, 25:10, 34:11, 47:8, 10

Jeremiah 12:14, 25:20, 30:3, 47:1, 48:1, 49:1, 50:13

Ezekiel 13:5, 25:1, 5, 8, 15, 30:4, 5, 35:12

Daniel 4:27

Hosea 6:11, 13:3

Amos 1:6, 13, 2:1, 5:4, 14, 9:14

Obadiah 1:11

Jonah 3:9

Nahum 1:1

Habakkuk 7

Zephaniah 3:20

Zechariah 2:13, 9:5

Malachi 1:11

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Why Is God So Angry in the Bible? - Swedenborg & Life Live

The Bible gives us mixed messages about God: all-loving, yet angry. We offer a new perspective on this seeming contradiction.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 For Reflection: Mixed Up Priorities
The Lord is the one and only great "I AM". But how easy it is for each of us to think "I am it"! Using quotations from the Word, reflect on giving glory to the Lord, and not to ourselves.
Activity | Ages over 15


Přeložit: