Micah 5

Studovat vnitřní smysl

           

1 καὶ σύ βηθλεεμ οἶκος τοῦ εφραθα ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν ιουδα ἐκ σοῦ μοι ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ ισραηλ καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ' ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος

2 διὰ τοῦτο δώσει αὐτοὺς ἕως καιροῦ τικτούσης τέξεται καὶ οἱ ἐπίλοιποι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ισραηλ

3 καὶ στήσεται καὶ ὄψεται καὶ ποιμανεῖ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν ἰσχύι κυρίου καὶ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ ὀνόματος κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν ὑπάρξουσιν διότι νῦν μεγαλυνθήσεται ἕως ἄκρων τῆς γῆς

4 καὶ ἔσται αὕτη εἰρήνη ὅταν ἀσσύριος ἐπέλθῃ ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν καὶ ὅταν ἐπιβῇ ἐπὶ τὴν χώραν ὑμῶν καὶ ἐπεγερθήσονται ἐπ' αὐτὸν ἑπτὰ ποιμένες καὶ ὀκτὼ δήγματα ἀνθρώπων

5 καὶ ποιμανοῦσιν τὸν ασσουρ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ τὴν γῆν τοῦ νεβρωδ ἐν τῇ τάφρῳ αὐτῆς καὶ ῥύσεται ἐκ τοῦ ασσουρ ὅταν ἐπέλθῃ ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν καὶ ὅταν ἐπιβῇ ἐπὶ τὰ ὅρια ὑμῶν

6 καὶ ἔσται τὸ ὑπόλειμμα τοῦ ιακωβ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐν μέσῳ λαῶν πολλῶν ὡς δρόσος παρὰ κυρίου πίπτουσα καὶ ὡς ἄρνες ἐπὶ ἄγρωστιν ὅπως μὴ συναχθῇ μηδεὶς μηδὲ ὑποστῇ ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων

7 καὶ ἔσται τὸ ὑπόλειμμα τοῦ ιακωβ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐν μέσῳ λαῶν πολλῶν ὡς λέων ἐν κτήνεσιν ἐν τῷ δρυμῷ καὶ ὡς σκύμνος ἐν ποιμνίοις προβάτων ὃν τρόπον ὅταν διέλθῃ καὶ διαστείλας ἁρπάσῃ καὶ μὴ ᾖ ὁ ἐξαιρούμενος

8 ὑψωθήσεται ἡ χείρ σου ἐπὶ τοὺς θλίβοντάς σε καὶ πάντες οἱ ἐχθροί σου ἐξολεθρευθήσονται

9 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λέγει κύριος ἐξολεθρεύσω τοὺς ἵππους σου ἐκ μέσου σου καὶ ἀπολῶ τὰ ἅρματά σου

10 καὶ ἐξολεθρεύσω τὰς πόλεις τῆς γῆς σου καὶ ἐξαρῶ πάντα τὰ ὀχυρώματά σου

11 καὶ ἐξαρῶ τὰ φάρμακά σου ἐκ τῶν χειρῶν σου καὶ ἀποφθεγγόμενοι οὐκ ἔσονται ἐν σοί

12 καὶ ἐξολεθρεύσω τὰ γλυπτά σου καὶ τὰς στήλας σου ἐκ μέσου σου καὶ οὐκέτι μὴ προσκυνήσῃς τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου

13 καὶ ἐκκόψω τὰ ἄλση σου ἐκ μέσου σου καὶ ἀφανιῶ τὰς πόλεις σου

14 καὶ ποιήσω ἐν ὀργῇ καὶ ἐν θυμῷ ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἀνθ' ὧν οὐκ εἰσήκουσαν


Exploring the Meaning of Micah 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Micah 5:1, a troop means the good that comes from truth. But... what is a good that comes from truth? Here's a mundane example: you know that it's true that it's safer to buckle your seat belt, so you do it; it's a good action that comes from knowing a truth.

In this verse, a daughter means affection, so it's talking about an affection for doing such good actions. A siege against that would be bad ideas trying to get in, and to smite on the jaw with a rod means to destroy falsities. The prophecy in verse 2 has this in mind. This is what Jesus is being born to do, to lift the siege of false ideas.

In Micah 5:2, we find the familiar prophecy about where the Lord will be born.

Then, in Micah 5:3, 4, there's reference to the Lord gathering the people of His church and teaching them. The term used for the people of the church here is "brothers", as they all address the Lord as Father. The same is true of “the sons of Israel”. "She which travails" is a reference to the woman clothed with the sun spoken of in the book of Revelation.

In Micah 5:5, 6, Assyria means reasoning. Reasoning from the truths taught, as meant by the feeding in verse 4, can bring agreement and peace. But reasoning from the falsity that Assyria brings in must be destroyed. The seven shepherds and eight princely men means a total deliverance from their falsity. Seven means something holy, and eight means complete conjunction.

In Micah 5:7, some of the people left behind were good and had stayed apart from the idolatry of the Israelite kingdom. These remnants could come to the new church the Lord was establishing, where they could be saved. But the vast bulk of the people were led away to captivity not only to physical slavery, but - spiritually - to reasoning from falsity, which becomes a form of slavery, too.

Micah 5:8. The lion and young lion, trampling and tearing are the evil and falsity of the kingdom of Judah, and there will be no support there for the church the Lord will establish.

Micah 5:9. The Lord’s church will win.

Micah 5:10-15. The Lord will establish a new church when He "bows the heavens and comes down" but He will not destroy the physical things that are listed here. It will really be a desrtuction caused by people who operate from selfishness, greed, ignorance, indifference, and love of power.

Horses mean someone’s understanding, and chariots their own false doctrine. Cities mean more general doctrine, and fortresses symbolize their strong opinions. Graven images are idols, i.e. false gods.

The Lord’s anger and vengeance are only appearances in people's imaginations. It's the way they feel when they want what is evil. When evil loves conflict, everyone is going to get angry with everyone else. The Lord would greet them with love if only they would mend their ways.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Micah 5:1, a troop means the good that comes from truth. But... what is a good that comes from truth? Here's a mundane example: you know that it's true that it's safer to buckle your seat belt, so you do it; it's a good action that comes from knowing a truth.

In this verse, a daughter means affection, so it's talking about an affection for doing such good actions. A siege against that would be bad ideas trying to get in, and to smite on the jaw with a rod means to destroy falsities. The prophecy in verse 2 has this in mind. This is what Jesus is being born to do, to lift the siege of false ideas.

In Micah 5:2, we find the familiar prophecy about where the Lord will be born.

Then, in Micah 5:3, 4, there's reference to the Lord gathering the people of His church and teaching them. The term used for the people of the church here is "brothers", as they all address the Lord as Father. The same is true of “the sons of Israel”. "She which travails" is a reference to the woman clothed with the sun spoken of in the book of Revelation.

In Micah 5:5, 6, Assyria means reasoning. Reasoning from the truths taught, as meant by the feeding in verse 4, can bring agreement and peace. But reasoning from the falsity that Assyria brings in must be destroyed. The seven shepherds and eight princely men means a total deliverance from their falsity. Seven means something holy, and eight means complete conjunction.

In Micah 5:7, some of the people left behind were good and had stayed apart from the idolatry of the Israelite kingdom. These remnants could come to the new church the Lord was establishing, where they could be saved. But the vast bulk of the people were led away to captivity not only to physical slavery, but - spiritually - to reasoning from falsity, which becomes a form of slavery, too.

Micah 5:8. The lion and young lion, trampling and tearing are the evil and falsity of the kingdom of Judah, and there will be no support there for the church the Lord will establish.

Micah 5:9. The Lord’s church will win.

Micah 5:10-15. The Lord will establish a new church when He "bows the heavens and comes down" but He will not destroy the physical things that are listed here. It will really be a desrtuction caused by people who operate from selfishness, greed, ignorance, indifference, and love of power.

Horses mean someone’s understanding, and chariots their own false doctrine. Cities mean more general doctrine, and fortresses symbolize their strong opinions. Graven images are idols, i.e. false gods.

The Lord’s anger and vengeance are only appearances in people's imaginations. It's the way they feel when they want what is evil. When evil loves conflict, everyone is going to get angry with everyone else. The Lord would greet them with love if only they would mend their ways.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 219


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 468, 1186, 2135, 2722, 3579, 4594, 5201, ...

Apocalypse Revealed 47, 81, 241, 291, 459

Doctrine of the Lord 4, 6, 37, 38

True Christian Religion 845


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 278, 482, 587, 687, 746

On the Athanasian Creed 42

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Scriptural Confirmations 2, 9, 22, 76

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Deuteronomy 32:2

Job 29:22

Psalms 2:9, 67:3, 72:6, 110:3, 149:7, 9

Isaiah 2:6, 8, 6:13, 7:14, 8:7, 14:25, 27:9, 44:17, 49:6

Jeremiah 12:17, 14:22, 23:5

Ezekiel 16:41, 34:16, 36:25, 37:22

Micah 4:4, 10, 13

Zephaniah 3:12

Haggai 2:22

Zechariah 9:10, 13, 10:6, 11, 13:1, 2, 14:18

Matthew 2:6

Luke 24:47

John 7:42, 8:12

Galatians 4:4

Revelation 9:20

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Bethlehem, Out of You Shall He Come
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: