Micah 6

Studovat vnitřní smysl

           

1 ἀκούσατε δὴ λόγον κυρίου κύριος εἶπεν ἀνάστηθι κρίθητι πρὸς τὰ ὄρη καὶ ἀκουσάτωσαν οἱ βουνοὶ φωνήν σου

2 ἀκούσατε βουνοί τὴν κρίσιν τοῦ κυρίου καὶ αἱ φάραγγες θεμέλια τῆς γῆς ὅτι κρίσις τῷ κυρίῳ πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ μετὰ τοῦ ισραηλ διελεγχθήσεται

3 λαός μου τί ἐποίησά σοι ἢ τί ἐλύπησά σε ἢ τί παρηνώχλησά σοι ἀποκρίθητί μοι

4 διότι ἀνήγαγόν σε ἐκ γῆς αἰγύπτου καὶ ἐξ οἴκου δουλείας ἐλυτρωσάμην σε καὶ ἐξαπέστειλα πρὸ προσώπου σου τὸν μωυσῆν καὶ ααρων καὶ μαριαμ

5 λαός μου μνήσθητι δὴ τί ἐβουλεύσατο κατὰ σοῦ βαλακ βασιλεὺς μωαβ καὶ τί ἀπεκρίθη αὐτῷ βαλααμ υἱὸς τοῦ βεωρ ἀπὸ τῶν σχοίνων ἕως τοῦ γαλγαλ ὅπως γνωσθῇ ἡ δικαιοσύνη τοῦ κυρίου

6 ἐν τίνι καταλάβω τὸν κύριον ἀντιλήμψομαι θεοῦ μου ὑψίστου εἰ καταλήμψομαι αὐτὸν ἐν ὁλοκαυτώμασιν ἐν μόσχοις ἐνιαυσίοις

7 εἰ προσδέξεται κύριος ἐν χιλιάσιν κριῶν ἢ ἐν μυριάσιν χειμάρρων πιόνων εἰ δῶ πρωτότοκά μου ἀσεβείας καρπὸν κοιλίας μου ὑπὲρ ἁμαρτίας ψυχῆς μου

8 εἰ ἀνηγγέλη σοι ἄνθρωπε τί καλόν ἢ τί κύριος ἐκζητεῖ παρὰ σοῦ ἀλλ' ἢ τοῦ ποιεῖν κρίμα καὶ ἀγαπᾶν ἔλεον καὶ ἕτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετὰ κυρίου θεοῦ σου

9 φωνὴ κυρίου τῇ πόλει ἐπικληθήσεται καὶ σώσει φοβουμένους τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἄκουε φυλή καὶ τίς κοσμήσει πόλιν

10 μὴ πῦρ καὶ οἶκος ἀνόμου θησαυρίζων θησαυροὺς ἀνόμους καὶ μετὰ ὕβρεως ἀδικία

11 εἰ δικαιωθήσεται ἐν ζυγῷ ἄνομος καὶ ἐν μαρσίππῳ στάθμια δόλου

12 ἐξ ὧν τὸν πλοῦτον αὐτῶν ἀσεβείας ἔπλησαν καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτὴν ἐλάλουν ψευδῆ καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν ὑψώθη ἐν τῷ στόματι αὐτῶν

13 καὶ ἐγὼ ἄρξομαι τοῦ πατάξαι σε ἀφανιῶ σε ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις σου

14 σὺ φάγεσαι καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῇς καὶ σκοτάσει ἐν σοὶ καὶ ἐκνεύσει καὶ οὐ μὴ διασωθῇς καὶ ὅσοι ἐὰν διασωθῶσιν εἰς ῥομφαίαν παραδοθήσονται

15 σὺ σπερεῖς καὶ οὐ μὴ ἀμήσῃς σὺ πιέσεις ἐλαίαν καὶ οὐ μὴ ἀλείψῃ ἔλαιον καὶ οἶνον καὶ οὐ μὴ πίητε καὶ ἀφανισθήσεται νόμιμα λαοῦ μου

16 καὶ ἐφύλαξας τὰ δικαιώματα ζαμβρι καὶ πάντα τὰ ἔργα οἴκου αχααβ καὶ ἐπορεύθητε ἐν ταῖς βουλαῖς αὐτῶν ὅπως παραδῶ σε εἰς ἀφανισμὸν καὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτὴν εἰς συρισμόν καὶ ὀνείδη λαῶν λήμψεσθεExploring the Meaning of Micah 6      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Micah 6:1-4, the Lord speaks of all that He has done for Israel, getting them out of Egypt where they were slaves. In Micah 6:5, he relates how He protected them from Balak, king of Moab (in Numbers 22-24).

Then, in Micah 6:6-8, the Lord asks, rhetorically, how the people should worship Him: “With calves of a year old?” and then goes on with a reference to the idol Moloch, “shall I give my firstborn for my transgression?” Obviously these external acts do no good at all without internal repentance and a stopping of any transgressions.

Then He answers the question. Micah says, “He has told thee oh man, what is good,” and continues the stirring, familiar words; "do justly, love mercy, and walk humbly with thy God". 1

Micah 6:9 is about humility. It's a really important idea that started to be a problem for humankind all the way back in the story of the Garden of Eden. To eat of the tree of “the knowledge of good and evil” is to take to oneself the right/ability to decide which is which, and not listen to what God says about it. To walk “humbly” is to listen to God. That’s the meaning of “hear ye the rod and who has appointed it.”

Micah 6:10-11 points out that there is still some falsification with these people. The lean ephah is a cheating on the amount of liquid in a pitcher, and liquids refer to truth. Stones are used as weights to balance a scale that weighs out a purchase of food, and deceitful stones will cheat the buyer. Food means a form of good.

In Micah 6:12, 13, the rich mean people who, because they know a lot about natural things, believe they are also wise about spiritual things. 2 Here they are wicked and love the life of evil and falsity, nor can they be changed.

Then, in Micah 6:14-16, the chapter ends with a list of the problems such people will face. To eat, in the good sense, is to take in good. However, the gifts given by people who are immersed in evils and falsities turn out to be false gifts. People try to get things that will make them happy, but it doesn’t happen. Olives and their oil mean good, and grapes and their juice mean truth. 3

What are the laws of Omri? Omri was one of the wickeder kings of Israel, and Ahab was the wickedest king of all. To follow them means desolation and reproach.

In some ways, this chapter is a lot like many others in the books of the prophets. And yet, for centuries it has stood out, because it contains one of the Word's most powerful, concise, statements of how we should live: "Do justly, love mercy, and walk humbly with thy God."

-----
Footnotes:

1. See Arcana Coelestia 2895
2. See Heaven and Hell 365.
3. Regarding olives and olive oil, seeArcana Coelestia 986. For the signification of grapes their juice, Apocalypse Explained 918.

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 6      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Micah 6:1-4, the Lord speaks of all that He has done for Israel, getting them out of Egypt where they were slaves. In Micah 6:5, he relates how He protected them from Balak, king of Moab (in Numbers 22-24).

Then, in Micah 6:6-8, the Lord asks, rhetorically, how the people should worship Him: “With calves of a year old?” and then goes on with a reference to the idol Moloch, “shall I give my firstborn for my transgression?” Obviously these external acts do no good at all without internal repentance and a stopping of any transgressions.

Then He answers the question. Micah says, “He has told thee oh man, what is good,” and continues the stirring, familiar words; "do justly, love mercy, and walk humbly with thy God". 1

Micah 6:9 is about humility. It's a really important idea that started to be a problem for humankind all the way back in the story of the Garden of Eden. To eat of the tree of “the knowledge of good and evil” is to take to oneself the right/ability to decide which is which, and not listen to what God says about it. To walk “humbly” is to listen to God. That’s the meaning of “hear ye the rod and who has appointed it.”

Micah 6:10-11 points out that there is still some falsification with these people. The lean ephah is a cheating on the amount of liquid in a pitcher, and liquids refer to truth. Stones are used as weights to balance a scale that weighs out a purchase of food, and deceitful stones will cheat the buyer. Food means a form of good.

In Micah 6:12, 13, the rich mean people who, because they know a lot about natural things, believe they are also wise about spiritual things. 2 Here they are wicked and love the life of evil and falsity, nor can they be changed.

Then, in Micah 6:14-16, the chapter ends with a list of the problems such people will face. To eat, in the good sense, is to take in good. However, the gifts given by people who are immersed in evils and falsities turn out to be false gifts. People try to get things that will make them happy, but it doesn’t happen. Olives and their oil mean good, and grapes and their juice mean truth. 3

What are the laws of Omri? Omri was one of the wickeder kings of Israel, and Ahab was the wickedest king of all. To follow them means desolation and reproach.

In some ways, this chapter is a lot like many others in the books of the prophets. And yet, for centuries it has stood out, because it contains one of the Word's most powerful, concise, statements of how we should live: "Do justly, love mercy, and walk humbly with thy God."

-----
Footnotes:

1. See Arcana Coelestia 2895
2. See Heaven and Hell 365.
3. Regarding olives and olive oil, seeArcana Coelestia 986. For the signification of grapes their juice, Apocalypse Explained 918.

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 220


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 519, 886, 922, 2180, 2906, 6435, 9024, ...

Apocalypse Revealed 206, 287, 316, 336, 503, 589, 624, ...

True Christian Religion 322


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 328, 336, 373, 375, 376, 405, 638, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Scriptural Confirmations 19, 99

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Exodus 6:27, 23:15

Leviticus 26:16

Numbers 25:1, 2

Deuteronomy 5:6, 10:12, 23:6, 25:16, 28:40, 32:25

Joshua 5:9, 24:9, 10, 14

Judges 6:4

1 Samuel 12:7

1 Kings 16:25

2 Kings 3:27

2 Chronicles 22:4

Psalms 44:14, 51:18, 78:36, 101:1, 116:12, 120:2

Proverbs 15:8, 20:10, 21:3

Isaiah 3:13, 5:3, 43:23, 59:3

Jeremiah 2:5, 5:27, 6:20, 9:23, 19:8, 22:16

Lamentations 5:16

Ezekiel 6:3, 7:9, 22:29

Hosea 4:1, 10, 5:9, 6:6, 12:3

Amos 3:9, 10, 5:11

Micah 1:2, 2:1, 2

Zephaniah 1:9

Zechariah 5:6, 7:9

Mark 12:33

Hebrews 10:4, 11

1 Peter 5:5

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The Difference Between Grace and Mercy

Grace and mercy are mentioned a lot in the Bible and both come from God, but what's the difference? We dig into the spiritual difference between these two divine auras and how we can open ourselves up to them.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 He Has Shown You (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Lifeline to the Lord
God reveals Himself to humankind in His Word.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Memory Verse: I Am the Vine
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Ten Blessings
Activity | Ages 4 - 14

 Natural Charity
Worship Talk | Ages over 18

 Not So Difficult to Go to Heaven Poster
Make a poster that illustrates or "advertises" this idea. You might picture someone rejecting what he knows to be unjust or someone "living the life of heaven" by finding ways to make the world a better place.
Project | Ages 15 - 17

 The Life After Death--Introduction
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Prophet Micah
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Prophet Micah (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Prophet Micah (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Prophet Micah (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 What Are Covenants?
God longs for partnership with humanity. The Word of God teaches actions that bring us into covenant with Him.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 What Does the Lord Require?
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 What Does the Lord Require of You?
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 What Is Charity?
New Church teachings extend the idea of charity, making it more than compassionate actions towards others.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 What You Can Give the Lord
But what can you do or give to the Lord that will truly make Him happy? Micah gave the answer to this question, the same answer that all the angels in heaven understand and practice.
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: